Saksøker staten

Saksøker staten

TØNSBERG: Et søskenpar fra Oslo krever at Tønsberg byrett skal dømme staten ved Miljøverndepartementet til pålegge Tjøme kommune å gi dem byggetillatelse for to hytter ved Hagaki-len på Tjøme.
HARALD SYVERTSEN
Da saken ble innledet i byretten igår avviste Regjeringsadvokaten ved advokat Richard Saue alle påstander fra advokat Fred Ame Gade som fører saken for Frithjof Preus og Eva Preus.
Søskenparets far kjøpte i 1968 en eiendom på Hulebakk ved Hagakilen og i 1970 ga Landbruksdepartementet konsesjon under forutsetning av at innen to år overdro to tomter til sine barn samt de ble bygget innen fire år. Ut-parsellering av de to tomtene ble godkjent i 1971, men før den fristen innførte Tjøme forbud mot hyttebygging og opp gjennom årene er en rekke byggesøknader fra Preus avslått. De øynet imidlertid en mulighet da Carl Krefting i 1993 fikk byggetillatelse for hytte på den andre siden av Hagakilen og de fikk et prinsipielt ja fra planutvalget (tidligere bygningsrådet) på Tjøme. Det positive vedtaket ble påklaget til Fylkesmannen av miljø- og friluftsutvalget på Tjøme og Fylkesmannen opphevet planutvalgets vedtak og trakk byggetillatelsen tilbake.
Myndighetsmisbruk
Advokat Gade hevdet i retten at Eva og Frithjof Preus har vært utsatt for myndighetsmisbruk fra Fylkesmannens side. Gade tok fatt i to forhold; forskjellsbehandling og at miljø- og friluftsutvalget ikke har klagerett. Han fremholdt at et kommunalt utvalg ikke kan påklage vedtak fattet av et annet kommunalt utvalg. Hvis utvalget ikke hadde klaget, hadde det heller ikke blitt noe negativt vedtak hos Fylkesmannen.
Fylkesmann Mona Røkke som vitnet i retten, sa at friluftsnevndene er gitt en generell klagerett på vegne av almenheten nettopp for at almenheten skal komme til orde. Gade viste til Fylkesmannen i Oslo og Akershus avviser slike klager. I Vestfold gjør Røkke det ikke.
Det andre hovedpoenget som Gade trakk frem var forskjellsbehandling og hevdet at andre opp gjennom årene har fått godkjent hyttebygging mens Preus hele tiden har fått nei. Han trakk spesielt frem Kreftings hytte 10-15 meter fra vannkanten og sa at den vanskelig kan kalles en hytte.
Advokat Gade nedla påstand om at Eva og Frithjof Preus skal gis byggetillatelse, subsidiært at Fylkesmannens vedtak kjennes ugyldig. Han nedla også påstand om at staten skal kjennes erstatningspliktig for eventuelle tap som Preus måtte lide ved at hytte-byggingen er blitt forsinket. Dessuten krevet han dekning av saksomkostninger.
I strandsonen
Advokat Richard Saue som fører saken for Miljøverndepartementet, viste til at planutvalget i sitt positive vedtak sa at hyttene må ligge minst 100 meter fra vannet. Saue har fått Tjøme kommune til å foreta oppmåling og det viser seg at det er 95,2 meter fra høyvannnivå i Hagakilen til veien i bakkant av de to hyttetomtene.
— Det blir en underlig situasjon hvis saksøkte skulle få medhold, sa Saue og viste til at de da vil sitte med en tillatelse til å bebygge de to tomtene samtidig som de ikke kan bebygges fordi de ligger mindre enn 100 meter fra vannet.
Saue hevdet videre at i Tjømes kommuneplan er hele det aktuelle området nå utlagt til strandsone, hvilket innebærer et sterkere vern mot inngrep enn tidligere bestemmelser ga rom for. Han fremholdt at Krefting-saken er en sak for seg som ikke fører til noen ny praksis og viste til at kommuneplanen ikke åpner for bygging på tidligere fradelte tomter generelt, men kun på eiendommer som er konkret nevnt i planen.
Fortsetter
Saue påsto også at miljø- og friluftsutvalget har klagerett idet utvalget har overtatt oppgavene til den tidligere friluftsnevnden.
Rettsforhandlingene fortsetter i dag og da vil tidligere bygningssjef Reidar Andresen og ordfører Roar Tandberg ta plass i vitneboksen.
TB Fakta
GODKJENT I 1971
• Eva og Frithjof Preus’ far kjøpte i 1968 eiendom på Hulebakk på Tjøme. Landbruksdepartementet gir i 1970 konsesjon hvis han overdrar to tomter til sine barn.
• 1971: bygningsrådet godkjenner fradeling av de to parsellene.
• 1974: bygningsrådet avslår byggesøknaden. Ny søknad avslås i 1980.
• 1981: Sivilombudsmannen har ikke innvendinger tit saksbehandlingen,
• 1988: bygningsrådet avslår fornyet søknad.
• 1990: avslag etter ny behandling i bygningsråd og miljø og friiuftsutvalg.
• 1993: Carl Krefting får tillatelse til å bygge hytte på den andre siden av Hagakilen.
• 1994: planutvalget (bygningsrådet) gir dispensasjon frq kommuneplanen slik at de to hyttetomtene kan bebygges hvis ,d| plasseres minst 100 meter fra sjøen.
• 1994: miljø« og naturvalget påklager planutvalgets vedtak til Fylkesmannen.
• 1995: Fylkesmannen tar klagen til følge og opphever planutvalgets vedtak.
• 1996: Eva og Frithjof Preus saksøker staten ved Miljøverndepartementet.

Tags: No tags