«Blir det snart piggtrådhegn over hele Tjøme?»

«Blir det snart piggtrådhegn over hele Tjøme?»

At allmennhetens tilgang til sjøen og strid om strandsone- politikk ikke er et debattema av nyere dato. illustrerer vi denne uka med å ta inn et ut¬drag fra Vestfold Arbeiderblad 15. mai 1935. Det er et referat fra herredstyrets møte dagen før. og vi aner at gnisninger mellom fastboende og ferie¬rende er et fenomen som har lange tradisjoner…:
«Tjøme herredstyre behandlet i sitt møte igår spørsmålet om konsesjonspliktig areal ved salg til utenbys kjøpere av eiendommer innen kommu¬nen. Grensen for konsesjons¬pliktig areal er nu 20 dekar.
Ordfører Sundene anbefalte sterkt at man søkte om å få det konsesjonspliktige areal nedsatt til et halvt mål. Da vil- de kommunen få kontroll over det kjøp som foregikk av Tjømes jord.
Olsen Holme trodde ikke det var aktuelt med noen areal- nedsettelse av steinknausene på Tjøme.
Granøe derimot mente at det beste for kommunen var å innføre denne ordningen da det vilde være en regulator for å bevare øiene og strendene for Tjømes egen befolkning.
Alf Larsen var ikke enig i Olsen Holmes betraktninger. Var man ikke forsiktig nok
kunde man risikere at Tjøme blev et nytt Nesodden, som nu var et stengt land. Husene der blev nettopp bygget på de knausene Olsen Holme ikke var redd for. Det var badegjes¬tene Tjøme tjente på. og ikke hytteeierne. Man måtte sørge for at det blev åpne plasser, el¬lers vilde det ende med pigg¬trådhegn over hele øia.
Frk. Kruge bemerket at det meste av stranden på Vasser var stengt av private. Det bes¬te vilde være at kommunen hadde rett til helt å nekte salg av strender.
Th.Thorgersen hevdet at det snart var umulig for tjømling- er å bade da de måtte gå lange
strekninger for å komme til fri strand. Den foreslåtte bremse vilde være god.
Alf Larsen tok atter ordet og hevdet at slik som foreslått kanskje ikke vilde føre til noe da kommunen ikke vilde makte det økonomiske løft ved å kjøpe opp alle strendene på øiene, men hvis man gikk inn for tanken var det et sam- fundsmessig skritt til det bed¬re.
Enstemmig blev det besluttet å inngå til statsmaktene med søknad om å få den tvungne konsesjonsgrense til et halvt mål.»
Kjartan Date

Tags: No tags