Tjøme-dams skjebne blir avgjort i Justisdepartement

Tjøme-dams skjebne blir avgjort i Justisdepartement

Dette er stridens kjerne, en idyllisk og populær dam i haven til Ola Gjertsen. Lensmannskontoret krever gjenfylling til tross for at dammen av avmerket som lekeareal i kommunale papirer. (Foto: Anne Charlotte Schjøll)
TJØME: Gonemyra som i flere generasjoner har vært et yndet tilholdssted for barn, står nå i fare for å bli historie. Tjøme lensmannskontor har med hjemmel i brønnloven forlangt at dammen igjenlylles. Politiet i Tønsberg deler dette syn, og overlater dammens skjebne til justisministerens kontor.
ROBERT JAMIESON
Gonemyra-dammen ligger på tidligere ordfører Ola Gjertsens eiendom, og er i kommunen registrert som lekeområde. For lekeområdet har det vært i generasjoner. – Om vinteren er det is på dammen, og ungene går på skøyter. Om våren og høsten kikker de etter salamandere og andre dyr og insekter. Kona og jeg synes det er artig at ungene i nabolaget hygger seg her, og det er på grunn av reaksjoner fra foreldre at jeg har protestert, sier Gjertsen.
Dammen er på det dypeste 70 cm., men er lavere langs kantene. Noen alvorlige uhell har aldri inntruffet. —Hadde det vært foreldre eller naboer som ønsket gjenfylling hadde jeg aldri protestert. Jeg synes det er merkelig at lensmannskontoret først i 1996 «oppdager» dam-
men på patrujjelqøring. Det har jo vært der i mange, mange år.
Folk i nabolaget som Tønsbergs Blad har vært i kontakt med, håper at dammen bevares. De mener at lensmannen heller burde konsentrert seg om dammen på Golfbanen like i nærheten. Den er en større fare for barn, hevdes det.
Lensmannskontoret på Tjøme har funnet frem brønnloven i denne sak. En lov som i utgangspunktet gjelder kunstige brønner/dam-mer. Det er ikke denne dammen. Men loven kan anvendes på naturlige dammer dersom den er særlig farlig for barn. Altså et definisjonsspørsmål. Gjertsen anser ikke dammen som spesielt farlig. Et syn folk i nabolaget deler.
Lensmann Kjell Molvik sier at lensmannskontorets beslutning og protest er sendt videre til Tønsberg politikammer. Der opplyser Nils Petter Johansen at man ikke ser noen grunn til å omgjøre vedtaket til lensmannen, og at saken er sendt til Justisdepartementet som tar endelig beslutning om dammens skjebne.
Mye tyder nå på at dammens dager snart er talte. For Gjertsen betyr det store utgifter. Anbudet på gjenfylling er på nær 30 000 kroner. —Krever departementet gjenfylling skal jeg selvsagt etterkomme kravet, sier Gjertsen som er lei seg på vegne av barna som selv har ønsket dammen som lekeareal i kommuneplanen.

Tags: No tags