Innvielsen av Tjøme Kirke

Innvielsen av Tjøme Kirke

Øyene 9/12-2004
Da Engebret Hougen døde i 1891, skrev «Skilling – Magazinet» i Christi-ania at han hadde hatt en sjelden allmennsans f or det som rørte seg i tiden og at artiklene hans i « Tunsbergeren » derfor måtte bevares for ettertiden. En av disse er reportasjen fra en av de store festdagene i Tjømes historie. Innvielsen av den nye kirken på Tjøme den 12. september 1867.
Vi gjengir et utdrag fra denne artikkelen og tar også med et par vers fra diktet han skrev for anledningen.
Tjømo Kirke.Hun reiser sit Spir over Bjerge paa Strand, der stemmer sit Bryst imod Bræn-dingens Brand, men knuste gaar Voverne Sundet ind saa stille som Sjele med Kirkesind.
Hun skuer sua vide i Mulm over Hav hvor Brændingen bryder mod Seile-rens Grav.
Du tager han Mærke av Taarn paa Strand og dreier sit Ror mod smulere Vand.
«IThorsdags 12te September indvie-desTjømø nye Kirke af Hs Høiærvær-dighed Biskop Arup. Med Dampski-bet «Bjørn Farmand», der i anledning af Dagen gjorde en Extratur fra Tønsberg tilTjømø, ankom Biskopen med Provstiets Præsteskab Kl. 9 Vi om Morgenen til Landingsstedet, fra Kirken omtrent en V2 Fjerding, hvor en hel Række af Vogne vare opstillede, der bragte de Geistlige saavel som de fra Tønsberg indbudne Gjæster til Kirken. Man samledes i den midlertidige Kirkebygning og gik derfra i Prosession til den nye. Efter i Sakristiet at have iført sig sine Messeskjor-
ter toge Præsterne Plads i Koret. For-uden Provstiets 12 Præster havde endnu 6 udenfor samme indfundet
Handlingen begynte med den for saadanne Anledninger anordned Ind-gangsbøn, der blev fremsagt af pers. Kapellan Harbitz, hvorefter Provsten holdt fra kordøren Intimati-onstalen over Pf. 26,8. Efterat Provstiets 5 Sognepræster havde Oplæst de i Rirualet anordnede Stykker af Den Hellige Skrift, be-steg Biskopen Prædikestolen
Efter endt Prædiken indviede han høitidelig Huset med Alt, hvad det indesluttede til et Me-nighedens Forsamlingshus.
Efter Gudstjenesten begav man sig til en Gaard ikke langt fra Kirken. hvorTjømø Kommune havde foranstaltet en Festmiddag, og hvor atskillige Skaaler udbragtes: for Biskopen, for Menigheden, for Provst og Sognepræst, for Amtmand og Foged, som begge vare tilstede, for Bygningskomite, Festkomite osv.
Klokken 6 1/2 dampede de Fremmede atter afsted, enige i, at de havde tilbragt en i enhver henseende vakker og Hyggelig Dag.
Den nye Kirke gjør et godt Indtryk. Den ligger nettop paa samme sted som den gamle og vil med sit høieTaarn sees langt tilsøs. Den gamle Kirke var et Sømærke, den nye vil blive det endmere, og det er unæktelig en vakker Tanke, at Øens Sønner hjælpes til at finde sin Havn.
Den er opført af tugtet Graasten -Modstandspillarer, Vindu- og Dør-Indfatninger samt øverste Del af Taarnet er af rød Mursten, alt uden overkalkning.
Ved synet af den spørger man uvilkaarlig sig selv: Kan Tidens Tand formaa noget med disse Mure? Et saadan Indtryk af Bestandighed og Soliditet faar man.
Saavidt skjønnes er Menig heden overmaade tilfreds mc si nye Gudshus, og vi kan ikke Tro andet en at Bygningen geraader Bygmesteren, Hr. Thorød, til ære.
Samlingssted Tjøme kirke har nå vært et viktig samlingssted i lokalsamfunnet i 137 år. Her samles folk i sorg og glede. Tidens tann tæret på bygning, men i disse dage. gjennomføres en omfattende renovering.

KJARTAN DALE