Da Beatrice Gundersen gikk nazistene imot.

Da Beatrice Gundersen gikk nazistene imot.

Ufrivillig valgt inn som medlem i krigstidens nazioppnevnte formann¬skap, forsøkte Høyres første kvinnelige repre¬sentant på Nøtterøy å opponere mot den dikta¬toriske ordføreren.
Det skulle ha vært kommu¬nevalg høsten 1940. men med Quislings maktovertagelse ble det kommunale selvstyret erstattet med kommunal for¬valtning etter «førerprinsippet». Ordfører og varaordfø¬rer ble oppnevnt av Innen¬riksdepartementet og «for¬mennene», som medlemmene i herredstinget ble kalt. av fylkesmannen. Ordføreren kunne lytte til formennene, men ellers bestemme egenrå¬dig. Fra 1. januar 1941 het det kort og godt i kommunene at «ordføreren besluttet».
Nå hadde nazistpartiet Nasjonal Samling likevel en stor hodepine her i distriktet.
som ellers i landet: Partiet hadde ikke nok folk til å fylle alle posisjonene de hadde sikret seg: Derfor ble en rek¬ke personer uten sympati for «den nye tid» oppnevnt i ut¬valg og råd uten å bli spurt. For mange av disse var dette en lite hyggelig situasjon å komme opp i. En episode fra et møte i Nøtterøy herred- sting like før jul 1942 illustre¬rer situasjonen for Beatrice Gundersen, som ble valgt inn i Nøtterøy herredstyre som Høires første kvinnelige re-presentant i 1937 og opp¬nevnt som den eneste kvinne¬lige formann i herredstinget fra januar 1941.
Vi gjengir fra avisreferatet:
«Ordfører Jønland uttalte at han hadde under overveielse å bevilge 1000 kroner til utde¬ling til de trengende til jul, og at han vildc stille beløpet til disposisjon for Nasjonal Samlings Hjelpeorganisasjon – NSH. Beatrice Gundersen
var ikke enig i ordførerens forslag. Hun var enig i at det ble bevilget et beløp til de trengende, men var ikke enig at pengene ble fordelt av en politisk organisasjon som Nasjonal Samlings Hjelpe¬organisasjon. Hennes forslag gikk ut på at beløpet ble ut¬delt av Menighetspleien, som i tidligere år. I tilfelle ordføre¬ren fastholdt sitt forslag måt¬te taleren forlange sin protest tilført protokollen. Frøken Gundersens protest ble til¬føyd protokollen».
(Fra Tønsbergs Blad 12. de¬sember 1942)
Året etter kom saken om be¬vilgning til de fattige til jul igjen opp i herredstinget.
Når var verken ordfører Jønland eller Beatrice Gun¬dersen med i tinget. Slik står det i avisreferatet:
«I Nøtterøy herredtings møte forleden uttalte ordfører Frich at det gjennom forman¬
nen i forsorgsstyret, forsorgs- forstander og ordfører er ret¬tet såvel muntlige som skrift-lige forespørsler til Menig- hetspleiens formann. De muntlige henstillinger er av¬vist, de skriftlige ikke engang besvart. Etter dette gikk ord¬føreren ut fra at Menighets¬pleien ikke vilde ha noe med kommunen å bestille, og be¬sluttet at etter dette blir det på inneværende års budgett bevilgede beløp 2000 kroner å utdele til de trengende etter ordførerens bestemmelse, idet det neppe kan være rik¬tig at den stilling Menighets- pleiens formann har valgt å innta skal gå ut over dem som Menighetspleien burde arbeide til beste for».
Denne gangen, i 1943, var det ingen i herredstinget som for¬langte protokolltilførsel i sak om fordeling av midler til de trengende på Nøtterøy.
Kjartan Dala

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Tags: No tags