Vestfold må ha Norges korteste riksvei.

Vestfold må ha Norges korteste riksvei.
TERJE WILHELMSEN

Den ligger på Store Færder og er rundt 200 meter lang. Veisjefen i Vestfold har bevilget 20 000 kroner til istandsetting av denne riksveien. Navnet på veien er «Kullveien», fordi den ble laget for å få fraktet kull opp til fyret på toppen av øya.
Riksveien på Store Færder satt istand til jubileet
STORE FÆRDER: I et brev til Tjøme kommune, underskrevet av veisjef Johan Lep-pcrød, heter det at bygging og vedlikehold av riksvei på Store Færder ikke er det som har den høyeste prioritet i disse veiplan-tider, men at man allikevel kan bidra med et tilskudd.
Kulturminneår
«Vi har registrert at det i år er kulturminneår, og vi finner derfor å kunne være med på å ta ansvar for den – viktige- veien på Store Færder. Vi sier oss villig til å yte et tilskudd på 20 000 kroner til istandsetting av riksveien», heter det i brevet fra veisjefen.
Trafikkssjef Tore Kaurin ved Vestfold Vegkontor medgir overfor Tønsbergs Blad at riksveien på Store Færder ikke ér den mest trafikkerte i landet, men at den sansynlig-vis er den korteste.
—Vi synes det er hyggelig å kunne bidra med noen penger til istandsetting av veien på Store Færder i forbindelse med fyrjubileet. Vi har noen midler som er øremerket musealt arbeid. Vi synes det er greit å bruke av denne potten til istandsetting av veien på Store Færder. Det er jo en vel som har vært brukt i forbindelse med fyrdriften på øya. Fyrdrift er jo et statlig ansvar. Derfor mener vi at staten også må ta et ansvar for veien, sier Tore Kaurin til Tønsbergs Blad.
I brevet til kommunen forutsetter veisjefen at kommunen tar ansvaret for den fremtidige drift og vedlikehold av veien.
Snart 200 år
Riksveien på Store Færder er ganske snart 200 år gammel. Den ble anlagt 1 1802.1 boken «Folk og fyr på Færder» skrevet av Gøthe Gøthesen, står det å lese at litt ovenfor stranden aner man konturene av en delvis overgrodd vei.
«Fortsetter vi oppover denne, hever den seg fra gresslet-ta og går pent inn på en fjellknaus for så å danne en massiv bro over en dyp kløft. Så gjør den en krapp sving og stiger jevnt opp mot et gressbe-vokst tun der tuftene etter to hus er godt synlige. Veien er bygget av store steiner, som antagelig er hentet på stranda på nedsiden. Nærmere to hundre år etter at den er anlagt, er den nesten like god. Den første veien som ble anlagt var nærmest en gangsti, sier byggmester Koch. Han hadde en hest som ble brukt til kjøring av kull, men den slet så forferdelig at han en dag fant den død-, heter det i boken.
I boken til Gøthe Gøthesen
RESTAURERER: Leif Kongshaug (til venstre) og Terje Kristiansen ved foten av steinbroen som de har satt istand på Store Færder.
Rundtur
er det også gjengitt byggmester Kochs egen beskrivelse av det videre arbeidet med veien: «Aaret 1803 blev den bragt såvidt at den nu er en Kiørsels Vei der kan frequenteres med Hest og 4 hjulet Vogn-, heter det. I boken går det også frem at Koch sterkt beklaget at hans høye foresatte i København ikke verdsatte hans innsats for å bedre veien.
Veiarbeid
Det er nok ikke nødvendig å sette opp et trafikkskilt om at veiarbeid pågår på Store Færder. men faktum er at folk fra

Tjøme kommune med jevne mellomrom siden ifjor høst har jobbet med å sette i stand veien på Store Færder, fra stranda og opp til fyrruinene. Det er Terje Kristiansen og
KORT RIKSVEI: Steinbroen på riksveien på Store Færder, Kullveien, er blitt restaurert i forbindelse med Færder fyrs 300 års-jubileum. Det er Lars Kongshaug og Terje Kristiansen fra Tjøme kommune som har stått for dette arbeidet.
Leif Kongshaug som har stått for dette arbeidet. Tønsbergs Blad var på Store Færder tidligere dénne uken og hilste på de to veiarbeiderne i ytre Oslofjord.
—I forbindelse med dette arbeidet har vi forsøkt å tenke ut hvordan dette ble utført for rundt 200 år siden. Å anlegge denne veien har kostet mye slit. Broen er bygd opp med mange tunge steiner, sier Terje Kristiansen.
—Hva har dere gjort?
—Vi har rustet opp broen. Det vil si at vi har lagt på to nye lag med stein. Det har vært tungt nok. Vi har ikke brukt moderne redskaper. Det eneste vi har hatt er en talje i tillegg til slegge, spett og spader, sier Kristiansen.
Trine Hansson ved kulturkontoret på Tjøme forteller til Tønsbergs Blad at det vil bli arrangert turer til Store Færder i kommunal regi i sommer.
—I forbindelse med 300 års jubileet for Færder fyr vil det bli arrangert rundturer med båt. Disse turene starter 21. juni. Det vil bli lagt ut en lekter ved Hovika på Store Færder, slik at det skal bli lettere å få lagt til og å få folk i land. På Store Færder vil folk kunne bruke Kullveien og spasere opp til fyruinene, sier Trine Hanson til Tønsbergs Blad.
I forbindelse med rundturene som Tjøme kommnue skal arrangere, vil det også bli ilandstigning på Tristeln. Her har har det vært fyrdrift. siden 1857. Denne øya representerer også en viktig del av fyrhisto-rikken langs norskekyste-Her vil også folk få se hvor et fyr drives idag.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Tags: No tags