Tjøme kan ikke forhindre restaurering på Ødegården

Tjøme kan ikke forhindre restaurering på Ødegården

September 1991 TB

TJØME: Tjøme kommune kan ikke nekte advokat Jakob H. Hornseth å restaurere hovedbygningen på sin eiendom Ødegården på Tjøme. Kommunaldepartementet har gitt Fylkesmannen medhold i vedtaket om at arbeidene på bygningen er å anse som restaurering og ikke gjenoppbygging. Dessuten har Tjøme kommune mottatt brev fra Landbruksdepartementet, som spør om hvordan kommunen ser på konsesjonsspørsmålet idag.
ASBJØRN ØVREBØ
Kort fortalt er Ødegården en eiendom mot sjøen ved Mågerø, som advokat Hornseth har kjøpt, men ikke fått konsesjon på. På eiendommen står et gammelt våningshus, som advokat Hornseth vil sette istand. Dette har Tjøme kommune gått imot, og har istedet vedtatt å erverve hele eiendommen, og har også krevet bygningen revet.
Takstmann
Vedtaket om å nekte restaurering av bygningen har advokat Hornseth innklaget for Fylkesmannen, som engajserte en takstmann til å se på den. Denne takstmannen kom til at reparasjon av bygningen ville utgjøre ca. 53,7 prosent av omkostningene ved en total gjenoppbygging, og utfra dette mente Fylkesmannen at det var tale om rehabilitering og ikke gjenoppbygging.
Flertallet i Tjøme bygningsråd rille imidlertid ikke godta dette. Etter forslag fra Roar Tandberg (Ap), og mot Fremskrittspartiets to stemmer, vedtok bygningsrådet å engasjere ny offentlig godkjent takstmann for ny uavhengig taksering av boligen.
Nå sier fra Kommunaldeparte- mentet at man finner det riktig av Fylkesmannen å legge avgjørende vekt på den innhentede takst. I tillegg mener departementet at Fylkesmannen har lagt korrekt rettslig forståelse til grunn for tolkning av de aktuelle paragrafer i plan- og bygningsloven, herunder anvendelsen av bestemmelsen i forhold til restaurering av hele bygningen. Etter dette mener departementet, som Fylkesmannen, at bygningsmyndighetene ikke kan nekte restaurering og heller ikke pålegge riving av bygningen. Fylkesmannens vedtak blir dermed det endelige administrative vedtak i denne saken, heter det i svaret fra Kommunaldepartementet.
Konsesjonssaken
Men så ber altså Landbruksdepartementet om kommunens syn på konsesjonsspørsmålet. Om dette sier ordfører Ola Gjertsen (H) at han har laget et utkast til svar til Landbruksdepartementet, som han vil legge frem for Tjøme formannskaps møte onsdag om en uke.
-Her sier jeg at Tjøme kommunes syn er det samme som første gang vi behandlet saken, at konsesjon ikke anbefales, sier ordfører Ola Gjertsen til Tønsbergs Blad. Dette mener jeg også det vil bli flertall for i formannskapet.
– Landbruksdepartementet ber også om ytterligere bemerkninger, og da gir jeg uttrykk for min mening om saken, sier ordfører Gjertsen. Vi har et kommunestyrevedtak for å erverve eiendommen. problemet er at mens vi i formannskapet hadde et flertall for å komme til en minnelig ordning med advokat Hornseth, ble resultatet motsatt i kommunestyret. Direktoratet for naturforvaltning har også anbefalt en minnelig ordning, men akkurat her stor to prinsippielle syn mot hverandre.
To motsatte meninger
-På den ene siden at det er helt uakseptabelt å inngå noen som helst avtale med advokat Hornseth. Han har selv foreslått å belegge eiendommen med servitutt som gjør den tilgjengelig for almenheten for friluftsformål, på betingelse av at han enten får restaurere nåværende bygning eller sette opp en ny hytte på et annet sted på eiendommen.
– Det andre syn på saken, som jeg står for, går ut på at heller Tkke jeg ef begeistret for å tillate en ny hytte i dette området, men jeg legger vekt på at vi her, med litt smidighet, kan få løst et gammelt problem i Tjøme kommune, sier ordfører Gjertsen. Vi har bedt om flere forhandlinger med advokat Hornseth, men har ikke fått svar. Skal kommunestyrevedtaket om erverv da gjennomføres, blir det tale om ekspropriasjon.
– Noen har også kritisert at saken ikke er blitt behandlet raskt
nok av Tjøme kommune, men her vil jeg heller vise til at vi har ventet på Landbruksdepartementets behandling av konsesjonssaken, og et pålegg til advokat Hornseth om å selge. Jeg vil tro det ikke blir forstått på Tjøme hvis konsesjon blir gitt idag. Slik eiendommen nå ligger, er den en vanskjøttet landbrukseiendom. Men nå tror jeg dessverre at en forhandlingsløsning ikke lenger er mulig, både fordi konsesjonsbehandlingen har tatt så lang tid, og fordi Kommunaldepartementet har stadfestet Fylkesmannens vedtak om å tillate restaurering av bygningen. Problemet er jo også at slik denne bygningen er plassert på eiendommen, stenger den for almenhetens bruk av den, sier ordfører Ola Gjertsen. Brukelig til friluftsformål blir den ikke uten at kommunen overtar den.
24/1-1992 TB
Nye betingelser for konsesjon på Ødegården
TJØME: Det er kommet noe bevegelse i saken om konsesjon for fikk ikke konsesjon på ervervet. I mellomtiden har Tjøme kom-eiendommen Ødegården på Tjøme. Som kjent ervervet advokat mune vedtatt å erverve eiendommen, da man mener den har stor Jakob H. Homseth denne eiendommen for endel år tilbake, men verdi som friluftsområde for almenheten.
ASBJØRN ØVREBØ
Selve konsesjonssaken har ligget i Landbruksdepartementet, men like før jul sendte departementet et brev til både Jakob H. Homseth og Tjøme kommune der man listet opp endel betingelser for konsesjon. Brevet var ,til behandling i et lukket møte i Tjøme formannskap onsdag. Etter det vi forstår, ble betingelsene diskutert, men det ble ikke fattet noe konkret vedtak eller uttalelse fra kommunen der. Jakob H. Horn-seth sier til Tønsbergs Blad at han ikke ønsker å kommentere brevet fra departementet.
Blant de betingelsene som departementet stiller for konsesjon, er at almenheten skal ha adgang til å nytte eiendommen, bortsett fra et område rundt husene. Almenheten skal også ha rett til adkomst til de arealer som ikke er underlagt rådighetsinn-skrenkninger. Det må ikke bygges eller etableres innretninger som i vesentlig grad vanskeliggjør adkomsten til de aktuelle områdene.
Turstier
Videre sier departementet at Tjøme kommune og offentlige fri-luftsmyndigheter etter samråd med grunneier skal ha adgang til vederlagsfritt å utføre tilrettleg-gingstiltak på eiendommen som er nødvendige eller ønskelige for å muliggjøre almenhetens bruk av den. Dette omfatter blant an-net anlegg av fortøyningsinnret-ninger, oppankringsplasser og ilandstigningsbrygger for småbåter, turstier, badeplasser, teltslagningsplasser og mindre bygg for toalett og renovasjon. Tjøme kommune og offentlige frilufts-myndigheter skal ha rett til å legge om eksisterende adkomst hvis det er påkrevet for å sikre almenhetens rett til å nytte eiendommen.
Den del av eiendommen som almenheten har rett til å bruke, kan grunneier ikke nytte til bygg, konstruksjoner eller anlegg til privat bruk, heter det videre fra departementet. Grunneier kan heller ikke oppføre innhegninger, gjøre inngrep i grunnen eller end-ringer i vegetasjonen. Dette er ikke til hinder for at grunneier i samråd med kommunen kan rydde skogen for kratt og lignende.
Dette har Landbruksdepartementet angitt som betingelser for konsesjon, men samtidig sier
departementet mot slutten av brevet at det med dette ikke er tatt stilling til konsesjonsspørsmålet.
Restaurerer
Etter det Tønsbergs Blad forstår, er det nå meningen at ordfører og rådmann på Tjøme skal gjennomgå departementets brev og betingelser, og utarbeide en uttalelse fra Tjøme kommune om saken.
I melomtiden er advokat Homseth iferd med å restaurere det gamle bolighuset som står på eiendommen, det huset som Tjøme kommune mente var i så dårlig forfatning at det ikke kunne restaureres. Fylkesmannen var imidlertid av en annen oppfatning. Hornseth har også søkt om utslippstillatelse fra eiendommen, noe som ble avslått i siste møte i Tjøme bygningsråd.
I Tjøme kommune har to syn stått mot hverandre i denne såkalte Ødegården-saken. En fløy, med Fremskrittspartiet og en del av den forrige Høyre-representa-sjon i Tjøme kommunestyre, ønsket å la Hornseth få lov til å bygge en ny fritidsbolig på et angitt sted på eiendommen, mot at resten av eiendommen ble sikret for almenhetens bruk ved servitutt. De servitutter som da ble diskutert, ligner mye på de betingelser som departementet nå setter for å vurdere konsesjon på ervervet. Dengang kom det også signaler om at Hornseth kunne gå med på den ordning som ble skissert, men dette synet vant ikke frem i kommunen. Istedet ble det flertall for å erverve eiendommen.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Tags: No tags