AOCR 225

Fiske nyheter Tjøme

Gave til ungdomsskolen

TB 25/3-1988

HELGE-C. BJERKE

BORGHEIM: Tjøme og Nøtterøy Fiskerlag kan iår feire 70-års jubileum, og i den forbindelse går laget i disse dager ut til ungdomsskolene på Nøtterøy og Tjøme med en bokgave, som forteller litt om hva et fiskerlag er opptatt av.

— Ja, vi kan vel si det er en slags presentasjon av oss selv, sier formannen i Tjøme og Nøtterøy Fiskerlag, Bjørn Børre Johansen til Tønsbergs Blad. — Først og fremst er det boken «Skagerak — fiskerens historie» vi gir til Lindhøy, Teigar og Borgheim Ungdomsskoler. Det er etter vår mening et storslått verk, så å si _

direkte hentet fra vår egen skjærgård, som vi tror både lærere og elever vil ha utbytte av å lese.

Men Johansen kom ikke bare med en bokgave, da vi møtte ham på Borgheim Ungdomsskole forleden. Med seg hadde han også 12 flotte plansjer med bilder og lærestoff om de mest vanlige fiskeslagene i Oslofjorden og i Skagerrak, samt brosjyremateriell som sikkert vil kunne være til hjelp i undervisningen. — Det kan jeg trygt si at det vil, bekreftet rektor ved Borgheim Ungdomsskole, Gunnar Vinje. — Vi setter umåtelig stor pris på at fiskerla-get husker oss i en slik sammenheng, uten at vi dermed kan love å skaffe nye «rekrutter» til den

næring medlemmene i Tjøme og Nøtterøy Fiskerlag driver, sa Vinje.

Tjømeog Nøtterøy Fiskerlag har idag~51 medlemmer; ikke så~ mange fler enn på stiftelsesdagen 11. august 1918. Da var nemlig 33 fiskere samlet ute hos Julius Hansen på Engø og valgte Maren-sius Kristiansen til den første formann i Tjøme Fiskerforening. Den gang var foreningen tilsluttet Østlandske Fiskeriselskap, idag er det Noregs Fiskarlag som er «moderforeningen».

Hva er så målet for henvendelsen til ungdomsskolene, formann Bjørn Børre Johansen? — Vel, som rektor Vinje var inne på, så ønsker vi naturligvis å få flere

medlemmer. Med tanke på fremtiden er ungdomsskolealderen «midt i blinken», og i aile fall gjennom «Skagerak — fiskerens historie», burde elevene få et visst innblikk i hva vi har drevet med og hva som foregår idag. Vel 400 fiskere er forresten registrert som «aktive» rundt Oslofjorden nå, det tallet håper vi skal øke. Rekefisket og makrellfisket om våren kan vi vel si er det fiske som drives i litt større omfang, avslutter Bjørn Børre Johansen, som selv har en sønn som driver fiske på heltid ut fra Hvasser.

Om jubilanten lykkes med sin nye satsning, gjenstår å se!

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 225

 

Hvasser-fiskere med Kystdirektoratet på laget mot Tjøme
Øyene 5/6-2002

«Vekk med nøter og fiskebruk på kaia og la folk få bruke 25 meter kaifront i sommermånedene». Det var noe av budskapet fra Tjøme kommune til nytt havne-reglement i Sandøsund. Nå slår Kystverket tilbake.

Kystverket 1. distrikt er langt fra tilfreds med Tjøme kommunes endringsforslag til nytt havnereglement for Krukehavn. I teknisk hovedutvalg i april ble blant annet to særlig vesentlig punkter for fiskernes del ble vedtatt endret: At det ikke skal være tillatt å lagre nøter, fiskebruk og lignende på kaiene eller moloen og at det i den mest hektiske sommerperioden skal avsettes 25 meter kaifront sydover fra «Den Blå Brygge» til allmennheten.

Kystverket anbefaler nå Kystdirektoratet å se bort fra disse endringsforslagene når endelig havnereglement skal fastsettes. Selv om Kystverket ikke tror et nytt havnereglement alene vil løse alle interessekonfliktene i Sandøsund, er etaten krystallklar på et punkt: Fiskerinæringen må ha et visst fortrinn foran de øvrige havneaktvitetene til bruken av kaia så lenge Krukehavn skal være en aktiv fiskerihavn!

Kystverket tror også det etter hvert vil bli mindre press på Krukehavn når nok en statlig fiskerihavn etableres i kommunen på Grepan. «Men inntil videre har de lokale fiskerne behov for såvel kaiplass og lagringsplass til

NYE REGLER: Kystverket 1. distrikt tilrår Kystdirektoratet å se bort fra Tjøme kommunes endringer i forslaget til nytt havnereglement for Krukehavn.

redskap i Krukehavn, og dette behovet er også til stede i sommermånedene», skriver Kystverket i sin vurdering i saken.

Fiskerikaia eies av Kystverket, mens det er Tjøme kommune som forvalter den daglige driften gjennom et havnereglement. Fiskerne ved Oslofjordens Fiskerlag/ Tjøme og Nøtterøy Fiskerlag mener imidlertid dagens havnereglement ikke tilfredsstiller fiskernes behov for kaiplass og plass for nødvendig håndtering av fiskeredskaper på kai. Dette er bakgrunnen for at det nå skal utarbeides nye havnere-gler. Fiskernes syn har i flere møter blitt lagt frem for Tjøme kommune og Kystverket, og sommeren -99 ble det enighet om å evaluere gjeldende reglement. Et forslag til nytt havnereglement ble deretter utarbeidet av Tjøme kommune og justert og akseptert av de berørte parter etter høring, før forslaget gikk til politisk behandling.

An-Mafliitt Larsen

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 226

 

Dykkere bøtelegges

■ Plukket hummer utenfor Hvasser ■ Må betale 3.000 – 6.000 kroner

Hvasser: To dykkere fra Drammensdistriktet vil sannsynligvis få bøter i størrelsesorden 3.000 til 6.000 kroner for å ha fanget hummer i sjøen utenfor Hvasser i helgen. De ble tatt med tre hummere, som alle veide under en kilo.

Politijurist Christofer Arnø ved Tønsberg politistasjon sier til Tønsbergs Blad at han ennå ikke har tatt stilling til størrelsen på bøtene.

Ikke beslagleggelse

– Jeg har ennå ikke rukket å gå gjennom saken i detalj, men jeg kan nok allerede nå antyde at det her blir snakk om bøter fra 3.000 til 6.000 kroner.

–              Kan det blir aktuelt å beslaglegge dykkerutstyret?

–              Hvis det er første gang

disse dykkerne er blitt tatt for å ta hummer ulovlig, er ikke det aktuelt, sier Christoffer Arnø til Tønsbergs Blad.

Reagerte

Dykkerne som ble tatt med hummer på Hvasser i helgen, dykket i privat regi. De drev ikke med dykking i regi av noen dykkerklubb. Det var lensmannsførstebetjent Bjørn Boge ved Tjøme lensmannskontor som rykket ut etter at politiet hadde fått melding om at dykkere var observert med hummer, som de tydeligvis hadde fanget i

sjøen under dykking tidligere på dagen.

– Da vi kom til Hvasser, hadde dykkerne allerede rukket å koke hummerne, og pakket dem ned. De ble observert da de holdt på med dette ute i en have ved en hytte på Hvasser. Det var enkelte som ble så provosert av dette at de ringte til oss. Drammen-dykkerne innrømmet at de hadde fanget hummerne mens de dykket utenfor Hvasser tidligere på dagen, sier Bjørn Boge til Tønsbergs Blad.

Hummerfiske

■             Der er kun lov å fiske hummer i tidsrommet 1. oktober (fra klokken 08.00) til 31. desember.

■             Det er kun lov til å fiske hummer med teiner.

■             Det er ikke lov til å trekke/sette hummerteiner på søndager.

■             Minstemålet 24 centimeter

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 227

 

Fikk mine i trålen ved Færder
TB 14/12-2002

■ Skal undersøkes av eksperter ■ Ligger nå på grunt vann ved Sandø.
Hvasser: Fisker Geir Dokken fra Hvasser ble svært forskrekket da han torsdag ettermiddag trakk opp krepsetrålen. Her lå det nemlig en stor, avlang mine. Denne skal undersøkes av eksperter mandag.

Terje Wilhelmsen

Geir Dokken forteller til Tønsbergs Blad at han først merket at han hadde fatt et fremmedelement i trålen.

– Trålen oppførte seg ikke som den skulle i vannet. Dette er noe som skjer fra tid til annen når vi tråler etter reker og kreps. Da har vi som regel fått en større stein i trålposen. Jeg trodde at det også var tilfelle denne gangen. Men det var det altså ikke. Jeg innrømmer at jeg skvatt litt da jeg så at jeg hadde fått en mine i trålen. Jeg vet jo ikke om den er armert eller ikke. Eller om det er fare for at den kan eksplodere. Derfor behandlet jeg den med stor varsomhet, forteller Dokken. Geir Dokken tok umiddelbart kontakt med Forsvaret da han hadde trukket trålen inn til båten.

Ligge i fred

– Tilbakemeldingen jeg fikk var at jeg skulle vært ytterst forsiktig når jeg håndterte minen. Jeg ble bedt om å legge den forsiktig fra meg på grunt vann. Det har jeg gjort. Nå ligger den i trålen på fem favners dyp øst for Sandø.

–              Og der skal den ligge i fred?

–              Helt klart. Oppfordringen fra Forsvarets ekspert som jeg snakket med er at jeg og alle andre må holde oss langt unna minen inntil den er undersøkt av eksperter. Det vil, etter hva jeg har fått opplyst, skje manvets bunn øst/or sanaø.

Geir Dokken forteller at han og de andre fiskerne i ytre Oslofjord fisket mye i akkurat det

området der minen kom i trålen.

– Dette stedet ligger midt inne i et felt der det tråles mye

etter både reker og kreps. Det er merkelig at minen, hvis den har ligget der en stund, ikke er kommet inn i en trål tidligere.

Nå skal det bli spennende å se hva slags mine det er snakk om, og om det er sprengstoff i den, sier Geir Dokken.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 228

 

Nei til oppdrett utenfor Vestfold

TB 21/3-2003

■ Terje Wilhelmsen

TJØME: Det skal bli forbudt å etablere oppdrettsanlegg for laksefisk langs store deler av Vestfold-kysten. Dette for å bevare laksebestanden i Numedalslågen. Det har Miljøverndepartementet foreslått i en proposisjon som skal behandles i Stortinget til uken.

Forbudet skal gjelde fra sør-spissen av Sandø utenfor Hvasser til sørspissen av Jomfruland og inn til Strømtangen sør for Kragerø. Dette er en kyststrekning på rundt 6o kilometer. På denne kyststrekningen skal det, ifølge proposisjonen fra Miljøverndepartementet, ikke tillates etablering av oppdrettsanlegg for laksefisk. Miljøvernminister Børge Brende henviser til denne proposisjonen i uttalelsen han i går kom med om den fylkeskommunale kystsoneplanen i Vestfold. Brende henviser også til Norges forpliktelser i forbindelse med de såkalte Nordsjødeklarasjonene, der det er fastsatt kvoter for maksimale årlige utslipp av nitrogen og fosfor fra oppdrett øst for Lindesnes.

«Dette setter rammer for videre utvikling av oppdrett i området fra Lindesnes til svenskegrensen, og vil dermed også ha betydning for muligheten for fremtidig utvikling av oppdrett i Vestfold», heter det i miljøvernministerens uttalelse til kystsoneplanen.

I proposisjonen, som skal behandles av Stortinget i neste uke, åpnes det for oppdrett av marine arter og skjell.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 229

 

Fraværende fiskerioppsyn i Vestfold TB 19/8-2003

Hvasser: Fisker du ulovlig langs Vest-foldkysten er sjansen for å bli tatt svært liten. Fiskerioppsynet er så godt som helt fraværende.

■ Terje Wilhelmsen

I forrige uke kunne Tønsbergs Blad avsløre store hull i lovverket for garnfiske, og at dette lovverket er vanskelig å forstå. Men det betyr lite. Uansett hva du gjør, er faren for å bli avslørt helt minimal.

Det er Fiskeridirektoratets «Munin» som har ansvaret for oppsynet i Oslofjorden. Men båten er svært sjelden her i Vestfold. Den skal nemlig dekke hele kyststrekningen fra svenskegrensen til Ånasira på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder. Da er hele Oslofjorden inkludert. Akkurat nå befinner båten seg på spesial-oppdrag for Fiskeridirektoratet på Vestlandet. Det bekrefter førstekonsulent Hans Henrik Grundtvig i Fiskeridirektoratet overfor Tønsbergs Blad.

For dårlig

Grundtvig vedgår overfor Tønsbergs Blad at oppsynet i Oslofjorden og store deler av kysten er altfor dårlig.

– Enkelte steder har vi lokale oppsynsmenn. Det gjelder blant annet i Hvaler kommune, i Langesund og i Kragerø. I Vestfold og i Oslofjorden forøvrig er det mannskapet «Munin» som skal passe på at alle, så vel fritidsfiskere som yrkes-fiskere, holder seg til reglene.

Men det er ikke så ofte båten har tid til å være i dette farvannet.

–              Hva er årsaken til dette?

–              Det har med penger å gjøre. Det er ikke satt av for ressurser til fiskerioppsyn. Derfor blir det slik. I tillegg til å drive med fiskerioppsyn langs Skagerakkysten må «Munin» også ta spesialoppdrag for Fiskeridirektoratet. Akkurat nå driver båten med kontroll av havbruk på Vestlandet, sier Grundtvig.

Lokalt oppsyn

Hans Henrik Grundtvig skulle gjerne hatt tilbake ordningen med lokale oppsynsmenn i hver kommune.

–              Yrkesfiskernes organisasjoner har i mange år tatt til orde for å få tilbake ordningen med lokale oppsynsmenn i kommunene langs kysten.

Tidligere var det ofte pensjonerte fiskere som drev slikt oppsyn, og det var effektivt. Men dette er det ikke lenger penger til. Derfor er det kun noen få utvalgte steder som har lokalt oppsyn. Vestfold er ikke blant disse stedene. Her er man prisgitt mannskapet på «Munin». Men de har sjelden tid til å være i dette farvannet.

–              Men også politiet skal drive fiskeroppsyn?

–              Fiskerioppsyn er også noe politiet kan og skal gjøre. Men dette fungerer dårlig. Mitt inntrykk er at man i politiet har liten kunnskap om fiskerireglene. Dessuten har jeg følelsen av at dette med fiskerioppsyn ikke er særlig prioritert av politiet. Også her er det snakk om rå å få ressursene til å strekke til, sier Hans Henrik Grundtvig til Tønsbergs Blad.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 230

 

Satser på fisk og skalldyr

TB 29/4-2003
■ Terje Wilhelmsen

Hvasser: Roger Torgersen fra Tjøme satser på fisk og skalldyr. Han har overtatt ansvaret for fiskemottaket på Hvasser.

Torgersen overtok etter Øivind Sandsland i. april. Han leier lokalene av Brødrene Berggren, som igjen leier av Skagerakfisk, som eier fiskemottaket på Hvasser. Etter overtagelsen i. april er det foretatt en betydelig renovering og opprydding på eiendommen. Blant annet er det støpt nytt gulv inne i fiskehallen. Roger Torgersen skal i tillegg til fiskemottaket også drive fiskebutikken og uteserveringen.

–              Dette blir et familieforetagende. Selv skal jeg ha ansvaret for selve fiskemottaket. Kona skal drive uteserveringen og svigermor skal ha ansvaret i fiskebutikken. Vi må dele på oppgavene, smiler Torgersen.

Roger Torgersen har stor faglig tyngde når det gjelder håndtering av fisk og skalldyr. Han er utdannet kokk og har jobbet i en fiskerestaurant. Han har også jobbet i tre år ved Fiskebrygga i Tønsberg, og han har vært ferskvaresjefi Hakon-gruppen. Nå satser han på egen hånd.

Torgersen opplyser at utserveringen åpner i. mai og at fiskebutikken åpner dørene 7. mai.

–              I første omgang er det meningen å ha butikken åpen ut august. Men hvis det viser seg å være behov for å holde åpent lenger, gjør vi selvsagt det, sier den sympatiske tjømlingen. Han satser på å bygge opp et hyggelig miljø på brygga i Sandøsund.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 231

 

ST.PETER gikk i garnet ved Færder

Tjøme: Dette er den sjeldne og velsmakende sankt-peterfisken.

TB 15/9-2005
Terje Wilhelmsen

Håkon Kristensen fra Hvasser fikk den spesielle fisken i garnet tirsdag morgen.

Sanktpeterfisk er en fiskeart som til vanlig svømmer rundt i langt sørligere havområder enn Skagerrak og ytre Oslofjord. Det opplyser forsker Kjell Midling ved Fiskeriforskning i Tromsø til Tønsbergs Blad.

Fisken regnes som en delikatesse, og omsettes til høye priser. Sjelden

– Det er ikke ofte vi far melding om at denne fisken blir fanget langs norskekysten. Det skjer kanskje et par ganger i løpet av ett år. Sist vi fikk melding om at en sanktpeterfisk var fanget i Norge, var for noen uker siden, sier forskeren.

Det skjedde på Vestlandet, nærmere bestemt utenfor Bergen. Her ble en fisk av dette slaget tatt levende. Det vakte så stor oppsikt at fangsten ble behørig omtalt på riksdekkende TV. Fisken ble brakt til akvariet i Bergen, hvor den nå blir tatt hånd om, sier Midling.

Fiskeforskeren forteller videre at man de senere årene har sett en tendens til at fiskearter som vanligvis holder til i sørligere og langt varmere havområder, kommer til norskekysten. Blant annet

havabbor, som etter hvert er blitt forholdsvis vanlig her i landet.

Kjell Midling vet ikke hvorfor fisken, som Håkon Kristensen fikk ved Færder, har fått navnet sanktpeterfisk.

– Men det sies at det brune merket midt på fisken skal være St. Peters fingeravtrykk, sier Midling.

Måtte undersøke

Håkon Kristensen fra Hvasser visste ikke hva slags fisk han hadde fått i garnet ved Færder tirsdag morgen. Han har ikke sett maken til fisk tidligere. Han skjønte med en gang at det dreide seg om sjelden fangst. Han tok den med til land for å undersøke nærmere hva slags fisk dette er.

– Etter å ha sett på fiskeplansjer og i bøker, hadde jeg en mistanke om at det kunne være en sanktpeterfisk. Dette fikk jeg bekreftet da jeg tok kontakt med Kjell Midling ved Fiskeriforskning i Tromsø, sier Håkon Kristensen til Tønsbergs Blad.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 234

 

– Like mye fisk som i fjor

TB 6/4-2006
Vidar Langestrand

TJØME: Fisker Knut Semb sier at det ifølge ferske rapporter blir levert like mye fisk fra Oslofjorden i år som forrige vinter.

–              Det er mulig at torsken er noe mindre, men antall kilo er omtrent likt. Det var mye fisk sist høst. Semb fisker reker med tråleren «Flo». Fisket har hittil foregått på 70-80 meters dyp, men nå har reka gytt fra seg og går ned på 150-200 meter.

–              Da er den på sletta, som vi sier. Der er det sølebunn. Når den er på 70-80 meter, er den på mye fjell.

–              Fangsten har vært bra. I et par dager dro vi i is, men været har ellers vært gunstig. Med trallen følger det en del fisk, og det er her vi kan sammenligne fangsten fra tidligere år. Den har holdt seg ganske konstant. Det er en myte at vi tar med oss så mye småfisk. Det gjelder også brislingfiskerne. Jeg har vært med på det fisket ett år. Men det er klart at når brislingen forsvinner, blir en del av livsgrunnlaget for annen fisk borte.

–              Noen har foreslått at yrkes-

GOD FANGST: Knut Semb er fornøyd med fangsten og med sesongen som helhet.

Fiskerne burde slutte å fiske, og at fisket burde overlates til hobbyfiskerne…

– Man kan vel ikke mene at et fiske som har foregått i manns-aldrer i Oslofjorden skal stoppe? Vi er ikke mer enn sju-åtte båter som driver her i fjorden, sier Knut Semb.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 235

 

Hvasser: Det er krise for torsken i Ytre Oslofjord.

Fisk overén kiloer omtrent helt borte.

TB 29/11-2004
Terje Wilhelmsen

Det viser undersøkelser som forskere ved Havforskningsinstituttets stasjon i Flødevigen gjorde i farvannet øst for Tjøme og Hvasser i forrige uke.

Alarmerende

De var på tokt med forskningsski-pet «Dannevig». Forsker Jacob Gjøsæther, som leder toktet i Ytre Oslofjord, er bekymret for situasjonen i dette farvannet.

–              Vi har sett en liten oppgang nar det gjelder torsk i Ytre Oslofjord de senere årene, og vi var svært optimistiske før årets prøvefiske utenfor Tjøme og Hvasser. Men dessverre ser vi igjen en tilbakegang sammenlignet med fangstene vi fikk i fjor, sier Gjøsæther.

Jacob Gjøsæther sier at fangstene man får i Ytre Oslofjord er langt dårligere enn det man far andre steder langs kysten hvor man driver prøvefiske.

–              Sammenlignet med kysten utenfor Arendal står det svært dårlig til i Ytre Oslofjord. Mens vi får 6,5 kilo torsk pr. garn ved Arendal, er fangsten på godt under en kilo pr. garn utenfor Tjøme og Hvasser. Det siste er svært lite, sier Gjøsæther. Rekruttering

Seniorforskeren fra Flødevigen forteller at det står bra til med rekrutteringen av torsk i Oslofjorden.

–              Prøver vi har tok i det samme farvannet tidligere i høst har viste at

j det er bra med yngel. Under fisket

denne uken har vi fått en del torsk under en halv kilo, men det var svært få fisker over denne størrelsen. Den største tosken vi har fått er på i,4 kilo. Det er ikke mye å skryte av når vi daglig fisker med rundt 50 gam som er tre meter høye og 27,5 meter lange.

– Hva kommer det av at torsk over en viss størrelse nærmest er helt borte her i denne delen av Oslofjorden, mens det er bra med større torsk andre steder langs Skager-rak-kysten?

Leter

– De er et spørsmål vi også stiller oss selv. En forklaring er nok at det er forholdsvis mye skarv og sel i dette området. De forsyner seg nokså grovt med småtorsk og torskeyngel. I tillegg er det høy beskatning av torsk. Det er nok hovedårsakene til at det er så dårlige fangster å få utenfor Tjøme og Hvasser. Vi har også fundert på om forurensning kan være en mulig årsak, men kan ikke se noen mulig kilde til det i dette farvannet, sier Jacob Gjøsæther til Tønsbergs Blad.

Samme inntrykk

HORTEN: Lederen i Oslofjorden Fiskarlag, Jørn Mikkelsen fra Horten, er ikke overrasket over resultatet av prøvefisket som havforskerne har gjort i Ytre Oslofjord.

– Vi har akkurat det samme inntrykket. Det er bra med rekruttering av torsk. Det vil si fisk under en halv kilo. Men den forsvinner og blir nesten helt borte når den blir større Hvor og hvorfor den forsvinner er ikke godt å si, sier Mikkelsen.

Han forteller videre at situasjo nen innover i Oslofjorden er den samme som utenfor Tjøme og Hvasser.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 236

 

Tønsberg: Tom Sollie, formann i Småfiskern, fikk ingen hummer under årets første teinetrekk.

Andre har fått bra fangster.

TB 3/10-2007

Terje Wilhelmsen

Sollie tilbakeviser på det sterkeste at hummer-bestanden er liten i dette farvannet.

–              Jeg er helt overbevist om at det er fiskeren og ikke hummerbestanden det er noe galt med, slår han fast.

Dårlige erfaringer

Tønsbergs Blad var med Tom Sollie ut fra Val-lø. Vi hadde vært med ut og satt hans sju teiner dagen før. Spenningen var stor da vi tøffet ut mot Torgersøya og Teinebåene. Mens vi var svært optimistiske, var Tom Sollie mer nøktern i sine vurderinger om mulighetene til å få hummer.

–              Det er klart at jeg er optimistisk. Hvis ikke hadde det ikke vært noe vits i å holde på med dette. Men jeg har dårlig erfaringer fra tidligere år når det gjelder det første teinetrekket. Da pleier jeg ikke å få stort, sa han.

Tomt

Og fiskerformannen fikk helt rett. En etter en ble teinene trukket opp. Og en etter en var de

like tomme. Bortsett fra noen få krabber og en stor sjøstjerne, var det helt tomt i Tom Sollies teiner. Han hadde følgende forklaring: °

– Jeg må bruke de første dagene til å prøve meg fram. Blant annet når det gjelder hvor dypt teinene skal stå. Jeg er sikker på at jeg skal få hummer i år også. Det er hummer nok både til meg og andre som holder på med dette fisket, sier han.

Variable fangster

Tom Sollie var ikke alene om å fa lite hummer ved Teinebåene. Her traff vi også Roar Anton Bruun fra Tønsberg. Han hadde trukket 14 teiner og bare fått én hummer.

Lenger ute i fjorden, blant annet øst for Tjøme og Hvasser, meldes det om langt bedre bedre fangster. Arild Einang på Grimestad forteller at han fikk 15 hummer i sine 20 teiner.

En annen fisker Tønsbergs Blad har vært i kontakt med, har fått fire hummer i seks teiner i det samme farvannet. Men også her er det noen som har bommet på teinesettingen. En fisker Tønsbergs Blad har snakket med, har kun fått én hummer i totalt 20 teiner.

I farvannet utenfor Hvasser, nærmere bestemt mellom Sandø og Store Færder, er det tydeligvis bra med hummer. Her har en fisker fått åtte hummer i tolv teiner, mens en annen har fått 12 hummer i 20 teiner.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 237