Nøtterøy støtter lillebror Tjøme – penger til fastlandsforbindelse

Nøtterøy støtter lillebror Tjøme – penger til fastlandsforbindelse
31/7-1992

For 74 år siden sto fastlandsforbindelsen til Tjøme igjen på den lokalpolitiske agenda. Vi leser referatet fra Vestfold SocialDemokrat 20. januar 1928:
«Nøtterøy herredstyre behandlet i går en henstilling fra fylkesmannen om å bevilge et distriktsbidrag på 27.200 kroner til bro over Vrængen.
Ordfører Jespersen: Denne sak kan sees fra 2 sider. Det kan ikke nektes at saken har liten interesse for Nøtterø og at den økende trafikk som en bro sannsynligvis vil medføre, vil virke generende på Nøtterøs befokning. Det er riktignok sagt at det er mange vakre byggetomter der ute, men det har vi nok av andre steder. Formannskapet har funnet at det ikke kunde bli tale om å yde det vanlige distriktsbidrag, men på den annen side har vi en viss forpliktelse til å støtte Tjøme. Vi vet at det er et almindelig folkeønske på Tjøme å få broen og der ute mener man det vil bety bedre forhold. Skal ikke vi som har det godt hjelpe efter beste evne? Vi har jo hatt et slags kompaniskap, idet Tjøme var et anneks like til 1880-årene og felles lensmann hadde vi til 1890-årene. Vi har alltid stått oss godt medTjømø, så jeg anser det som en æreskilling å yde 20.000 kroner til formålet. Formannskapet foreslår for herredstyret å fatte følgende beslutning:
«Der bevilges til Vrængen bro som Nøtterøs bidrag 20000 kroner. For øvrig må Nøtterø være fri for enhver forpliktelse over anlegget i form av veianlegg, grunnavståelse, ulemper, ertatning osv».
I den videre debatt talte Henriksen, Helle, Vivestad, Ander-sen-Vang, Johnsen, N.Olsen, Sandaker, Bjønnes og Sødring, enkelte under større eller mindre tvil, for, mens Charles Røed, Jac. Enger, Andersen, Årøsund, og Halvor Eid talte mot den med den motivering at Nøtterø, som ingen interesse hadde av broen, hadde nok med å klare sine egne store opgaver.
Idet debatten ebbet ut fremmet Johnson følgende tillegg i formannskapets innstilling:« uten at herredstyret dog vil ha tatt standpunkt til enten det skal være bro eller færge». Johnson hadde allerede tidlig i debatten erklært at spørsmålet hadde vært lettere for ham om det hadde dreiet sig om en moderne færgeforbindelse. Formannskapets innstilling med Johnsons tilføielse blev vedtatt mot 9 stemmer.»
Kjartan Dale
AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Tags: No tags