Smuglertrafikken til øyene

Øyene 24/2-2005
Smuglertrafikken til øyene.

«Paa Vasser, i Sand-øsund,Aarøsund og i forskjellige av de øvrige uthavne har det i vinter ligget flaater av brændevinsfartøier. Den langvarige isblo-kaden i fjorden medførte at brændevins-fartøiene maatte søke til land og ligge i «hi» for en tid».
Det er Tønsbergs Blad som skriver dette i et avisoppslag den 23. mars 1922. Den uvanlig harde vinterkulden det året har endelig sluppet taket – isen har gått opp og de siste isflakene har drevet ut fjorden. Nå er det klart vann mellom Fule-huk og Store Færder og 20 brennevinskuttere er på plass i området.
Livlig handel
Forretningsvirksomheten synes å være livlig, og varesortimentet skal etter det avisen har fått oppgitt, også ha blitt utvidet til å gjelde sigaretter, tøyer, silkevarer, dresser, revolvere og geværer. Disse varene kom fra Tyskland, og tyskerne ved Færder kunne selge dem til spottpriser på grunn av valutasituasjonen. Den tyske mark sto særlig svakt nå like etter første verdenskrig og den tilstanden ga mulighet for gunstige smuglertransaksjoner. Ute ved Færder kunne en na fa en tysk dress for 20 kroner og revolvere ble fallbudt i massevis til 5 kroner stykket. Bren-nevinssmuglere som opererte på land, solgte også silkevarer og sigaretter, og det var store summer å tjene for dem som drev geskjeften.
Skeptisk til vaktholdet
Avisen omtaler tollvesenets vakthold med en viss skepsis. Den sier at smuglerne ikke har større respekt for «Bell», da dens fartsmaksimum ligger under det smuglerfartøyene kan prestere. «Den nye smuglerjager «Bell», hvis eneste bedrift har været at redde no-gen bortdrevne motorbaater ved Vallø, er for tiden ute paa tokt. Dens opgave er øiensyn-lig at jage smuglerkuttere utenfor 3-milsgrænsen. Utenfor denne kan de imidlertid ligge i ro og fred, trods bestemmelsen om 10-milsgræn-sen».
Skjerpet kamp
Nå tyder en notis i Tønsbergs Blad 13. juli samme år på at tollvesenet må ha skjerpet seg
i kampen mot smuglerne: «Oplagsstedet for de smugler-fartøier, der er knepet i Fær-der-avsnittet har hittil været ved Husø, hvor indtil for etpar dager siden laa hele 16 smu-glerfartøier. 5 av dem er nu blitt flyttet, da man paa grund av attentataffæren i Larvik, frykter at det samme kan skje med disse baater. De er flyttet til Karl Johans-vern.
Sakene til retten
Blant dem, som ble flyttet, var også Einar Sørensen store motorkrysser. «Nu er det nok saa, at det er ikke alle baater som er konfiskert helt, en del av dem er jo bare foreløpig indbragt. Nogen endelig avgjørelse med hensyn til baa-tens konfiskation vil ikke bli tatt før saken er blit avgjort i retten. Smuglerne paastaar at Staten har pligt til at vedlikeholde baaten saa lenge den beholder den, mens myndighe-‘ terne paa den anden side me-« ner at vedlikeholdet er eiernes; pligt indtil saken om konfiske-j ring er avgjort ved dom».
KJARTAN DALE

 AOCR 281b  AOCR 282b

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Tags: No tags