Ja til 11 hytter på Sandø

Ja til 11 hytter på Sandø

30 Mai 1990 TB

TJØME: Det blir nå lagt til rette for ytterligere hyttebygging i Tjøme-skjær-gården. Fylkesfri-luftsnevnden gikk i siste møte inn for en reguleringsplan for 11 nye hytter på Sandø. Denne saken er blitt en varm potet for de lokale byg-ningsmyndingheter på Tjøme. Bygningsrådet realitetsbehandlet ikke forslaget da det ble behandlet for en tid siden, men besluttet å legge det ut til offentlig gjennomsyn. Etter hva Tønsbergs Blad har grunn til å tro er det politisk flertall på Tjøme for ytterligere hyttebygging på Sandø.
TERJE WILHELMSEN
Tjøme kommune har ført en meget restriktiv hyttepolitikk i 80-årene. Det blir kun tillatt å bygge hytter på tomter som tidligere godkjent fradelt. Ved søknader om hyttebygging i skjærgården har man vært ekstra strenge.
Hytte-planene på Sandø er gamle. Det er 18 eiendommer til sluttet Sandø Interessentskap, som er grunneierne på øya. En gammel plan går ut på at hver av eiendommene kan utnyttes med to hytter på enhet. Pr. idag er det kun bygget 25 hytter på øya, og det er den resterende utbygging det nå søkes om.ære el politisk flertall på Tjøme for denne planen. iFoto. Terje Wilhelmsen)
Det aktuelle reguleringsplanen innebærer kun en fortetting av eksisterende bebyggelse vest på øya. Resten av øya skal legges ut for almen ferdsel. Det samme gjelder for Østre og Vestre Bu-stein, som også eies av Sandø Interessentskap. Og nettopp dette er det lagt stor vekt på fra frilufts-myndighetenes side når man har gått inn for hyttebygging på Sandø.
Når det gjelder den politiske behandling på Tjøme har denne saken versert i mange år. Tjøme bygningsråd vil om ikke lenge få reguleringsplanen til annen gangs behandling, og vil da ta et standpunkt til ytterligere hyttebygging. Arbeiderpartiets to representanter vil av prinsippielle årsaker si nei til bygging av flere hytter på øya. Fremskrittspartiets to representanter vil si ja. Bygningsrådets formann Bente Marthiniussen (H) vil trolig gå inn for denne planen, selv om også hun er meget skeptisk til ytterligere hyttebygging i en allerede meget presset kommune. Reguleringsplanen for Sandø skal også videre til kommunestyret, og her er det grunn til å tro at det vil være et politisk flertall for å godkjenne reguleringsplanen med 11 nye hytter.

Tags: No tags