Per Kjølner anbefales konsesjon på Nordre Holme

Per Kjølner anbefales konsesjon på Nordre Holme

TJØME: Per Kjølner kan anbefa¬les konsesjon for kjøp av eien¬dommen Nordre Holme på Tjøme, mener fylkeslandbruks- sjefen og fylkesskogsjefen, og anbefaler fylkeslandbruksstyret å gjøre vedtak i samsvar med dette i møtet 16. desember.1986
I forslaget til vedtak heter det først at statlig forkjøp ikke blir foretatt. Videre heter det at fylkeslandbruksstyret mener at kjøperen er skikket til å sette eiendommen i stand og drive den forsvarlig. Man mener at prisen er svært høy, men den kan aksepte¬res fordi eiendommen håf kvali-teter utover det som gjelder jordbruk og skogbruk. Det bør pålegges vanlig bo- og driveplikt, heter det i forslaget til vedtak.
Dermed har de to fagsjefene i landbruket tatt stilling til en omdiskutert sak på Tjøme. Land- bruksnevnden har anbefalt at Per Kjølner får konsesjon, men over¬for Tjøme formannskap anbefalte
rådmannen avslag. Første gang formannskapet behandlet saken ble den utsatt for befaring, deret¬ter ble Per Kjølner anbefalt konsesjon med fire stemmer mot én.
Fra fylkeslandbrukssjefen og fylkesskogsjefen bemerkes det at det finnes gårdbrukere som er interessert i eiendommen som tilleggsarealer hvis forkjøpsrett blir brukt, men de sier også at fordelene med forkjøpsrett er små i forhold til de ulempene som kjøper blir påført. Han er sterkt- knyttet til stedet og har økonomi til å sette eiendommen i stand. Bruket bærer tydelig preg av vanskjøtsel. Eiendommen vil ikke fylle jordlovens krav. Den vil kunne gi eieren og familien hans et godt bosted, men det vil være en krevende oppgave ta seg av kulturminner og natur på eien¬dommen, heter det fra fylkesland¬brukssjefen og fylkesskogsjefen.

Tags: No tags