Tjøme takker nei til 70 mål naturområde

Tjøme takker nei til 70 mål naturområde

TJØME: Kommunale myndigheter på Tjøme ønsker ikke å inngå avtale med Jacob H. Hornseth — en avtale som vil innebære at Tjøme kommune ikke behøver betale noe som helst for at kommunen får gjennomført kommunestyrets beslutning om at den 70 dekar store eiendommen Ødegården skal være friluftsområde. I 15 år har kommunen slitt for å finansiere kjøp av Ødegården. For
to år siden kjøpte Hornseth Ødegården for 2,3 millioner kroner, men Landbruksdepartementet har nektet ham konsesjon. Hornseth har tilbudt kommunen at han ikke vil kreve vederlag for at eiendommen båndlegges som friområde hvis han får tillatelse til å restaurere bebyggelsen. I realiteten innebærer Hornseths tilbud at Tjøme kommune får det aller meste av Ødegården som gave.
TERJE WILHELMSEN PER GILDING (FOTO)
Ordfører Ola Gjertsen sier i en kommentar til Tønsbergs Blad at både han og rådmannen på et tidspunkt så en mulighet til å løse en vanskelig sak på en farbar måte. Men flertallet i formannskapet har gått imot å inngå en slik avtale med Hornseth. Grunnen til dette er, ifølge ordføreren, at man er redd for konsekvensene ved å si ja til Hornseth på dette grunnlaget.
Ingen hestehandel
— Dette lukter av hestehandel. Det vi er redde for ved å si ja til Hornseth, er at andre hytteeiere som har stor eiendom, skal komme og forlange tilsvarende avtaler. Jeg vil også si at vi har drøftet dette med ‘kommunens advokat, som ikke kunne anbefale kommunen å inngå en avtale slik Hornseth ønsker.
— Men Hornseth vil bare restaurere gammel bebyggelse eller flytte den et annet og mer ugenert sted for dem som skal bruke området som friluftsområde?
— Jeg er klar over det, men Tjøme bygningsråd har sagt nei til restaurering av denne bebyggelsen. Man mener den er for dårlig til å kunne restaureres, og at det da blir snakk om nybygg. Det sier man nei til, sier ordfører Ola Gjertsen til Tønsbergs Blad.
Jacob H. Hornseth kan ikke forstå kommunens holdning i denne saken.
— Jeg ønsker at Ødegården som det naturskjønne området det er skal være tilgjengelig for flest mulig.
Derfor vil jeg at kommunen skal få lov til å overta området uten vederlag, slik at man kan få gjennomført reguleringen til friluftsområde uten at det koster kommunen noe. Det eneste jeg ønsker er å istandsette bebyggelsen på Ødegården, slik at jeg i første omgang kan benytte det som sommersted. Senere vil det også bli aktuelt å melde flytting til Tjøme og bli fastboende her. Jeg har også sagt at jeg kan flytte bebyggelsen et annet sted på eiendommen dersom det skulle være ønskelig av hensyn til de som skal bruke dette friluftsom rådet. Jeg ønsker å gjenskape gårdstunet på Ødegården i samarbeid med de kommunale bygningsmyndigheter på Tjøme. Jeg har også fått en uttalelse fra Landbruksdepartementet om at man er villig til å omgjøre avslaget på min konsesjonssøknad, dersom Tjøme kommune kan gi tillatelse til restaurering av bebyggelsen. Dessverre stiller kommunen seg negativ til dette.
Positive signaler
— Jeg synes egentlig kommunen har opptrådt noe merkelig i denne saken. I 1986 hadde min kone og jeg et møte med blant andre ordføreren og rådmannen. Under dette møtet ble det gitt klare signaler både fra ordfører og rådmann at de stilte seg positive til mitt forslag. Men de har tydeligvis snudd etterpå. Jeg la forøvrig ordførerens og rådmannens positive uttalelser til grunn
da jeg bestemte meg for å kjøpe Ødegården for 2.3 millioner kroner. Dette var tydeligvis litt forhastet. Men jeg gir ikke opp.
Forpliktelse
— Men hvordan kan Tjøme kommune være sikret at hele Ødegården i all fremtid blir friluftsområde, dersom man nå sier ja til ditt forslag?
— Jeg er villig til å avlegge en erklæring som jeg også vil ha tinglyst i det øyeblikk kommunen får området. I denne erklæringen skal det stå følgende: «Som eier av eiendommen Ødegården i Tjøme kommune forplikter jeg meg til på egne og fremtidige eieres vegne å respektere at Tjøme kommune uten vederlag gjennomfører reguleringsvedtaket vedrørende Ødegården som friluftsområde. Erklæringen tinglyses som heftelse på eiendommen Ødegården og
kan ikke avlyses uten samtykke fra Tjøme kommune».
— Jeg synes dette er klar tale. Tjøme kommune vil bli sittende med bukten og begge endene, sier Jacob H. Homseth.
Hytteplan avslått
Striden om Ødegården begynte for over 15 år siden. Da grunneier Konstanse Jensen døde, ønsket arvingene å utparsellere eiendommen i hyttetomter. Jacob H. Hornseth var advokat for arvingene i denne saken. Men Tjøme kommune sa nei til reguleringsplaner som gikk ut på hyttebebyggelse. I stedet vedtok man å erverve området til friluftsområde.
Inntil for to år siden har saken ligget i bero. Kommunene har ikke klart å finansiere ervervelse av området. For to år siden ble Homseth tilbudt å kjøpe Ødegården etterat arvingene på nytt
hadde fått nei til å bygeplaner her. Etter en samtale mellom eiereren og rådmannen Hornseth seg for å kjøpe eiendommen. **teskstmangler*** sagt nei til.
Ber om penger
Tjøme formannskap møte sist mandag hvo skal skaffe penger til Ødegården. I den meget vanskelige økonomiske situvasjonen kommunen for tiden befinner seg i, ser man ingen muligheter å punge ut med kjøpet alene. Derfor bestemte de for å be Oslofjorden Friluft Direktoratet for naturforvaltning om økonomisk hjelp til Ødegården.
AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Tags: No tags