Hva skjedde med «Mathilde»?

Hva skjedde med «Mathilde»?

TB 29/4-2004

Tjøme: Et brev datert 24. februar 1880 var siste livstegn fra barkskipet «Mathilde av Tjøme».
Marit Slyngstad historiker og arkivar i Fylkesarkivet for Vestfold Da losen forlot skipet, ga kaptein Berglund ham dette brevet for videresen-delse til skipets reder Ole Larsen Røed. Losen hadde fulgt skipet ut fra New Orleans og som sedvanlig kvitterte kapteinen «dampbåt og los», det vil si at losen hadde gjort sin plikt og gikk over i dampbåten som brakte ham tilbake til land.
Brevet til skipets reder hadde kaptein Berglund skrevet dagen i forveien. Der forteller han at skipet er lastet med «oliekager», olje presset ut av blant annet bomullsfrø, og er på vei videre til Queenstown: «Er beordret til Queenstown el-
ler Falmouth for ordre, og har bestemt at anløbe Queenstown da det er bedre anledning for at komme paa begge sider af England.» Kapteinen skriver videre at «dækket er efter-seet med drivning samt stoffet vel med Tjære og Olje, saa skibet er aldeles tet, saavel oven som under våndet.» Berglund redegjør så for sitt regnskap så langt, og avslutter brevet til reder Ole L. Røed på følgende måte: «Haaber med Guds hjelp at faa en lykkelig overtur. Hilser Dem høvligst. Ærbødigst E. A. Berglund.»
Det siste livstegnet kom Røed i hende først i oktober 1880. På det tidspunktet trodde man at skipet hadde forlist i en orkan. I Tunsber-geren tirsdag 9. september 1880 står det at «da rederen endnu ikke har havt nogen-somhelst Underretning fra dette Fartøi, maa det utvivl-somt være gaaet under med hele sit Mandskab. Sand-synligvis har dette fundet sted i samme Orkan, hvorunder det engelske Kadet-skib «Atalanta» ogsaa for-svandt, nemlig den 8de til 12 Marts.»
«Mathilde af Tjøme» var forsikret i Østlandske Skip-sassurance. Blant havarido-
kumentene som oppbevares i Fylkesarkivet for Vestfold finnes papirer som bekrefter at barken Mathilde forsvant i 1880. Det står imidlertid ingenting om at skipet forliste i en orkan. Derimot finnes det opplysninger som tyder på at skipet ble funnet i brann. Et brev fra Liverpool-firmaet Simmond. Hunt & Co. forteller at «As she is long overdue we fear there is now no hope of her arri-ving, especially as a «Mathilde» was found 5th of April on fire and abando-ned..»
Skipet var blitt funnet brennende og mannskapet sannsynligvis omkommet. Om «Mathilde af Tjøme» forliste i en orkan eller om noe annet tilstøtte skipet, vites ikke. Men ett er sikkert; hun kom ikke tilbake etter å ha seilt ut fra New Orleans med destinasjon Queenstown i 1880. Årsaken til forliset fremstilles på to forskjellige måter i henholdsvis avisen Tuns-bergeren og i arkivet etter forsikringsselskapet. Å kikke inn i flere kildetyper viser imidlertid at historien kan oppdages og spores på mange ulike måter.

Tags: No tags