Hva mener den menige tjømling

Hva mener den menige tjømling

Ingar P. Broberg. Tjøme
Hele Oslofjorden og Tjøme har en særstilling i dette området. I 1970-årene skulle Tjøme derfor efter min mening ha de beste forutsetninger for å få bosetning fra Tønsberg-distriktet. friluftsområder, campingplasser, nytter, bevertnings- og overnattingssteder, samt jordbruk og fiske.
Ingar Broberg er ut fra dette av den oppfatning, siden det ikke er Nøtterøyfolk men folk fra Oslo og Drammensområdet som søker til ‘ Tjøme, at det ikke bare er å beile til en rik nabo Nøtterøy.
– Det må efter min mening mobiliseres politisk vilje til å løse spørsmålene på lengrt sikt. og det rettferdigste måtte være – ikke å i «flå» våre hyttevenner,
– men at deres skatt blir noenlunde rimelig fordelt mellom bosteds- og hytte-kommune. Dersom det skulle skje, ville Tjøme bli en av landets rikeste kommuner

Håkon Torgersen. Sandesund
-Personlig tror jeg vi vil ha det best om vi har det,
– i hvert fall vil den almindelig mann komme til å føle det slik, sier viden kjente Håkon Torgersen ved Makrellaget i Sandesund.
– Mange frykter den lange veien de kan risikere å måtte reise for å komme til et offentlig kontor. I hvert fall gjelder det folk her ute på Hvasser. men nøkternt sett har man vel lite man skulle ha sagt når kommunalpolitikerne for alvor skal ta standpunkt. Det er klart at det vil bil lagt vekt på hvilke fordeler de som styrer og steller vil. ha av sammenslutningen. og derfor blir det nettopp de hensynene som kommer til å telle….

Ingrid Solhaug. Lindhoy
Tjømes turistvertinne og turistsjef, Ingrid Solhaug, må innrømme at hun i den første tiden efterat spørsmålet var bragt på bane, så nokså positivt på en eventuell sammenslutning. Efterhvert har hun fått betenkeligheter, og frykter idag at sammenslutningen vil gjøre Tjøme til et typisk utkantstrøk i storkommunen.
— Man konstaterer jo også at flere av de kommuner som for noen år siden gikk sammen idag ønsker «skilsmisse»; og det må vel bety at det hele ikke fungerer så godt som man hadde ventet, sier fru Solhaug. — Men ieg tror Tjøme-folk stort sett ønsker enda endel orientering om saken, før man tar det endelig standpunkt. Derimot er jeg noe i tvil når det gjelder den reelle betydning av en folkeavstemning.. . vil ikke følelsen få for stor betydning?
Disponent Olaf Caspersen » på Ormelet har. i motsetning til fru Solhaug, hatt sin faste overbevisning fra første stund av Han tviler sterkt på om Nøtterøy er villig til å betale den høye pris som blir nødvendig for å kunne «overta» Tjøme.
— Jeg har besøkt de fleste kommuner i landet, og enda ikke kommet til et sted hvor storkommuner ikke ønsker adskillelse igjen sier Caspersen. – Her på Tjøme tror jeg 99 prosent av befolkningen er imot sammenslutning fordi det fra gammelt av er lite fei les mellom Tjøme og Nøtterøy. Både kulturelt og med hensyn til folkelynne er det tvert imot store forskjeller. Nei, da er det efter min mening bedre å gjøre hele Vestfold til én kommune. Nøtterøy og Tønsberg hadde i hvert fall passet bedre i første omgang… .
Foreløbig kan ikke Olaf Casper-sen se noe som skulle bli bedre for Tjøme ved en sammenslutning med Nøtterøy. Kan det pekes på noen slike punkter, må de efter Casper-sens mening fremlegges så snart som mulig.
– Dessuten er det ikke etatsjef-ene som skal uttale seg om en kommunesammenslutning, men folk flest. Etatsjefene opptrer jo i alle tilfelle bare på vegne av befolkningen. Og hva slags representasjon ville Tjøme få i et felles kommunestyre?
Øyolf Sandvik, Hvasser.
Skolebestyrer Øyolf Sandvik på Hvasser skole kan ikke se sammen-slutningssaken uavhengig av spørsmålet om sentralisering av Hvasser-elevene til Lindhøy skole. På samme måte som han mener det er grunnlag for å opprettholde Hvasser-elévene til Lindhøy skole. På samme måte som han mener det er grunnlag for å opprettholde Hvasser skolekrets, slik mener han også at Tjøme har mulighet til å bestå som egen kommune.
— Jeg har tro på at det skulle kunne gå bra, for også Tjøme må vel engang få sin tid som vekstkommune – det vil si: Få noe av det store befolkningsoverskuddet i byene, mener Sandvik. — Tjøme har det beste grunnlag for å kunne ta imot et slikt overskudd — for eksempel skoler som kan dekke behovet for en befolkning på ca. 5000.
Sandvik anser en folkeavstemning om eventuell sammenslutning med Nøtterøy som en halvveis opplagt ting, eftersom det efter hans mening ikke er fastslått at Tjøme ikke skulle kunne klare å stå på egne ben
– De fleste utenforstående synes det er rart vi ikke skulle klare det. Se bare på Hof og Våle som eksempler på småkommuner som overlever.
Olaf Caspersen, Ormelet.
«Damene på sentra’n» var ikke fryktsomme overfor å komme frem med sine meninger, og ville hverken ha navn. .eller bilde i avisen Efterhvert fremgikk det imidlertid at heller ikke de så med særlig velvilje på den foreslåtte kommunesammenslutning. Sine muligheter til medbestemmelse så de begge nokså mørkt på, og håpet en folkeavstemning ville bli aktuell.
Mest nyansert i sin vurdering av saken var hotellbestyrer Ingar P. Broberg, som heller ikke føler seg overbevist av de argumenter som fremkommer i den «hvitboken» kommunen har sendt til alle husstander på Tjøme. Broberg gjør imidlertid unntagelse når det gjelder Friluftsnevndens uttalelse.
– Jeg synes Tjøme må sees i sin større sammenheng enn bare som et praktisk administrasjonsproblem, uttaler Broberg.
– På samme måte som Rondane og Jotunheimen har en spesiell stilling i Fjell-Norge, kan Tjøme naturmessig by på noe av det beste i Kyst-Norge. Dessverre er det blitt en nesten sammenhengende kystby rundt
Peder Østegård , Hvasser.
Formannen i Menighetsrådet på Hvasser, Peder Østgård, bøyer seg for at det som økonomisk vil tjene kommunen best på lengre sikt må veie tyngst, sei vom han personlig nok kan ha visse betenkeligheter vedrørende en sammenslutning.
– De ansvarlige kommunale myndigheters uttalelser må nødvendigvis få stor betydning, og slik vil også jeg vurdere det dersom det skulle bli aktuelt å avgi sin stemme ved en folkeavstemning, uttaler Østgård.
– Så mye patriot mener jeg det er riktig å være, dersom jeg kan bidra til å tjene kommunen på
I beste måte
På den annen side kan østgård godt forstå spesielt Hvasserfolks engstelse for i enda større grad enn . tilfelle er idag å bli utkantstrøk. Men spørsmålet om Tjøme til syvende og sist kan greie seg som selv-i stendig kommune synes altså Øst-
I gård må være det avgjørende.

Tags: No tags