Saksøker staten

Saksøker staten

TØNSBERG: Et søskenpar fra Oslo krever at Tønsberg byrett skal dømme staten ved Miljøverndepartementet til pålegge Tjøme kommune å gi dem byggetillatelse for to hytter ved Hagaki-len på Tjøme.
HARALD SYVERTSEN
Da saken ble innledet i byretten igår avviste Regjeringsadvokaten ved advokat Richard Saue alle påstander fra advokat Fred Ame Gade som fører saken for Frithjof Preus og Eva Preus.
Søskenparets far kjøpte i 1968 en eiendom på Hulebakk ved Hagakilen og i 1970 ga Landbruksdepartementet konsesjon under forutsetning av at innen to år overdro to tomter til sine barn samt de ble bygget innen fire år. Ut-parsellering av de to tomtene ble godkjent i 1971, men før den fristen innførte Tjøme forbud mot hyttebygging og opp gjennom årene er en rekke byggesøknader fra Preus avslått. De øynet imidlertid en mulighet da Carl Krefting i 1993 fikk byggetillatelse for hytte på den andre siden av Hagakilen og de fikk et prinsipielt ja fra planutvalget (tidligere bygningsrådet) på Tjøme. Det positive vedtaket ble påklaget til Fylkesmannen av miljø- og friluftsutvalget på Tjøme og Fylkesmannen opphevet planutvalgets vedtak og trakk byggetillatelsen tilbake.
Myndighetsmisbruk
Advokat Gade hevdet i retten at Eva og Frithjof Preus har vært utsatt for myndighetsmisbruk fra Fylkesmannens side. Gade tok fatt i to forhold; forskjellsbehandling og at miljø- og friluftsutvalget ikke har klagerett. Han fremholdt at et kommunalt utvalg ikke kan påklage vedtak fattet av et annet kommunalt utvalg. Hvis utvalget ikke hadde klaget, hadde det heller ikke blitt noe negativt vedtak hos Fylkesmannen.
Fylkesmann Mona Røkke som vitnet i retten, sa at friluftsnevndene er gitt en generell klagerett på vegne av almenheten nettopp for at almenheten skal komme til orde. Gade viste til Fylkesmannen i Oslo og Akershus avviser slike klager. I Vestfold gjør Røkke det ikke.
Det andre hovedpoenget som Gade trakk frem var forskjellsbehandling og hevdet at andre opp gjennom årene har fått godkjent hyttebygging mens Preus hele tiden har fått nei. Han trakk spesielt frem Kreftings hytte 10-15 meter fra vannkanten og sa at den vanskelig kan kalles en hytte.
Advokat Gade nedla påstand om at Eva og Frithjof Preus skal gis byggetillatelse, subsidiært at Fylkesmannens vedtak kjennes ugyldig. Han nedla også påstand om at staten skal kjennes erstatningspliktig for eventuelle tap som Preus måtte lide ved at hytte-byggingen er blitt forsinket. Dessuten krevet han dekning av saksomkostninger.
I strandsonen
Advokat Richard Saue som fører saken for Miljøverndepartementet, viste til at planutvalget i sitt positive vedtak sa at hyttene må ligge minst 100 meter fra vannet. Saue har fått Tjøme kommune til å foreta oppmåling og det viser seg at det er 95,2 meter fra høyvannnivå i Hagakilen til veien i bakkant av de to hyttetomtene.
— Det blir en underlig situasjon hvis saksøkte skulle få medhold, sa Saue og viste til at de da vil sitte med en tillatelse til å bebygge de to tomtene samtidig som de ikke kan bebygges fordi de ligger mindre enn 100 meter fra vannet.
Saue hevdet videre at i Tjømes kommuneplan er hele det aktuelle området nå utlagt til strandsone, hvilket innebærer et sterkere vern mot inngrep enn tidligere bestemmelser ga rom for. Han fremholdt at Krefting-saken er en sak for seg som ikke fører til noen ny praksis og viste til at kommuneplanen ikke åpner for bygging på tidligere fradelte tomter generelt, men kun på eiendommer som er konkret nevnt i planen.
Fortsetter
Saue påsto også at miljø- og friluftsutvalget har klagerett idet utvalget har overtatt oppgavene til den tidligere friluftsnevnden.
Rettsforhandlingene fortsetter i dag og da vil tidligere bygningssjef Reidar Andresen og ordfører Roar Tandberg ta plass i vitneboksen.
TB Fakta
GODKJENT I 1971
• Eva og Frithjof Preus’ far kjøpte i 1968 eiendom på Hulebakk på Tjøme. Landbruksdepartementet gir i 1970 konsesjon hvis han overdrar to tomter til sine barn.
• 1971: bygningsrådet godkjenner fradeling av de to parsellene.
• 1974: bygningsrådet avslår byggesøknaden. Ny søknad avslås i 1980.
• 1981: Sivilombudsmannen har ikke innvendinger tit saksbehandlingen,
• 1988: bygningsrådet avslår fornyet søknad.
• 1990: avslag etter ny behandling i bygningsråd og miljø og friiuftsutvalg.
• 1993: Carl Krefting får tillatelse til å bygge hytte på den andre siden av Hagakilen.
• 1994: planutvalget (bygningsrådet) gir dispensasjon frq kommuneplanen slik at de to hyttetomtene kan bebygges hvis ,d| plasseres minst 100 meter fra sjøen.
• 1994: miljø« og naturvalget påklager planutvalgets vedtak til Fylkesmannen.
• 1995: Fylkesmannen tar klagen til følge og opphever planutvalgets vedtak.
• 1996: Eva og Frithjof Preus saksøker staten ved Miljøverndepartementet.

Snekkeseiling gjennom 100 år

Snekkeseiling gjennom 100 år
TERJE WILHELMSEN

Det var i forbindelse med premieutdelingen etter regattaene for 100 år siden at Severin Evensen kom med forslag om å danne en forening – «for å få litt mer sveis på sakene» – som han sa. Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon blant de fremmøtte. Sakene som Severin Evensen ville «få litt mer sveis på» var kappseilasene mellom fiskesnekkene som foregikk på søndagene om sommeren. Dette ble organisert i form av Færder Seilforening. Foreningen markerer sitt jubileum med storstilt jubileumsfest på Grepan Kystpensjonat idag lørdag.
I medvind og motvind
Færder Seilforening har nedlagt mye arbeid i forbindelse med jubileet. Det er blant annet laget en jubileumsbok, som Svein Hermansen har vært redaktør for. Det er mange bidragsytere til denne boken. Man har fått samlet mye verdifull historikk og mange ramsalte seilerhistorier
mellom to permer. Boka har fått tittelen «100 år i medvind og motvind».
Tore Marthinsen har skrevet et kapittel om Færder Seilforenings historie, som han har kalt «Fra sild og makrell til lystseilas». Tønsbergs Blad har brukt denne delen av boken som grunnlag for denne historiske artikkel om kapp-seilerne og deres båter ytterst i Oslofjorden. Drivgarnfiske
I sitt historiske tilbakeblikk tar Tore Marthinsen utgangspunkt i drivgarnfisket etter makrell fra tidlig på 1800-tallet. Det vises til at Ulehol-men syd for Hvasser var et større sentrum for omsetning av makrell. Det kunne ligge 150 båter på en gang ved Uleholmen, og det var fiskere fra begge sider av fiorden. På slutten av 1880-årene og i begynnelsen av 90-årene var det også et godt sildefiske i ytre Oslofjord. Dette var før motorens tid og garnfisket foregikk med klink-bygde snekker med stor spri- eller gaffelrigg. Det var disse båtene som ble brukt til kappsei-las om sommeren. «Sildegarnsbåten og mak-rellskøyta – prosaiske grå slitere – ble forutsetning for Færder Seilforening og senere opphavet til den elegante Færdersnekka», heter det i
Færder Seilforenings jubileumsbok.
Severin Evensen var selvsagt den første formannen i foreningen. Med seg i styret fikk han Olaf Andreassen.
– Det er ikke nødvendig med flere i styret. Olaf og jeg skal klare brasene, sa Severin Evensen. Og slik ble det. Med unntak av perioden 1907-10 var Severin formann helt frem til 1920. Da overtok Olaf og fortsatte frem til 1926. Disse to brødrene har bekledd formannsvervet i mer enn en Qerdedel av foreningens historie. Regattasnekker
Den første egentlige Færdersnekka konstruert for kappseilas, ble bygget av Severin Evensen i 1912. Noen år senere begynte Hans Jansen å bygge snekker for lyst- og kappseilas. Men skikkelig fart i snekkebyggingen ble det først i 1923. Da bygde Alf Andreassen, sammen med sin far Olaf, en kravellbygd snekke – FS 3 «Juno» – som i flere år ble prototypen for regattasnekkene fra Hvasser.
Inntil begynnelsen av 1930-tallet hadde ikke snekkene faste seilnummer, kun en nummer-lapp festet til seilet med knappenåler. Num-merne var ikke de samme på samme båt hver
seilas, og resultatet var blant annet at seilene etterhvert ble temmelig fulle av rustmerker etter nålene. Dette var den direkte foranledning til at ordningen med faste nummer ble innført. Birger S. Berg var førstemann som stilte til start med eget nummer i seilet på sin Færdersnekke, FS 4 «Helene»
Til tross for krigen ble den i denne perioden bygget fem nye snekker. Disse stilte til start sankthansdagen 1945.1 løpet av 1946 kunne ytterligere fire nybygg registreres i foreningens protokoller, slik at man kort tid etter krigen hadde fått en betydelig tilgang på nye snekker, står det å lese i Færder Seilforenings jubileumsbok.
Interessen for Færdersnekka har stort sett vært upåklagelig gjennom seilforeningens 100 årige lange liv. Man har selvsagt hatt noen korte perioder der interessen har vært laber, men den har tatt seg raskt opp igjen. Idag er interessen for den sjarmerende spririggede seilsnekka helt på topp. Det dukker stadig nybygg opp i San-døund for å delta i regattaene, og denne sommeren venter man seg at det vil stille over 20 Færdersnekker til start samtidig.
Verdensmestre
I forordet til jubileumsboken skriver formann Bredo Morgenstierne at bærebjelken i Færder Seilforening alltid har vært og skal være Færdersnekka. Men det hindrer ikke at seilere med andre båter både kan være medlemmer av foreningen og delta i regattaene. Foreningen har mange hatt lovende seilere i flere andre båtklas-ser. I den forbindelse må det spesielt nevnes at Espen Torgersen med Nils Kristian Jahnsen og Espen Stokkeland som mannskap ble verdensmestre i ynglingklassen i 1990. Færder Seilforening fikk dermed Tjømes hittil eneste verdensmestre i noen idrett noensinne. I tillegg var Espen Stokkeland med i teamet som ble verdensmestre i 5,5 meter samme år.
Færder Seilforening ble tildelt Tjøme kommunes kulturpris 1993. Prisen ble gitt foreningen for arbeidet med å holde Færdersnekkene i hevd, og for den virksomheten som ligger i regattaene i Sandøsund. Prisen besto av en stor skipsklokke i messing.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Vestfold må ha Norges korteste riksvei.

Vestfold må ha Norges korteste riksvei.
TERJE WILHELMSEN

Den ligger på Store Færder og er rundt 200 meter lang. Veisjefen i Vestfold har bevilget 20 000 kroner til istandsetting av denne riksveien. Navnet på veien er «Kullveien», fordi den ble laget for å få fraktet kull opp til fyret på toppen av øya.
Riksveien på Store Færder satt istand til jubileet
STORE FÆRDER: I et brev til Tjøme kommune, underskrevet av veisjef Johan Lep-pcrød, heter det at bygging og vedlikehold av riksvei på Store Færder ikke er det som har den høyeste prioritet i disse veiplan-tider, men at man allikevel kan bidra med et tilskudd.
Kulturminneår
«Vi har registrert at det i år er kulturminneår, og vi finner derfor å kunne være med på å ta ansvar for den – viktige- veien på Store Færder. Vi sier oss villig til å yte et tilskudd på 20 000 kroner til istandsetting av riksveien», heter det i brevet fra veisjefen.
Trafikkssjef Tore Kaurin ved Vestfold Vegkontor medgir overfor Tønsbergs Blad at riksveien på Store Færder ikke ér den mest trafikkerte i landet, men at den sansynlig-vis er den korteste.
—Vi synes det er hyggelig å kunne bidra med noen penger til istandsetting av veien på Store Færder i forbindelse med fyrjubileet. Vi har noen midler som er øremerket musealt arbeid. Vi synes det er greit å bruke av denne potten til istandsetting av veien på Store Færder. Det er jo en vel som har vært brukt i forbindelse med fyrdriften på øya. Fyrdrift er jo et statlig ansvar. Derfor mener vi at staten også må ta et ansvar for veien, sier Tore Kaurin til Tønsbergs Blad.
I brevet til kommunen forutsetter veisjefen at kommunen tar ansvaret for den fremtidige drift og vedlikehold av veien.
Snart 200 år
Riksveien på Store Færder er ganske snart 200 år gammel. Den ble anlagt 1 1802.1 boken «Folk og fyr på Færder» skrevet av Gøthe Gøthesen, står det å lese at litt ovenfor stranden aner man konturene av en delvis overgrodd vei.
«Fortsetter vi oppover denne, hever den seg fra gresslet-ta og går pent inn på en fjellknaus for så å danne en massiv bro over en dyp kløft. Så gjør den en krapp sving og stiger jevnt opp mot et gressbe-vokst tun der tuftene etter to hus er godt synlige. Veien er bygget av store steiner, som antagelig er hentet på stranda på nedsiden. Nærmere to hundre år etter at den er anlagt, er den nesten like god. Den første veien som ble anlagt var nærmest en gangsti, sier byggmester Koch. Han hadde en hest som ble brukt til kjøring av kull, men den slet så forferdelig at han en dag fant den død-, heter det i boken.
I boken til Gøthe Gøthesen
RESTAURERER: Leif Kongshaug (til venstre) og Terje Kristiansen ved foten av steinbroen som de har satt istand på Store Færder.
Rundtur
er det også gjengitt byggmester Kochs egen beskrivelse av det videre arbeidet med veien: «Aaret 1803 blev den bragt såvidt at den nu er en Kiørsels Vei der kan frequenteres med Hest og 4 hjulet Vogn-, heter det. I boken går det også frem at Koch sterkt beklaget at hans høye foresatte i København ikke verdsatte hans innsats for å bedre veien.
Veiarbeid
Det er nok ikke nødvendig å sette opp et trafikkskilt om at veiarbeid pågår på Store Færder. men faktum er at folk fra

Tjøme kommune med jevne mellomrom siden ifjor høst har jobbet med å sette i stand veien på Store Færder, fra stranda og opp til fyrruinene. Det er Terje Kristiansen og
KORT RIKSVEI: Steinbroen på riksveien på Store Færder, Kullveien, er blitt restaurert i forbindelse med Færder fyrs 300 års-jubileum. Det er Lars Kongshaug og Terje Kristiansen fra Tjøme kommune som har stått for dette arbeidet.
Leif Kongshaug som har stått for dette arbeidet. Tønsbergs Blad var på Store Færder tidligere dénne uken og hilste på de to veiarbeiderne i ytre Oslofjord.
—I forbindelse med dette arbeidet har vi forsøkt å tenke ut hvordan dette ble utført for rundt 200 år siden. Å anlegge denne veien har kostet mye slit. Broen er bygd opp med mange tunge steiner, sier Terje Kristiansen.
—Hva har dere gjort?
—Vi har rustet opp broen. Det vil si at vi har lagt på to nye lag med stein. Det har vært tungt nok. Vi har ikke brukt moderne redskaper. Det eneste vi har hatt er en talje i tillegg til slegge, spett og spader, sier Kristiansen.
Trine Hansson ved kulturkontoret på Tjøme forteller til Tønsbergs Blad at det vil bli arrangert turer til Store Færder i kommunal regi i sommer.
—I forbindelse med 300 års jubileet for Færder fyr vil det bli arrangert rundturer med båt. Disse turene starter 21. juni. Det vil bli lagt ut en lekter ved Hovika på Store Færder, slik at det skal bli lettere å få lagt til og å få folk i land. På Store Færder vil folk kunne bruke Kullveien og spasere opp til fyruinene, sier Trine Hanson til Tønsbergs Blad.
I forbindelse med rundturene som Tjøme kommnue skal arrangere, vil det også bli ilandstigning på Tristeln. Her har har det vært fyrdrift. siden 1857. Denne øya representerer også en viktig del av fyrhisto-rikken langs norskekyste-Her vil også folk få se hvor et fyr drives idag.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

«Rist meg hjem»

11 April 1911 kom «Rist meg hjem» i fast rute

11/4-1981

I dag 11. april er det nøyaktig 70 år siden rutebilen kom til Nøtterøy. I 30 år ble det drevet privat kjøring inntil rutebil-eierne 8. mai 1941 slo seg sammen og stiftet rutebil-selskapet Øybuss. Om noen uker kan Øybuss-selskapet følgelig markere sine 40 år, og det skal vi komme tilbake til.

Her skal vi konsentrere oss om pionérarbeidet med rutebiltrafikken på Nøtterøy.

Og den beste kilde til dette stoff er Andreas Norlands bok «Rutebiltrafikken på Nøtterøy og Tjøme gjennom 50 år», som ble skrevet til A/L Øybuss’ 20 års jubileum i 1961. Andreas Norland, nå redaktør i VG, var den gang journalist i Tønsbergs Blad, og laget et solid historisk verk om dette emne. Han skildrer hvordan folk i «gamle dager» reiste med hestediligencen frem og tilbake på den smale og humpete hovedveien over Nøtterøy — eller de dro til byen i egen hest og vogn, eller spaserte. Det var ikke ualmindelig at folk gikk til byen selv om de bodde langt ute. Men de dro også med båt med «Oskar» eller «Luna» eller en av de mange andre større og mindre båter som gikk i fast rute mellom byen og øyene. Og gamle mennesker husker fergen mellom Nøtterøy og Tjøme i Vrengensundet.

Det var stor protest mot noen automobilkjøring på Nøtterøy for vel 70 år siden. Følgende resolusjon ble vedtatt av 150 personer, mest menn, på Borgheim i slutten av august 1909:

«Vi vil paa det bestemteste ffaraade at der blir gitt tilladelse til automobilkjørsel paa Nøterø, da automobilkjørsel paa disse smale veier i høi grad vil gjøre ferdsel med hest farlig».

Men det hjalp ikke. Agent Petter Tennefoss, Tønsberg, fikk 15. oktober 1909 tillatelse av amtmannen i Jarlsberg og Larviks amt til å starte en slik rute mellom Tønsberg og Kjøp-mannsklær.

Da hadde bølgene gått høyt på Nøtterøy hele høsten. I Tønsberg arbeidet h.r.advokat Odd Nerdrum for dannelsen av Tønsbergdistriktets første rutebilselskap, Tønsberg og Oplands Automobil-kompani. Tennefoss kom aldri i gang med sin rute, mens Nerdrums selskap ble en suksess.

Aksjetegningen innbragte en kapital på 16 000 kroner, og et bil-chassis ble bestilt fra den britiske fabrikken Leyland Co.

Bilen ville ikke kunne leveres før utpå høsten 1910, og så ble det bestemt å utsette åpningen av Nøtterøy-ruten til april 1911. Året 1910 ble forøvrig et gjennombruddsår for bilen i Vestfold. I hele landet fantes 408 motorkjøretøyer, og mange av dem fant veien til Vestfold. 22. juli ble åpnet en rute i Larvik, og rutekjøring begynte også i San-deflord-distriktet, samt fast forbindelse fra Victoria Hotel i Tønsberg kl. 14.30 hver dag til Stavern via Sandefjord og Larvik. Ole F. Bergan begynte drosjetraflkk i juli. Hesteeieme protesterte, og det ble inngitt en rekke anmeldelser. Bøter ble resultatet, de varierte fra 20 til 50 kroner.

Så kom april 1911, og vi siterer fra Andreas Norlands skildring i hans bok om rutebiltrafikken på Nøtterøy og Tjøme:

«Rutebilen som var bestilt av Tønsberg og Oplands Automo-bilkompani var imøtesett med forventning og interesse. «Tønsbergs Blad» bragte flere meldinger om den, og om selskapet, og overskriften var konsekvent det ene ordet «Bilen».

Det var en tung vogn som kom, om eftermiddagen den 7. april 1911. Den hadde en motor på 24 hk. og kunne ta pakker inntil 150 kg. og post inntil 200 kg. Bilen kom med toget fra Kristiania og ble hentet på jernbanestasjonen i Nedre Langgate av den nyansatte sjåføren Nils Olsen. Han var kommet hjem fra USA tidligere på året, med solid erfaring i biler, og hadde efter ansøkning fått arbeidet som Tønsberg-distriktets første rutebilsjåfør. Nils Olsen klatret opp på godsvognen, satte seg på bilen og kjørte den ned på perrongen.

Neste dag, den 8. april, ble den prøvekjørt på veien til Kjøpmannskjær om formiddagen.

Det ble en usedvanlig livlig tur, som opprinnelig var planlagt som en prøvetur uten passasjerer, men da bilen skulle starte ble den bestormet av Nøtterøy-folk og fyltes på et øyeblikk. Den trillet fullstappet utover, med Nils Olsen ved rattet. I gleden over at bilen var kommet ble Ikke hesteeieme glemt, og selskapet sendte ut denne meddelelse: «Selskapets vogn vil mandag den 10. ds. være stationeret ved gaarden Skaugen paa Nøterø kl. 4 efv term., ved gaarden Stangeby paa Nøterø kl 5 efterm., ved gaarden Forbruksforeningen kl. 6 efterm. Hesteeiere opfordres til at la møte frem med hestene og forsøke disse vent til vognen». 10. april kom selskapets første annonse om rutetidene, med meddelelse om at kjøringen skulle begynne 11. april:

«Automobildiligencen Kjører fra tirsdag den 11. ds. indtil videre i saadan rute: Alle hverdage: Fra Kjøbmandskjær kl. 8 fm. til Tønsberg kl 9 fm Fra Tønsberg kl 1 em. til Kjøbmandskjær kl. 2 em.

Fra Kjøbmandskjær kl. 3 em. til Tønsberg kl. 4 em.

Fra Tønsberg kl. 5 em. til Stangeby kl. 5,30 em.

Fra Stangeby kl. 6 em. til Tønsberg kl. 6.30 em.

Fra Tønsberg kl. 7 em. til Kjøbmandskjær kl. 8 em.

Det var holdeplass ved kjøpmann Thv. Bruu i Storgaten, hvor senere alle rutebiler til Nøtterøy og Tjøme fikk fast holdeplass, og hvor Øybuss holdt til inntil den nye holdeplassen på Lindahlplan ble tatt i bruk. — Pakkekspedisjonen var hos kjøpmann Jarman Jen sen. Persontakstene var 25 øre til Kolbergbakken, 40 øre til Nøterø Forbruksforening, 50 øre til Stangeby og 80 øre til Kjøpmannskjær. Barn under 10 år kjørte for halv pris, og vognen stoppet for passasjerer ved anrop. Byggmester Helgesen innstillet sin hestediligence da rutebilen kom.

Det var ikke uten grunn den tunge vognen meget snart fikk navnet «Rist meg hjem». De mer grovkornede ga den også karakteristikken «fosterfordrlver». Den hadde massive gummiringer, praktisk talt ikke fjæring og kjørte på en vei som var bygget for hestetrafikk. Til Stangeby var veien tålelig bra, men fra Stangeby til Kjøpmannskjær var den til dels meget dårlig og fra Seviken til Kjøpmannskjær helt elendig.

«Rist meg hjem» var en nokså høy, tung og åpen vogn med kalesjer, og som på hestediligencen var setene to langbenker bakover med en midtgang. — En parafinlampe tjente som billykt. Vognen var registrert for 13 passasjerer og sjåfør, men det hendte ikke sjelden at den hadde det dobbelt antall passasjerer, det var ikke så nøye i den tiden. Folk skulle med rutebilen og kom seg med på en eller annen måte, selv om de måtte stå på et av de brede stigbrettene og holde seg i kalesjen, eller henge seg bakpå.

Det skulle være to med vognen, og Nils Olsens hjelpemann ble en tidligere kusk på heste-diligencen, Søren Sørensen, som efter kort tid også var billettør. Til å begynne med var det ikke billettsystem på rutebilen, folk bare betalte og alle pengene gikk ned i en stor «fiskepung» som Sørensen hver dag leverte til disponenten med oppgjør for kjøringen. — Senere ble det innført billetter, for kontrollens skyld. Selv om rutebilen kunne overfylles med passasjerer hadde den sin begrensning, og da hadde Sørensen et fast utrop til de skuffede som ble stående igjen: «Ælldeles fullt her, kommer igjen hælv ælve, la gå» og så trillet «Rist meg hjem» forsiktig avsted. Ved siden av billettsalget var Sørensens hovedoppgave å hjelpe hester forbi det nye landeveiskremslet. Bilen stoppet for hestekjøretøyet, Sørensen gikk ut og dirigerte hestene forbi og så gikk turen videre. Det var ikke så mange hestene rutebilen møtte, for «Rist meg hjem, var ikke akkurat lydløs, og flere hesteeiere foretrakk å kjøre inn på en sidevei når de hørte rutebilen komme. Bilen var nokså vanskelig å manøvrere, det var stor dødgang i rattet og det skulle en god del omdreining til i svingene. Forøvrig minnet systemet meget om det som ble brukt i gamle Forder. Når sjåføren holdt over rattet, nådde et par fingre ned på gasshåndtaket. Stort sett gikk bilen som den skulle, og bortsett fra en maskinskade den første høsten, inntraff ingen uhell av betydning. «Rist meg hjem» ble nesten øyeblikkelig også Tønsberg-distriktets første turbil. Ruten ble igangsatt like før påske, og 1. og 2. påskedag ble det satt opp spesielle turer til Kjøp-mannskjær med avgang fra byen klokken 10.30 og ankomst i Kjøpmannskjær 11.30. Efter en times spasertur dro turdelta-geme hjem igjen med bilen.

Da rutebilen hadde kjørt en snau måned, skrev «Tønsbergs Blad»: «Fra Nøterø meddeles os, at det er den almindelige mening, at den rutegaaende automobil optrer saa hensynsfuldt langs veien som det er mulig, den benyttes da ogsaa i størst mulig utstrekning av bygdens folk. Ogsaa de fleste kjørere med hest steller sig paa fornuftig maade naar de møder bilen, men enkelte — tildels folk om hvem man mindst skulde tro det — begynder at peise og denge paa hesten naar den nærmer sig automobilen. Det er selvsagt det dummeste og galeste som kan gjøres og bør ikke gjentage sig».

Men mens rutebilen gjorde lykke, ble det misnøye med drosjebilene, og Nøtterøy formannskap ba den 24. april 1911 amtmannen om å forby drosjebiltrafikk innenfor Nøtterøys grenser. Begrunnelsen var at drosjebilene generte den øvrige kjøretrafikk, «særlig ved skyssautomobiltraflkkens drift til uregelmæssige tider». Amtmannen forsøkte å få en minnelig ordning med formannskapet og foreslo at et utvalg skulle utarbeide nærmere forskrifter for automobilkjøringen, men formannskapet var ikke med på dette og fastholdt sin anmodning om forbud mot skyss-auto-mobiler. «Disses fart til uvisse tider, baade dag og nat, gjør at veiene faktisk er stengt for mange av dem, som vil trafikere dem med hest. Skyssautomobilene antages desuten at være af liten interesse og betydning for vor», uttalte formannskapet den 12. juni 1911. I juni startet Tønsberg og Oplands Automobilkompani fast rutetrafikk også til Åsgårdstrand, som den gang var et av Oslofjordens mest besøkte feriesteder. Også i Slagen hevet der seg røster mot automobilen, særlig fra hesteeieme, på tross av at skyss-automobilene var prøvekjørt på «den nye Slagen-chausse» — nedre Åsgårdstrandsvei, så tidlig som i april».

* * *

Tross alle startvanskeligheter var rutebilen kommet for å bli, og opp gjennom årene ble ruter opprettet rundt om i hele Tønsberg-distriktet og i Vestfold.

Rutebilene Farmand og Øybuss ble stiftet, og idag ser nok bussene anderledes ut enn da «Rist meg hjem» bragte folk frem og tilbake mellom Tønsberg og Nøtterøy!

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

100 år som badegjester

100 år som badegjester

– For noen år tilbake sa hvasslendingen Magnus Frlingsen til meg at «vi regnæ’kke deg som badegjest, Motzfeldt». Det er det største komplimentet jeg har fått fra fastboende her nede. Det sier Fredrik Motzfeldt fra Oslo.

Han er tredje generasjon «badegjest» av Motzfeldt-familien. I år er det hundre år siden fåmilien begynte å feriere på Hvasser.

-Vi antar at Motzfeldt-familien er de første badegjestene som kjøpte feriested på Hvasser. At mange fastboende ikke regner oss som badegjester, er nok fordi vi er og har tilbrakt mye tid her ute gjennom hele året. I grunn prøver vi å unngå den verste tida midt i fellesferien, sier Fredrik Motzfeldt.

Som guttunge lekte han også mye med mange av guttene og jentene som bodde fast på øya, og i dag har han og kona Ellen Jeanette mange gode og nære venner blant de fastboende.

– Sammen med noen av de andre guttene gikk jeg også ærender for kjøpmann Sundseth som liten, husker jeg. Leverte varer rundt omkring på øya. Og så fikk vi lov til å sitte på bakrommet å lese ukebladene dagen før de kom ut i butikken. Det var stas det, minnes Fredrik.

1OO-års markering

I helgen ble 100-års dagen som badegjester markert med en mottagelse i hagen på Motzfeldt-huset i Fynveien 78. Rundt femti gjester – hvasservenner og familie – var invitert. – Dette ærverdige jubileum synes vi fortjente en markering, sier Fredrik og Ellen Jeanette, som har vært gift i 38 år.

  1. juni 1902 fikk 30. juni 1902 fikk Fredriks farfar -Ulrik Anton

Motzfeldt – tilbud om å kjøpe bygningene som sto på festet grunn på Fyn for seks hundre kroner. Skjøtet ble undertegnet 24. juli samme år. I 1919 fikk han tilslag på hele grunnen for syv hundre kroner. Etter den tid har flere generasjoner Motzfeldt tilbrakt store deler av året utpå landstedet.

– Min far arvet eiendommen etter min bestefar før jeg og mine to søsken overtok stedet. Siden 1984 har Ellen Jeanette og jeg stått som eiere etter at jeg løste ut min bror og søster, forteller Fredrik.

Det gamle bevart

– Se her, fortsetter Ellen Jeanette og legger frem noen eldgamle papirer på bordet. -Dette er det originale skjøtet. Og her har vi branntakseringen fra 1872. Sammenligner vi den med taksten fra 1911 kan man lese at dette huset ikke har forandret seg utvendig i det hele tatt med unntak av et nytt vindu. Det var da vedskjulet ble bygget om til pike-værelse, og huset gikk over fra å være et loshus til sommerhus. Det skjedde i 1911 og siden kvaliteten var blitt så mye bedre, var det på tide med en ny branntakst for å få hevet assuransesummen, forteller hun ivrig.

Tomten er på cirka to mål og fortsatt har Fredrik og Ellen Jeanette beholdt både brønnen og utedoen. – Ja, her henter vi vann fra egen brønn og så har vi også utekjøkken, viser Ellen Jeanette oss.

Hele året

Ekteparet, deres tre voksne barn og to barnebarn benytter landstedet så mye de kan hele året, ikke bare om sommeren. De fører loggbok på første og siste bad og på natter-galens ankomst.

– Vi pleier å komme ned hit i mars, og tar morgenbadet allerede da. Og det siste badet tar vi i november, sier Fredrik og smiler.

-Vi trives så godt her ute fordi vi alltid har noe å gjøre her. Gamle hus krever vedlikehold og så er vi begge veldig glade i å holde

på i hagen. Nylig solgte vi huset i Oslo og flyttet inn i leilighet, og dermed er dette blitt hagen vår nå, sier Ellen Jeanette, mens hun plukker ned en stilk med ripsbær som vi får prøvesmake. – Når vi blir pensjonister, gleder vi oss ekstra til å få mer tid her ute på Hvasser, sier hun.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

Blinkende veiviser i hundre år

Blinkende veiviser i hundre år

TØNSBERG: Det er ikke bare Tjøme som kan feire fyrjubileum iår. Færder er riktig storebror når det gjelder alder og størrelse, men Smørberg fyr er hundre år iår

INGER LISE BØRRINGBO ESPEN HASLENE

Det har vel-avisen Arena ved Anne Cathrine Hogsnes Asplin funnet ut. Fyret skal være det eneste i Norge som står privateiet grunn. Og det står ved innseilingen til Tønsberg og viser vei.

– Vi? Vi er et lite hjørne av Tønsberg, men regner oss for møteplass for beboerne på

Smørberg, Hogsnes og Bjelland, sier Anne Cathrine Hogsnes Asplin som sammen med ektefelle Morten Asplin, Anne Gry Haugan og andre har skaffet seg en egen posisjon i Tønsberg kommune med sine grundige utredninger om området de bor i. Med et paraplybegrep, miljøskapende tilrettelegging, har natur, vei, badeplasser, hulveier, bygdeborg og andre fornminner blitt registrert. Nå også fyret, for hvem visste at den blinkende varden for enden av Vestij orden er hundre år iår. Mens Færder der ute i havgapet kan skilte med sine tre hundre år, kan altså denne landej ordens livbøye vise til hundre år i skipsfartens tjeneste. For her har såvel pramkar Anton som skipperen på større fartøy til Kaldnes og Scan-Rope, og ikke minst lystfartøyene i senere år, hatt nytte av 383-Smørberg fyr.

Fra olje til strøm

I 1975 ble fyret på Smørberg. som står på privateiet grunn, gjort om fra acetonfyrlampe til elektrisk drift med batteri-reserve. Lyset skal kunne sees fra pynten av Bjømeglova til Skjærsnes. For det knytter seg lokalhistorie til fyret, kan en lese i Anne Cathrine Hogsnes Asplins redegjørelse. I den tiden det var oljefyrt var det folk fra Smørberg som til enhver tid hadde ansvaret for at fyret var i orden.

Men stedet hadde også før 1897 betydning for innseilingen til Tønsberg, f. eks. ved vardebrenning. Eiendommen der skipperhuset ligger tilhører Knut Samuelsen fra Oslo. Huset, som er i særdeles god stand med med mye forseggjort snekkerglede, er en gammel familieeiendom.

For hundre år siden

Helgen 12. til 14. september skal nærmiljøet, som teller 500 husstander med 2500 mennesker, feire både kultur-minneåret og fyrets hundre år. 13. september legges det opp til utflukt til Smørberg hvor tema for dagen blir For hundre år siden. De som ønsker å kle seg gammeldags kan risikere å få premie i enten herre eller dameklassen.

Nevnte helg skal være en sammensveisingsdag for alle dem som bor i dette Tøns-berg-hjørnet. Det skal være besøk til bygdeborgen på Hø-genkoll og konsert på forsamlingslokalet Solstua hvor sangerinnen Liv Gunhild Tandberg og pianisten Jørn Foss-heim holder intimkonsert. Liv Gunhild er født og oppvokst på Hogsnes og het Hogsnes som pike.

Mange kvaliteter

– Det er mange kvaliteter i dette området, bynært samtidig som vi er på landet med sjø, skog og sletter, sier Anne Cathrine Hogsnes Asplin og Anne Gry Haugan. Sist nevnte er fra Heddal, etter giftemål med en Tønsbergmann bosatte de seg i nybyggerfeltet på Bjellandåsen. Å arbeide med nærmiljøspørsmål er det ikke bare de to som har sans for. Iveren etter å gjøre Hogsnes, Bjelland og Smørberg til ett enda bedre sted å bo, er til å ta og føle på. Men alt er ikke bare idyll og samstemmighet i området. Tvisten heter riksvei 303 og fremtidig trase. Hogsnesbakken slik den ligger idag er en av de mest trafikkfarlige i Tønsberg. Hva med en miljøtunnell?

Interessekonfliktene er der, men med aktivitetshelg og medvirkningsplanlegging, kan en kanskje komme frem til et omforent forslag?

– Vi er et ungt område, men er stolte av å bo her. Med et grendehus som endelig kom, en veldig positiv skole, er vi på rett vei, sier Hogsnes Asplin, hun også født og oppvokst her.

Hun har også god kontakt med bomiljøtjenesten i Bygg-Forsk i Oslo. For å få til en helhetstenkning for området med veivesen, kommune og grunneiere som aktører, er selve limet i fremdriften av gode, (og store) planer om å gjøre Bjelland/Hogsnes/Smør-berg til det triveligste og tryggeste Tønsberg-hjørne av alle Tønsberghjørner.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

«Blir det snart piggtrådhegn over hele Tjøme?»

«Blir det snart piggtrådhegn over hele Tjøme?»

At allmennhetens tilgang til sjøen og strid om strandsone- politikk ikke er et debattema av nyere dato. illustrerer vi denne uka med å ta inn et ut¬drag fra Vestfold Arbeiderblad 15. mai 1935. Det er et referat fra herredstyrets møte dagen før. og vi aner at gnisninger mellom fastboende og ferie¬rende er et fenomen som har lange tradisjoner…:
«Tjøme herredstyre behandlet i sitt møte igår spørsmålet om konsesjonspliktig areal ved salg til utenbys kjøpere av eiendommer innen kommu¬nen. Grensen for konsesjons¬pliktig areal er nu 20 dekar.
Ordfører Sundene anbefalte sterkt at man søkte om å få det konsesjonspliktige areal nedsatt til et halvt mål. Da vil- de kommunen få kontroll over det kjøp som foregikk av Tjømes jord.
Olsen Holme trodde ikke det var aktuelt med noen areal- nedsettelse av steinknausene på Tjøme.
Granøe derimot mente at det beste for kommunen var å innføre denne ordningen da det vilde være en regulator for å bevare øiene og strendene for Tjømes egen befolkning.
Alf Larsen var ikke enig i Olsen Holmes betraktninger. Var man ikke forsiktig nok
kunde man risikere at Tjøme blev et nytt Nesodden, som nu var et stengt land. Husene der blev nettopp bygget på de knausene Olsen Holme ikke var redd for. Det var badegjes¬tene Tjøme tjente på. og ikke hytteeierne. Man måtte sørge for at det blev åpne plasser, el¬lers vilde det ende med pigg¬trådhegn over hele øia.
Frk. Kruge bemerket at det meste av stranden på Vasser var stengt av private. Det bes¬te vilde være at kommunen hadde rett til helt å nekte salg av strender.
Th.Thorgersen hevdet at det snart var umulig for tjømling- er å bade da de måtte gå lange
strekninger for å komme til fri strand. Den foreslåtte bremse vilde være god.
Alf Larsen tok atter ordet og hevdet at slik som foreslått kanskje ikke vilde føre til noe da kommunen ikke vilde makte det økonomiske løft ved å kjøpe opp alle strendene på øiene, men hvis man gikk inn for tanken var det et sam- fundsmessig skritt til det bed¬re.
Enstemmig blev det besluttet å inngå til statsmaktene med søknad om å få den tvungne konsesjonsgrense til et halvt mål.»
Kjartan Date

Bomber og granater

Bomber og granater

Kjære Kaare! Takk for at du ga oss en slik inngående innføring på festen vår fra dagene rundt 9. april 1940. Det var veldig interessant å få nærmere rede på historien bak historien i det området vi befant oss i.

Østre Bollærne, 30. mai 2007
Hjertelig tusen takk!

Alle vi andre fra

 

SJØFORSVARSDISTRIKT #1. (SFD#1)

YTRE OSLOFJORD SJØFORSVARS AVSNITT. ( YOSA )

OSLOFJORD FESTNING.

HÅØYA FORT-BOLÆRNE FORT-RAUØY FORT-MÅKERØY FORT- TORÅS FORT

  1. – 14. april 1940

Foredrag holdt på Bolærne 30. mai 2007 for Tønsberg-russen 1957, i anledning 50 års jubileet av

Kaare 0, Næss

Formålet.

Er å gi en historisk gjennomgang av et emnet som ikke var særlig godt

og korrekt gjort rede for i historiebøkene, verken den gang vi gikk på skolen for femti år siden eller i dagens historiebøker for den videregående skolen.

Da emnet omhandler steder i vårt nærmiljø og oppvekstområde i Tønsberg- distriktet er det mitt håp at dere vil finne det interessant.

Kilde materiale.

Den historiske framføringen jeg skal legge fram bygger på dels autentiske

rapporter og bilder som har vært klassifisert som ” Strengt hemmelig” av

Forsvaret i mer enn 65 år, dels på tyske rapporter fra det tyske Oberkommando der Wehrmacht (OKW) om angrepet på Norge i 1940 og fra et fransk militært tidsskrift utgitt i Frankrike så sent som 9.april 2007 Bildematerialet er tillatt vist av Forsvarets overkommando og i all vesentlighet stilt til rådighet av Oscarsborg festningsmuseum, Forsvarsmuseet Akershus samt Riksarkivet. En fullstendig kildeoversikt er vedlagt det trykte manuskript.

Stor takk for utvist hjelpsomhet og velvilje til Forsvarsmuseet og personellet på biblioteket, samt til Oscarsborg festningsmuseum ved orlogskaptein Kjell J. Glosli.

 

FORHISTORIE.

YTRE OSLOFJORDS FREMSKUTTE BEFESTNINGER

11916 ble det satt i bestilling flere kanoner og haubitsere til de fremskutte befestningene i Oslofjorden. Materiellet ble imidlertid ikke levert før etter at verdenskrigen var slutt, fra 1921 til 1922. Ved Bofors fabrikkene i Sverige ble det bestilt 13 stk 15 cm kanoner med kaliberlengde 50 og modell år 1916. Litt senere i 1918 ble det bestilt 4 stk 30,5 cm haubits fra samme fabrikk, også til Oslofjorden. Det bestilte skytemateriellet ble lagt på lager etter hvert som det ble mottatt.

De første byggarbeidene på Bolæme og Rauøy hadde så smått startet i 1915. Etter mye om og men begynte utbyggingen på Rauøy i 1932 med montering av fire 15 cm kanoner fordelt på to batterier. Utbyggingen fortsatte på Bolæme, hvor 3 stk 15 cm kanoner ble montert i 1935 — 36, men nå i et mye dårligere og billigere fortsanlegg enn etter de opprinnelige

utbyggingsplanene fra 1919. Tunnelbatteriet var enda ikke ferdig, materiellet var montert, men ikke prøveskutt. Det var fremdeles under administrasjon av Ingeniørvåpenet.

  • 1 1938-39 ble to haubitsere montert i et batterianlegg på Måkerøy med monteringsskyting sist i mai 1939. Til sist var tre kanoner under montering på Torås på Tjøme våren 1940.

Av de i alt mottatte 16 stk 15 cm kanonene og 8 stk haubitsere, mottatt ca. 20 år tidligere, var kun 7 kanoner og 2 haubitsere ferdig montert i batterier og 3 kanoner under montering i april 1940.

Etter 1933, da Hitler tok makten i Tyskland, burde det være mange tegn på at Europa var på vei inn i en ny krigsperiode. Ut fra dette hadde det kanskje ikke vært så dumt å ha bevilget penger til montering av det skytset som var lagret i landet.

Beklageligvis hadde våre politiske myndigheter heller ikke bevilget nok penger til disposisjon til å prøve materiellet og ammunisjonen etter skytsmonteringen.

Etter skytsets lange lagringstid kan det virke naturlig at det burde vært gjennomført omfattende prøver, både av skyts og ammunisjon. Å unnlate dette straffet seg i 1940, for da fungerte verken skyts eller ammunisjon slik det var ventet.

I tillegg hadde ikke Kystartilleriet fatt bevilgninger til øvelser med det nymonterte artillerimateriellet. Det var bare to års rekruttkontingenter som fikk opplæring på det nye skytset. Det ble heller ikke bevilget penger til en eneste repetisjonsøvelse. Resultatet var at i april 1940 hadde våpenet svært dårlig utdannede besetninger på det mest moderne skytset.

En god del av besetningene hadde aldri sett skytset før, og mange hadde bare noen få dagers øvelse bak seg da krigen kom.

Nøytralitetsoppsetningene i september 1939.

Oppsettingen av nøytralitetsvernet ga straks et befalsproblem. Antall fastlønte (stadig tjenestegjørende) offiserer var blitt redusert til et minimum, og det ga vanskeligheter. I stor utstrekning måtte oppsetningene basere seg på distriktsbefal og ulønt befal. Det var for det meste tidligere fastlønnede offiserer som pga. organisasjonsendringer var blitt overtallig og hadde tatt avskjed, de fleste før 1934.

I henhold til ordre fra Kommanderende Admiral skulle oppsetting av et nøytralitetsvern gå inn som erstatning for 1. trinn i mobiliseringsoppsettingen.. Ved Oslofjord festning ble 400 mann fordelt på de fire fortene Håøya, Måkerøy, Bolæme og Rauøy.

Etter at personell var blitt innkalt, tilspisset situasjonen seg drastisk da krigen brøt ut ved det tyske angrepet på Polen den 1. september 1939. Regjeringen ga derfor Kommanderende Admiral fullmakt til ytterligere å utruste flere fartøyer og å kalle inn mer befal og mannskaper den 3. og 5. september.

Oslofjord festning ble satt opp med 73 befal og 456 menige fordelt slik :

Håøya fort:

Festningsstab og kommandantskap. (Festningskommandoplass på Vetan på Nøtterøy var på denne tiden ikke ferdig innredet. I alt på Håøya 27 befal og 49 menige.

Bolærne fort:

Fortskommandoplass

15 cm batteri å 3 kanoner

  • 2 luftvemtropper å 3 stk Colt mitraljøser
  • 3 lyskastere (Gamholmen, Skarvesete og Ramsholmen)

1 etterretnings- og sambandstropp med fremskutt signalstasjon på Fuglehuk fyr

Forpleiningstropp

Sanitetsgruppe og arbeidskommando I alt 21 befal og 175 menige

En infanteritropp på 1 befal og 14 menige i tillegg.

Rauøy fort:

Fortskommandoplass

Søndre 15 cm batteri å 2 kanoner

Nordre 15 cm batteri å 2 kanoner

1 mitraljøsetropp å 3 stk Colt mitraljøser

40 mm Lv-tropp å 2 kanoner (luftvern)

3 lyskastere, 2 på Rauøy og 1 på Misingen

1 etterretnings- og sambandstropp med fremskutt signalstasjon på Misingen

Forpleiningsgruppe

Sanitetsgruppe. I alt 25 befal og 232 menige

En infanteritropp på 1 befal og 12 menige i tillegg

Måkerøy fort:

Var den første og eneste rekruttskole som ga utdanning på 30,5 cm Bofors haubits L / 30 M 1916. Etter ammunisjonstildelingen å dømme fikk ikke rekruttkontingenten løsnet skudd med haubitserene under utdanningen. Deler av rekruttstyrken skulle ha 6 måneders

gamisonstjeneste og ble ikke dimittert før 2. januar 1940. Erstatningsmannskap for disse hadde fått forskjøvet sin innkalling ca. 4 uker i forhold til dem som var innkalt til nøytralitets­vern og hadde svært liten trening med haubitseme.

Kystfestningene i kamp 8. -10. april 1940.

Den 21. januar 1940 ga Hitler ordre til Oberkommando der Wehrmacht (OKW) om å planlegge for angrep på Norge. Alle tre forsvarsgrener _ Heer, Kriegsmarine og Luftwaffe skulle delta i angrepet. Operasjonen ble gitt dekknavnet ”Weseriibung”. I planleggingsstaben var oppfatningen at Hitlers interesse for operasjonen var liten.

Altmark saken den 16. februar 1940 endret situasjonen. Saken skal ha gjort Hitler rasende, han mente den beviste at Norge ikke håndhevet sin nøytralitet. 19. februar ga han derfor ordre til OKW om å forsere planarbeidet.

  1. februar kalte Hitler inn generalløytnant Nicolaus von Falkenhorst og beordret ham som sjef for planleggingen og utføringen av angrepet på Norge. 3. mars bestemte Hitler at Weseriibung skulle gjennomføres før angrepet mot Vestmaktene.
  2. mars hadde von Falkenhorst angreps planen ferdig, og Hitler ble underrettet om det.
  3. april fastsatte Hitler starttidspunktet for Weseriibung til 9. april 1940 kl, 0515,

mellomeuropeisk tid (norsk tid kl, 0415). Troppene i første angreps bølge skulle overføres på krigsskipene.

Angrepsplanen var:

Sikringsstyrken, ledet av viseadmiral Liitjens, besto av slagskipene ”Gneisenau” og ”Schamhorst”. Disse fartøyene sikret spesielt de tyske angreps styrkene mot Narvik og Trondheim.

Gruppe 1.

10 jagere med 2 000 soldater om bord, under kommando av kommandør Bonte, skulle angripe Narvik. Soldatene tilhørte Bergregiment 139, et forparti til 3. Bergdivisjon, marineartilleri og marinesambandsavdelinger.

Gruppe 2.

Under kommando av skipssjefen på den tunge krysseren «Admiral Hipper”, kommandør Heye, besto videre av de fire jagerne «Friedrich Eckholdt”, «Bruno Heilemann”, «Theodor Riedel” og «Paul Jacobi”. Gruppen skulle angripe Trondheim. Om bord på krigsskipene var ca. 1 700 soldater fra Bergregiment 138, Pionerbataljon 83 av 3. Bergregiment samt marineartilleri-, sambands- og flypersonell.

Gruppe 3.

Under kommando av kontreadmiral Schmundt, skulle angripe Bergen. Styrken besto av de lette krysserne «Køln” og «Køningsberg”, artilleriskoleskipet «Bremse”, torpedobåtene «Leopard” og ”Wolf’. 1. S-båtflotilje ( 5 MTB-er) samt moderskipet «Karl Peters” Om bord hadde skipene 1 900 fra 69. Divisjons stab, to bataljoner av Infanteriregiment # 159, to kompanier av Pionerbataljon 169 og to kompanier marineartillerister.

Gruppe 4.

Under kommando av skipssjefen på den lette krysseren «Karlsruhe”, kommandør Rieve, skulle angripe Kristiansand og Arendal. Foruten «Karlsruhe” besto gruppen av torpedobåtene «Greif’, «Luchs” og «Seeadeler”, 2. S-båtflotilje (7 MTB-er) og moderskipet «Tsingtau”.

Om bord på krigsskipene var 1 100 soldater av 1. bataljon og 9. kompani av Infanteriregiment 310 av 163 Divisjon, en hjulryttereskadron og et kompani marineartillerister, postpersonell mv.

Gruppe 5.

Under kommando av kontreadmiral Kummetz skulle angipe Oslofjord-området og Oslo. Gruppen besto av de tunge krysserne «Blucher” og «Lutzow”, den lette krysseren ” Emden”, torpedojageme ”Møwe”, «Albatross” og «Kondor”. !. R-båtfltilje ( 8 båter) og hvalbåtene «Rau 7” og «Rau 8”.

Om bord var det 2 000 soldater, tilhørende deler av Armégruppe XXIs og Infanteridivisjon 163s staber, to bataljoner av Infanteriregiment 307, en bataljon av Bergregiment 138, pionerer, marineartillerister, flypersonell samt et musikkorps fra IR 307.

Gruppe 6.

Under kommando av orlogskapein Thoma skulle angripe Egersund. Gruppen besto av 2. minesveiperflotilje (4 sveipere). Om bord på fartøyene var det en hjulryttereskadron (150 mann) av Infanteriregiment 169s oppklaringsavdeling, X. Flieger-Korps, under kommando av generalløytnant H.Geissler skulle gi luflstøtte til angrepet.

  1. Flieger-Korps fikk underlagt seg fire kompanier av 1. fallskjermregiment.

To av kompaniene ble flytransportert til Fornebu og to kompanier landet i fallskjerm på Sola fltplass, med etterfølgende landing av flybårne tropper etter at norsk motstand var slått ned. Handelsskip skulle utnyttes for transport av materiell til første angreps bølge og for personell og materielltransport for de etterfølgende styrkene.

Handelsskipene som transporterte materiell, ble sendt av gårde på forhånd, de skulle nå de forskjellige havnene samtidig med, eller før angreps styrken. Det skulle også komme et tankskip til Narvik, for å bunkre de tyske jagerne før returen til Tyskland.

( Her fletter du inn historien omkring Walter Rau og Jan Wellem.)

Det første hvalkokeriet som fikk føling med krigen var det tyske kokeriet Fl/k «Jan Wellem”.

I god tid før 9. april 1940 var det sendt nordover og lå i byen Polamoje på Murmannkysten og ventet på ordre. Om ettermiddagen 8. april ankret det opp på havnen i Narvik med 8 500 tonn brenselolje beregnet på å bunkre de tyske jagerne for deres tilbaketur til Tyskland etter at de hadde landsatt troppene. Da den engelske eskadren løp inn på Narvik havn, ble «Jan Wellem” halt inn til malmkaien og skutt i brann. Her ble den senket av tyskerne selv da de i mai for en tid trakk seg ut av byen. Senere ble fartøyet hevet og ført til Tyskland, etter krigen utlevert til England og hugget opp i 1948.

«Walter Rau” var et annet tysk hvalkokeri. Det het tidligere Fl/k «KOSMOS IV” og ble eiet av Anders Jahre i Sandefjord. Hele ekspedisjonen med hvalbåter ble solgt til et firma i Tyskland i 1938 der Anders Jahre var storaksjonær. Hvalbåtene ble bygget om til minesveipings fartøyer, men beholdt sine opprinnelige navn – Rau 1 til Rau 8.

Fartøyene tjenestegjorde i tyske Kriegsmarine under krigen 1939 – 45.

Etter krigen ble det en drakamp mellom England, Nederland, USA og Norge som stater om eierrettighet til «Walter Rau”. Den norske staten vant, og de solgte eierrettigheten til fimaet Anders Jahre i Sandefjord, som bygget skipet opp igjen og ga det navnet ” KOSMOS IV”.

Utdrag av 163. Infanteri\s ordre for angrepet på Oslofjordfestning.

Angreps styrken var sammensatt av styrker fira 163. Inf. Div. og artillerister fra Kriegsmarine som angitt nedenfor.

Angreps styrken mot Rauøy var 1 tropp fra Infanteriregiment 307 og 2 tropp fra Infanteri­regiment 307. Begge kompaniene var innskipet på krysseren ”Emden”. Medregnet marine- artilleristene var styrkene tilammen ca. 510 mann. Hver av styrkene skulle overføres fra ”Emden” til Rauøy eller Bolæme med 2 R-båter. På Rauøy skulle styrken gå i land på østsiden.

På Bolæme skulle styrken gå i land på vestsiden. To R-båter skulle bli i nærheten og støtte angrepet med ild.

Med tanke på farvannets beskaffenhet vest for Østre Bolæme kunne dette ha blitt en interessant operasjon.

Hele styrken, avsatt for begge fortene, ble satt inn mot Rauøy om morgenen 9. april.

Senere på dagen forsøkte fienden to ganger angrep på Bolæme fra Rauøy uten å lykkes.

Orderen sa også at det skulle tilstrebes en fredlig overtakelse av batteriene i forståelse med nordmennene, men hvis det ikke lyktes, skulle all motstand slåes ned, raskt og hardt.

Den norske besetningen skulle sendes hjem.

Tysk forsering av Oslofjord festning. De etterfølgende kamper ved de ytre festninger.

Været om kvelden 8. april var bra, men litt før midnatt satte det inn med tåke og regn.

Kl, 2300 den 8. april meldte bevoktningsfartøyet i ytre bevoktningslinje, ”Pol III”, sjef L. Welding Olsen, at ”flere fartøyer trenger frem”

Kl, 2312 melder Færder fyr til Ytre Oslofjord sjøforsvarsavsnitt (YOSA) at skip med slukte lanterner ble belyst av bevoktningsfartøy i nordøstlig retning. Det ble også hørt skyting i samme område..

Meldingen hadde sammenheng med at ”Pol III” skjøt varselskudd og deretter ble angrepet. Under beskytningen av ”Pol III”, som rente inn i siden på den tyske båten «Albatross”, ble kaptein Welding Olsen livstruende såret. Han falt i sjøen og druknet. Krigen var begynt. Norge hadde fatt sin første falne, men datoen var fortsatt 8. april 1940.

Kort etter kl, 2300 fikk festningens kommandant, oberstløytnant K.K.Notland telefon fra YOSA om ”Pol III”s meldig. Kommandanten beordret straks festningsalarm og orienterte fortene.

Mellom kl,2300 og 2310 ble det gitt ordre til fortene Bolæme og Rauøy om at minelinje- merkene på fortene skulle klargjøres, men først settes opp på nærmere ordre.

KL, 2330 ble det meldt at to røde raketter var skutt opp i nærheten av Færder, og kl, 2335 ble kanontorden meldt. Samtidig beordret sjøforsvarssjefen mørklegging av Vestfold-fylke. Dette tok effekt litt over midnatt.

Kl, 2315 meldte gruppekommandoplass Rauøy fort, under fortgruppesjef major H. Engers kommando, at det var observert en rakett sør for Struten fyr, og at det ble sett en lyskaster i virksomhet på samme sted.

Kl. 2328 meldte Rauøy fort til festningen at de var klare til strid.

Bolæme fort meldte det samme kl.2331.

Lyskasterne avsøkte frontalsperringen (linjen Bolæme – Rauøy). Det var allerede nå blitt mer disig, og lys kastemes rekkevidde var redusert.

Ca. 2330 observerte batterisjef Gullichsen på søndre 15 cm batteri på Rauøy konturene av to krigsskip i lyskegelen fra sin 150 cm lyskaster.

Identifisering var ikke mulig. Avstanden var ca. 5 600 m og fartøyene gikk inn fjorden med middels fart. Fartøyene var kommet så langt inn da de ble oppdaget at de var i søndre kommandoplass siste observasons sektor mot vest, og forbi oberservasons sektoren til nordre kommandoplass. Bolæme fort observerte ikke disse fartøyene.

Kl, 2332 skjøt Søndre batteri på Rauøy fort et løst og deretter et vanlig varselskudd foran baugen på første fartøy. Krigsskipene stoppet ikke, men satte to sterke lyskastere mot fortet for å blende.

Søndre batteri åpnet ild kl, 2335 med brisantgranater (sprenggranater) mot forre fartøy. Skytingen pågikk frem til kl, 2342 på avstander mellom 4 800 og 4 200 m. Det ble bare tid til 4 skudd før tåken kom så tett at ikke engang strandlinjen kunne sees.

På kanon # 1 oppsto en mekanismefeil, selv om feilen ble rettet, hadde den sinket ildgivningen. I batteriet var oppfatningen at det var treff i første salve. Det ble hørt et brak i retning skipet, samtidig som lyskasteren slukket og fartøyet satte farten ned.

Bolæme fort observerte tre mindre fartøyer kl, 2332, da de nesten hadde passert kommando- plassens observasjonsfelt. Fortsjefen, major F.W. Færden, beordret ild med brisantgranater, men batterisjefen var så inneksersert med nøytralitetsreglene at han startet med varselskudd. Fartøyene svarte på varselskuddet med å blende fortet med lyskastere. Sikten var nå bare 3 -3 500 m.

Da fortssjefen fikk batteriet til å skyte skarpt, ble ordren til lyskasteren om sideretning i streker repetert til kanonene som avstand i meter av den uøvde betjeningen. Dette skapte så stor forvirring at batteriet ikke fikk skutt før fartøyene var kommet ut av orografens sektor. Kort etter kom tåken og intet mer kunne sees.

Både Rauøy og Bolæme rapporterte skytingen til sjef YOSA. Major Færden snakket også med kommandanten på Oscarsborg festning om hendingene.

Senere på natten ga YOSA ordre om at minelinjemerkene på Rauøy og Bolæme skulle være reist innen kl, 0500 den 9.april. De var reist på begge fortene kl, 0445. To mineleggere hadde lastet miner fra lageret på Vestre Bolæme og var klar til å legge miner, men leggingen ble stoppet på grunn av kampenes utvikling.

Ca. kl, 0400 fikk fortssjefen på Rauøy telefon fra disponent Johnsen i Engelsviken om at tyske soldater hadde vært i land i Engelsviken og spurt hvor Rauøy lå.

På fortet ble det satt ut sterk vakt. Fortssjefen konfererte med kommandanten om situasjonen, og fikk ordre om å be Infanteriregiment # 1 i Fredrikstad om hjelp. Hjelp ble lovet, men et kompani derfra kom først til Engelsviken etter at fortet var overgitt.

Under ledelse av batterisjef kaptein E.H. Sørlie ble det fra Nordre batteri på Rauøy sett at to fartøyer landsatte soldater i Revebukta ca. kl, 0530. Litt etter kom ytterligere to fartøyer med soldater. Tidspunktet er noe usikkert. Forskjellige rapporter oppgir divergerende tider, så selve landgangen kan ha foregått noe senere. Melding om landgang er gitt festningen før kl, 0615.

Besetningen fra Søndre 15 cm batteri og fra luftvernet ble sendt til Nordre batteri som forsterkning medbringende fire mitraljøser, To mitraljøser fikk stilling på høyden opp for vakten og to mitraljøser på platået under batteriet (ved arbeiderbrakken).

Mellom landgangsstedet og Nordre batteri var det en liten fjellknaus (høyde 13 m) som ga landgangsstedet dekning mot gevær- og mitraljøse ild. Mannskapene fra Søndre batteri samt fra kanon # 1 i Nordre batteri, som pga. terrenget ikke kunne beskyte landgangsstedet, dannet en halvsirkelformet forsvarslinje ca 100 m nord for batteriet.

Foruten en patrulje som var sendt til Rauøykalven, deltok vaktstyrken fra infanterikompaniet i forsvarslinjen ved Nordre batteri. På grunn av den nevnte fjellknausen fikk fienden satt i land styrken fra alle 4 fartøyene relativt uhindret. Dette tok nærmere en halv time først ca. kl, 0615 var fartøyene losset.

Styrken som kom i land var to kompanier, ca. 300 mann. Med kanon # 2 åpnet batterisjefen ild med brisantgranater på ca. 900 meters avstand mot landgangsstedet. Han var selv retter på kanonen, og etter 2-3 skudd var kanonen innskutt på målet.

Under landsettingen var et fartøy kommet noe sørover slik at det kom fram foran fjellknausen. Fartøyet åpnet ild mot kanon # 2 med automatkanon. Kanon # 2 skiftet mål til fartøyet som da la ut røyk og forsvant nordover.

Hele fjellknausen ved landgangsstedet ble beskutt. Dette ble utført med små korreksjoner i side og lengde. Som OP (observasjonspost) fungerte batterioffiseren, ltn. Eriksen. Han gikk frem til et åpent felt nordvest for batteriet hvor han kunne observere skuddene. OP ga korreksjonene ved at han løp tilbake og meldte :”Litt for langt (kort), litt mer til venstre (høyre)”. Dette var en ild ledelse som sto helt i stil med det forsvaret våre politikere hadde kostet på landet vårt.

Ilden fra kanonen sammen med ilden fra den foranliggende skytterlinjen og mitraljøsene holdt fienden nede på landgangsstedet. Kanon # 2 skjøt i alt ca. førtifem granater mot fjellknausen. Granatsplintene, sammen med steiner fra fjellknausen, såret og drepte mange fiender. Mitraljøsene skjøt i alt ca. 2 500 skudd. Hvor mye ammunisjon geværskytteme brukte er ikke kjent. Det ble ikke planlagt, beordret eller iverksatt noe motangrep fra fortssjefens side i løpet av den tiden kampene pågikk.

Over tåken hørtes flyvirksomhet. Etter sol oppgang løste tåken seg opp og da ble et nordgående fly tatt under ild på ca. 1 700 m avstand. Det ble skutt 14 skudd. Flyet gjorde et kast på seg, men fortsatte.

Batteriet var straks klar for neste mål, men da kom ordren ”all skyting opphører” over telefonen. Klokken var nå ca. 0755. Ordren om å oppgi kampen kom noen minutter tidligere til fortet fra YOSA, som igjen hadde fatt ordren fra SFD i Horten.

Etterretnings- og sambandsoffiseren fikk ordre om å kontrollere ordren. Ordren ble bekreftet; sjef YOSA hadde fatt ordren to ganger fra SFD 1. Ordren vakte harme og forferdelse blant fortsbesetningen som hadde stor kampvilje og var innstilt på videre kamp. På det tidspunkt syntes det som fortets soldater hadde ”takef ’ på fienden med en rimelig mulighet til å nedkjempe dem.

Fortet innstilte skytingen, og fortssjefen tok selv en ropert og fra taket på kommandoplass ropte han i retning fienden; ”Das Schiessen wird von uns eingestellt”. (Skytingen blir innstilt fra vår side).

Fienden fortsatte å skyte. Etter ca. 5 minutter kontaktet fortssjefen kommandanten og ba om å få fortsette kampen da fienden ikke stoppet ilden. Kommandanten sa ordren sto ved lag, og fortet skulle heise hvitt flagg. En hvit soldatskjorte på en lekte gjorde tjeneste som hvitt flagg og ilden stoppet fra tysk side.

Senere viste det seg at ordren om overgivelse var feil, admiralen hadde bare overgitt Karljohansvem og fartøyene på havnen, ikke de underlagte leddene.

Etter kort tid var tyskerne i Nordre batteri og avtalte betingelsene for kampens avslutning.

De tyske kravene var:

Fortet skulle straks overgis.

Sersjanter og menige soldater skulle hurtigst mulig levere inn sine militære effekter og sendes hjem, helst sivilkledde.

Offiserene skulle pakke sine private effekter og avvente nærmere ordre. De skulle fortsatt bære uniform

For å nedkjempe fortsbesetningen hadde fienden rekvirert flystøtte over radio. Flyangrepet kom etter overgivelsen, men uten skadevirkninger. Flere angrep ble avverget av tyskerne, de la ut jordtegn.

Kravene for overgivelse ble godtatt etter fortssjefens konferanse med kommandanten.

Under kampene falt to norske soldater, elev av korporalskurset, Ragnar Kongsgaard fra Skotfoss og en menig tilhørende Nordre batteri, Harald S. Johansen fra Sandar.

Noen få soldater ble lettere skadet under kampene.

Tyskerne oppga at de mistet 60 mann, men øyenvitner som så oppfiskingen av falne fra sjøen og innsamling av falne på landgangsstedet, mente at tallet var ca 200.

Patruljen på Rauøykalven meldte at flyet som ble beskutt, styrtet i sjøen nordvest for Rauøykalven. Fortets oppsynsmann så at besetningen fra flyet ble begravd på Rauøy dagen etter.

Sersjanter og menige ble sendt hjem med en gang. Ca. kl, 1400 ble de 18 offiserene på fortet transportert til Horten med tyske R-båter, der offiserene fikk ordre om å melde seg for avsnittssjefen i Tønsberg. Den 12. april ca. kl, 1630 fikk fortssjefen ordre om at offiserene skulle dimitteres og sendes hjem.

På Bolæme fort var det stille om morgenen den 9. april, fortet ble ikke angrepet. Etter hvert lettet tåken og sikten ble relativt god..

Mellom kl, 0900 og 1000 forsøkte fienden et angrep mot Bolæme. Tre mindre fartøyer rundet Rauøykalven med kurs mot Bolæme. Det ble sett mange soldater om bord. Fortssjefen lot fartøyene komme ca. midtfjords før han ga ild ordre til kapein K.A.Telle, sjefen for 15 cm batteriet. Den første salven var dekkende med et langt og et kort skudd. Det så ut som om det ene skuddet hadde virkning om bord i det ene fartøyet. Fartøyene endret formasjon, og gikk over til sikk-sakk kurser. De neste to skuddene var banesprengninger, først det femte skuddet gikk normalt. Fartøyene fikk nok, snudde, og under røyklegging returnerte de til Rauøy.

På grunn av røykleggingen var den fortsatte ildgivning fra Bolæme antakelig uten virkning. Det oppsto også flere banesprengninger.

Under skytingen og også ved senere ildgivninger var det vanskeligheter med tenn patroner og slag låser. Tenn patronene smeltet og nærmest loddet delene i slag låsen sammen. Videre syntes stålet i slag låsen å ha vært for bløtt, de ble deformert under skyting med stridsladning. Våpensmeden hadde sin fulle hyre med å skifte ut deler og å reparere slag låsene.

Etter angrepet ble fortet bombet. Bombeangrepet var rettet mot kommandoplass. Her ble sjefen for den ene mitraljøsetroppen, fenrik G.A.Kvisle, såret av en bombesplint gjennom kjeven. En menig soldat ble også lettere skadet. De to sårede ble kort tid etter sendt i land og innlagt på sykehus.

Fienden gjorde et nytt angrep mot Bolæme ca. kl, 1200. To fartøyer angrep, Fortet åpnet ild, men vanskeligheter med kanonene oppsto på nytt, og skytingen ble lite effektiv.

Kl, 1214 ble det meldt at kanon # 1 var ute av funksjon og kl, 1223 var også kanon # 2 ute. Tyskerne var fortsatt skuddredde og avbrøt angrepet. Kl, 1300 meldte Bolæme at batteriet var i orden igjen. Feilen på kanon # 2 var at mekanismen hadde satt seg fast.

Fortet fikk flere flyangrep utover ettermiddagen. Flyene angrep både med bomber og mitraljøser. Etter hvert som det ineffektive luftvernet ble oppdaget fra flyene, gikk de lavere og bestrøk området med mitraljøser. Egen mitraljøsebetjening så at de traff fordi malingen føyk av flyene, men det var hele virkningen.

Personell som ikke hadde direkte stridsoppgaver, ble samlet i tunnelen bak tunnelbatteriet. Der var de i god dekning, men uten lys eller andre bekvemmeligheter.

Ca. kl, 1500 meldte major Ringe seg for fortssjefen. Han hadde vært fortssjef inntil major Færden overtok. Etter avtale med fortssjefen skulle major Ringe være fortets artillerisjef. Han tok derfor plass i fortets og 15 cm batteriets felles kommandoplass.

I løpet av ettermiddagen og kvelden møtte ca. 50 soldater på Bolæme. Etter at de hadde fatt utlevert uniformer og utstyr, ble de plassert i tunnelene bak tunnelbatteriet. Det var ikke kalt inn befal til styrken, fortssjefen hadde heller ikke befal til overs, soldatene kunne derfor ikke beskjeftiges. Stemningen blant disse ble etter hvert laber.

12 cm batteriet besto av en improvisert kommandoplass (tre skur) og to kanoner.

Standplassene var dårlig, kanonene sto nærmest på blanke fjellet 150 – 200 m nord for 15 cm kommandoplass. Det fantes ikke dekningsmuligheter for betjeningen eller håndmagasiner for ammunisjonen. Under fiendens totale luftherredømme kunne ikke batteriet klargjøres eller besettes.

De to 12 cm kanonene som var montert i tunnelbatteriet samt tilhørende permanente kommandoplass (bygd 1935), var fortsatt under Ingeniør våpenets administrasjon fordi bevilgninger til ferdigstilling av anlegget ikke var gitt. Alle arbeider var stilt i bero etter avgjørelse av Forsvarsdepartementet den 22. februar 1938.

Det synes som fortssjefen ikke hadde tenkt på å klargjøre tunnelbatteriet. Årsaken var sannsynligvis befals mangel. Slik de senere kampene utviklet seg, spilte det ingen rolle, de angripende fartøyene var utenfor tunnelbatteriets ild sektor. Som tjeneste og moralsk oppstiver for det personellet som satt uvirksomme i tunnelen bak batteriet kunne en klargjøring kanskje hatt effekt.

Fordi mitraljøsene ikke hadde virkning mot flyene og da den tildelte infanteristyrken ca. 15 mann fikk fullstendig sammenbrudd, ble mitraljøsene omdisponert. Siden major Ringe tidligere hadde lang tjenestetid på fortet, og derfor best terrengkjennskap, sørget han for valg av stillinger til mitraljøsene.

I løpet av natten 9.-10. april fikk alle på fortet et varmt måltid. Det ble videre kjørt frem mer ammunisjon til batteriet, og fortssjefen sørget for at mannskapene fikk litt søvn.

For kommandanten måtte situasjonen utover dagen den 9. april synes uklar. Sjef YOSA var nå høyeste militære myndighet i området. Etter korte kamper mellom mineleggeme «Olav Tryggvasson” og «Rauma” og tyske fartøyer på Horten havn, hadde admiralen (sjef SFD 1) måttet overgi Horten og Marinens hovedbase om morgen den 9. april.

Sjef YOSA fikk ikke kontakt med Kommanderende Admiral før kl, 1900 den 9. april. Etter å ha vurdert YOSs rapport, skulle han gi sin forholdsordre. Kl, 2120 kom følgende ordre til YOSA (sitat):

«Slåss så lenge som mulig og når fortene ikke lenger lar seg holde, demoler kanonene. Generell ordre til fartøyer som spør: Fartøyer skal angripe tyske stridskrefter når anledning gis.” (sitat slutt)

Ordren ble gitt videre til kommandanten på Oslofjord festning kl, 2130 som igjen ga ordren videre til fortene.

På Håøya fort, som var under kommando av kaptein K. Aas, møtte det i løpet av 9. april ca. 100 mann. Et 12 cm batteri å 2 kanoner og et 65 med mer batteri med 2 kanoner ble satt opp. Fortets sivile beboere ble evakuert om morgenen. Etter meldinger om flyangrep ble mannskaper som ikke tilhørte stridsleddene sendt midlertidig bort fra fortet fordi fortet var helt blottet for bombesikre rom. Angrep uteble, og personellet ble derfor hentet tilbake utpå dagen. Diverse forberedelser, henting av ammunisjon og øvelser på kanonene og i batteriet pågikk hele dagen.

Måkerøy fort fortsatte klargjøringen under kaptoein K. E. Wølner. Det var stor flyvirksomhet over fortet, men uten at det ble angrepet.

Onsdag 10. april flyttet kommandanten sin kommando plass fra Håøya til den nye, men ikke ferdig innredede festningskommandoplassen på Vetan på Nøtterøy. Flyttingen var gjennomført kl, 1400. Håøya fort fortsatte klargjøringen. Nye 60 mann møtte i løpet av dagen, og nye avdelinger ble satt opp. Det var en del flyvirksomhet, og et lavt gående fly ble beskutt, men uten virkning.

Måkerøy fort fortsatte også sine forberedelser. Fra infanterikompaniet på Torød fikk fortet en tropp på 24 mann som overtok fortets vakthold. Det var stor flyvirksomhet, men fortet ble ikke angrepet.

Bolæme fort var nå det eneste ved Oslofjord festning som kunne hindre tysk sjøverts forbindelse til Oslo. Om morgenen 10. april ca. kl, 0700 ble det fra Bolæme observert et større handelsfartøy, for inngående. Fartøyet hadde ikke påmalt nasjonalflagg slik nøytrale skip skulle ha, og fartøyet var ikke meldt. Major Ringe spurte kommandanten om forholdsordre. Kommandanten tok saken opp med sjef YOSA og fikk følgende ordre som prosedyre i slike tilfeller: «Fremmede krigsfartøyer gis først skarpt varselskudd. Hvis fartøyet ikke stopper skal fartøyet beskytes. Handelsfartøyer passerer uhindret, med mindre man er sikker på at det er tyske transportfartøyer”

Ordren ble øyeblikkelig gitt til Bolæme, der den ble dårlig mottatt av major Ringe som hevdet at fartøyet ikke kunne være annet enn tysk.

Ild åpning ble forbudt hvis det tyske flagget ikke kunne sees. Fortssjefen var på dette tidspunkt i tunnelen for å sette mot i det personellet som oppholdt seg der.

I ettertid synes ordren om ikke å åpne ild i dette tilfellet nærmest utrolig. Landet hadde vært i krig i over 30 timer og dette faktum måtte være kjent. Et handelsfartøy uten kjennetegn som

 

Av sjef YOSA fikk kommandanten følgende ordre (sitat):

«Demoler kanonene mv., avverg landgang så godt vi kan ” (sitat slutt)

Ordren ble omgående gitt til Bolæme fort. Kort etter ringte major Ringe til kommandanten og ba om forhåndsordre, han sa det var lite hensiktsmessig å bli på Bolæme.

Kommandanten konfererte på nytt med sjef YOSA og ga deretter Bolæme fort ordre om ikke å yte motstand ved landgang. Klokken måtte være ca. 1000.

Fortet ble etter siste ildgivning utsatt for vedvarende flyangrep. Angrepene var

sammenhengende frem til kl, 1130.

I Nordre leir ble de to nordre brakkene antent og brant ned. Fortskontoret lå i den ene brakken, og alle arkivene brant derfor opp. Slukking var umulig på grunn av flyangrepene. Lenger sør på øya brant låvebygningen til oppsynsmannen ned og sykehuset ble sterkt skadet av et bombenedslag i nærheten. Omtrent alle hus var gjennomhullet av skudd fra flymitralj øsene eller av bombesplinter.

Basert på våpensmedens rapport tålte hver slag lås 10-11 skudd før den var helt ødelagt. Hver kanon hadde en slag lås i reserve. På to kanoner var begge helt ødelagt, og den brukbare slag låsen på den tredje kanonen ville maksimalt tåle 3-4 skudd. Ut fra dette er det sannsynlig at 15 cm batteriet på Bolæme avga 60 – 65 skudd under kampene 9.-10. april.

Som tidligere nevnt skulle major Ringe lede artilleriet på fortet. Mens fortssjefen var rundt på fortet, holdt major Ringe til i kommandoplass. Av denne grunn var det han som hadde kontakt med kommandanten, og ble til dels oppfattet som fortssjef. Etter at fortssjefen, major Færden ca. kl, 1000 var blitt orientert om situasjonen, måtte besetningen vente til bombeangrepene opphørte før de kunne ødelegge fortets stridsmidler.

Det har i ettertid, blant annet i avisene, vært skrevet mye om hvordan Bolæme avsluttet kampen. Her har det beklageligvis blitt gitt uttalelser på sviktende grunnlag og uten fullt kjennskap til fortssjefens disposisjoner.

Major F.W. Færden døde 12.09.1945, lenge før disse forholdene kom opp i Den militære undersøkelseskommisjonen av 1946 (MUK 46). Det var derfor ikke noen som kunne stå fram og rette opp det feilaktige inntrykket som oppsto. Av en eller annen grunn er også uttalelser i major Færdens rapport gått hus forbi hos MUK 46.

Major Ringe sier i brev til Sivilforvaltningen for hær og marine, Innenriksdepartementet, følgende (sitat):

«Kampen opphørte fordi noen menige på egen hånd firte det norske flagget og heiste hvite flagg oppe i leiren, meget langt fra kommandoplassen hvor de ansvarlige var. Major Færden foretok grundige forhør angående dette. Skytingen opphørte ikke efter noen ordre, men den opphørte av seg selv, da de eneste kanoner vi kunne bruke, – de tre 15 cm – ikke tålte skytingen med stridsladning, så slagmekanismen blev stuket. Alle reservedeler blev innskiftet, og også de blev ødelagt. ” (sitat slutt)

I sitatet omtales to hendelser som bevirket at fortet avsluttet kampen. De to hendelsene var ikke samtidig, kanonene ble meldt ubrukelige kl, 0940 av major Ringe, mens hvitt flagg ble heist ca kl, 1230. Følgelig må den virkelige grunnen ha vært at kanonene var ødelagt. Dette er også i samsvar med de notatene som kommandanten gjorde under telefonsamtalene med major Ringe mellom kl, 0940 og ca. kl, 1000. Det er også dokumentert at major Ringe i disse nøytralt skip, og som ankommer en krigssone uten forhåndsmelding, måtte tilhøre fienden. Selv etter nøytralitetsinstruksen skulle et fartøy som det omtalte stoppes.

På tross av ordren åpnet major Ringe ild kl, 0725, men bare for å stoppe fartøyet. Det ble skutt tre skudd, hvorav ett var banesprengning. Fartøyet snudde og gikk ut ijorden igjen. Episoden ble meldt til kommandanten.

Etter ild åpningen ble fortet igjen bombet og beskutt, og dette var i seg selv et bevis på at skipet var tysk.

Under flere av ild givingene denne formiddagen ble det i radioen hørt ordrer til Bolæme om å stanse kampen. Dette ble det ikke tatt hensyn til.

Kl, 0929 meldte Bolæme at det beskjøt en torpedojager som kom i full fart nordfra. Ilden ble åpnet på avstand ca, 8 000 m. Jageren besvarte ilden, men etter å ha avgitt noen virknings løse skudd, snudde den og gikk innover igjen.

Søndre batteri på Rauøy åpnet også ild mot Bolæme, men skjøt over, og skuddene havnet i sjøen vest for Bolæme.

Etter hver ild kamp ble flyangrepene mer intense. Fortet ble bombet og bestrøket med mitraljøse ild. Angrepene mot stridsmidlene var lite effektive. Mange bomber var blindgj engere, og mange gikk i sjøen øst for fortet, verken kommandoplass eller kanonene fikk alvorlige skader.

Blant personellet i fortskommandoplass og i 15 cm batteriet var moralen god. Besetningen var på plass og avga ild når det ble beordret på tross av flyvirksomheten. Blant personellet som satt uvirksomme i mørket i tunnelen og bare hørte flyangrepene og ildgivningen fra eget batteri, ble moralen etter hvert frynset.

Kl, 0930 – 0940 åpnet Bolæme fort ild mot fire tyske fartøyer som kom nordfra og gikk på vestsiden av Ijorden. Fartøyene var sannsynligvis to torpedojagere og to hvalbåter. Fartøyene var utenfor orografens sektor, batterisjefen sammen med major Ringe sto derfor utenfor kommandoplassen og ledet ilden. Avstanden ble bedømt, ild åpning på ca. 8 000 m.

Fartøyene besvarte ilden. Batteriet fikk problemer både med kanonene og ammunisjonen.

Slag låsene ble deformert og satte seg fast, og det var mange banesprengninger. Søndre batteri på Rauøy beskjøt også Bolæme, men uten virkning.

Kl, 0935 var kanon # 2 ute av funksjon og kort etter ytterligere en kanon med feil.

Kl, 0937 hadde de fiendtlige fartøyer stanset, deretter snudde de og gikk nordover igjen.

Av rapportene om den tyske virksomheten den 10. april går det fram at den tyske

torpedobåten ”Albatross” gikk på grunn i Oslofjorden, men uten at årsaken til dette kan sees av dokumentene. Det er heller ikke notert noe i rapportene fra de forskjellige offiserene på Bolæme eller ved Oslofjord festning om dette. Britiske og tyske kilder er derimot meget klare. Kildene oppgir at ”Albatross” grunnstøtte under beskytning fra Bolæme. Grunnstøtningen var så kraftig at fartøyet måtte oppgis. Den tyske kilden sier følgende (sitat): ”Um dieselbe Zeit lief «Albatross «, wårend einer Geleit aufgabe von Bolaerne beschossen, auf Grund und musste aufgegeben werden “ (sitat slutt)

Kl, 0940 meldte Bolæme til kommandanten at to av kanonene nå var helt ubrukelige og den tredje og siste, bare ville tåle 3 å 4 skudd før også den totalhavarerte. Alle reservedeler var oppbrukt. Kommandanten konfererte med sjef YOSA om situasjonen kl, 0945.

 

samtalene før kl, 1000 på formiddagen har fatt beskjed om at fortet ikke skal yte motstand mot landgang etter at stridsmidlene var blitt ødelagt.

Etter fortssjefens rapport ble flagget strøket og hvitt flagg beordret heist ca. kl, 1230 etter at fortets stridsmidler var ødelagt. Fra nevnte rapport siteres .

«Kapitulasjonen foregikk ved heising av hvite flagg. Selv efter heising av disse hadde vi et par flyangrep med mitraljøsebeskytning, men disse ophørte efterhvert” (sitat slutt)

Sitatet fra major Færdens rapport angir helt klart at heising av hvite flagg var en beordret handling og intet mytteri, slik major Ringe antok. Det er forståelig at fortssjefen heiste hvitt flagg for å få stoppet flyangrepene mot fortet etter at stridsmidlene var ødelagt. Det er sannsynlig at major Ringe, som satt i kommandoplass, ikke var orientert i detalj om det fortssjefen utførte på fortet. Sambandet var bombet og forbindelser brutt.

Menig Hans Christian Furuseth, født 04.05.16, ble beordret til å fire det norske flagget og heise et improvisert hvitt flagg på flaggstangen ved Nordre leir. Under heisingen av det hvite flagget ble fortet angrepet enda en gang. En bombe falt så nær at Furuseth ble drept, samtidig som lufttrykket fra bomben kastet ham bort fra flaggstangen. Dette skjedde ca. kl, 1230 den 10. april 1940.

Den lO.april hadde det etter hvert kommet flere transportfartøyer inn i Oslofjorden. De la seg på vestsiden av fjorden sør for Bolæme. Opptredenen til krigsskipene og transportskipene tydet på at tyskerne var svært skuddredde. Som rapportene viser var krigsskipene lettskremte, det skulle ikke mange skuddene til før de oppga sine angrep og nærmest flyktet. Dette er desto mer påfallende fordi fienden må ha registrert at ammunisjonen virket dårlig.

Banesprengningene kunne sees, samtidig som skuddene ikke hadde treff eller nedslag på vannet.

At transportfartøyene stanset og ble liggende sør for Bolæme i lang tid viser det samme. Det antas at en forsering på østsiden og gjennom Rauøy fjorden, dekket av batteriene på Rauøy ville ha lykkes uten særlige tap. I stedet ble fartøyene liggende sør for Bolæme til den 11, april før de gikk inn til Oslo, hvor de først var fremme om ettermiddagen. Bolæme hindret derfor etterforsyninger tilfiendens styrke i Oslo-området i nærmere 2 14 døgn. Dessverre var vår hær ikke i stand til å utnytte den fordelen.

Ut på ettermiddagen den 10. april kom en tysk hvalbåt nordfra mot Kongshavnsunds østside. Major Ringe gikk ned til bryggen og en båt kom og hentet ham. Hvalbåten tok major Ringe til en av jagerne utenfor Horten. Major Ringe ble enig med fiendens forhandler om at Bolæme skulle overgis og at alle norske skulle sendes hjem mot løfte om ikke å bekjempe tyskerne mer, dvs. avgi æresord. Major Ringe fulgte med hvalbåten tilbake til Bolæme hvor han førte den inn til bryggen i Kongshavnsund ca. kl, 1900 – 1930.

Den tyske styrken på 10 matroser, ledet av et yngre befal, ble fulgt av major Ringe. Styrken gikk over fortet og fikk alle nøkler utlevert. Sjefen for styrken var meget misfornøyd med at stridsmidlene var gjort ubrukelige.

Fortssjefen, som på ettmiddagen hadde oppholdt seg ved kommandoplass, kjente ikke til, og ble ikke orientert av major Ringe om at han ville kontakte fienden. Fortssjefen ble heller ikke orientert om hva major Ringe ville forhandle om. Det er derfor klart at major Ringe tiltok seg myndighet som han ikke hadde, verken formeldt eller reelt.

Befal og mannskaper fikk en kort frist til å ta med seg private saker, befalets sabler ble beslaglagt.

Ca. kl, 2100 var alle stuet om bord i den tyske hvalbåten som ble helt overfylt. Befalet ble plassert i en liten befalsmesse, de menige måtte stå på det åpne dekket. Det ble en lang og sur reise, særlig for de menige. Hvalbåten gikk på grunn i Kongshavnsundet og ble stående der til morgenen den 11. april før den kom seg løs. Den gikk sørover og forente seg med de tyske fartøyene sør for Fuglehuk fyr. Major Ringe oppga at det var ca. 30 fartøyer, andre kilder sier det var 9-10 transportfartøyer med eskorte.

Nordmennene ventet at Måkerøy fort skulle åpne ild mot fartøyene, men det skjedde ikke.

Først ca. kl, 1300 den 11. april kom hvalbåten til Horten. Etter noe venting på havnen ble personellet fra Bolæme sluppet i land og frigitt. Et befal og en menig fra hver tjenestegruppe på Bolæme under ledelse av batterisjefen ble holdt tilbake. Disse ble tatt med tilbake til Bolæme for å avlevere materiellet. Etter et par dager ble de sendt hjem.

Major Ringe tok med seg de fleste soldatene og den falne soldat Furuseth til

jernbanestasjonen i Horten. I nærheten av stasjonen kom de til en forretning som solgte lik kister. Her ble det skaffet til veie en kiste til den falne. Flagget som var tatt med fra Bolæme ble lagt over kisten, og kisten ble ekspedert til Furuseths hjemsted med jernbanen. Det ble også rekvirert tog billetter til hver av soldatene så de kunne komme hjem.

Kommandanten fikk på dagen 11. april vite at fiendtlige patruljer i biler hadde vært på Nøtterøy frem til Strengsdal. For ikke å bli tatt av fienden, flyttet kommandanten til Måkerøy. Flyttingen var ferdig den 12. april kl, 0030.

Den 12. april meldte major Ringe seg til tjeneste for kommandanten på Oslofjord festning, han oppholdt seg da på Måkerøy. Kommandanten nektet å ta major Ringe inn i tjeneste igjen fordi han hadde avlagt æresord.

På Håøya fortsatte forberedelsene. I løpet av den 11. april møtte nye 80 mann til tjeneste. To befal og 20 mann ble sendt til Torås som vaktstyrke. Det ble også avgitt soldater til vakt ved sambandsknutepunkter og på Vetan. Flyvirksomheten var mindre denne dagen.

Fra Måkerøy fort ble det i grålysningen den 11. april observert flere handelsfartøyer med eskorte. Været var disig, nasjonalitet kunne ikke fastslås – avstanden var 12 – 14 ooo m. Fartøyene ble også sett fra Vetan. Kl, 0650 konfererte kommandanten med sjef YOSA om hvordan fortet skulle forholde seg.

Hvis det ble åpnet ild, ville batteriet antakelig bare få ut to skudd, batteriet hadde bare to hylseladninger, en til hver haubits. Det var antatt at med en godt øvet betjening som fikk arbeide i ro, kunne uttak av den meget varme hylsen, rengjøring, tørking, skifting av tennskrue og ladning av hylsen på nytt, bli utført på ca. 5 minutter. Den batteribetjeningen fortet hadde, var langt fra godt øvet, og flyangrep var sannsynlig etter at batteriet hadde åpnet ild. Det ville derfor ta lengre tid enn 5 minutter mellom hvert skudd.

Skandalen med bare en hylse pr. haubits hadde vart fra skytset ble innkjøpt. Etter 1922 var anskaffelse av hylser en årlig post på budsjettforslagene, men bevilgning ble ikke gitt.

Selv ikke etter at batteriet ble bygd i 1938 / 39, ble det anskaffet hylser. Produksjonen skulle begynne i 1940, i mars 1940 var en proto type prøveskutt. Hylsen ble imidlertid tatt med tilbake til ammunisjonsfabrikken igjen etter skyteforsøket.

Det synes ganske håpløst å starte et engasjement med et 30,5 cm haubitsbatteri når det bare er en hylse til hver haubits, og en må regne med mer enn 5 minutter før neste skudd.

Sjef YOSA var fortsatt meget forsiktig, og ga ordre om ikke å skyte før nasjonaliteten var kjent. Å se nasjonalitetsmerker på fartøyene var ikke mulig. Når fartøyene ikke ble beskutt fra Rauøy (kanonene på Bolæme fort var ødelagt), burde det kunne konstanteres at fartøyene var tyske.

Med i vurderingen var også at Norge var lovet hjelp fra Vestmaktene, og det var ønskelig å ha batteriet intakt i et slikt tilfelle. Etter krigen, i 1947, ble denne episoden slått stort opp, både i avisene hvor major Ringe hadde noen skarpe innlegg, og i MUK 46 som major Ringe også henvendte seg til. Saken er best kjent under overskriften : ”Hvorfor skjøt ikke Måkerøy ?”. MUK 46 kjente til at det bare var en hylse til hver haubits på Måkerøy fort, men denne meget vesentlige opplysningen for allmennhetens bedømmelse av fortets situasjon ble ikke offentliggjort av kommisjonen.

Det må være tillatt å spørre hvorfor ikke opplysningen om at Måkerøy fort i heldigste fall hadde mulighet til å få ut ett skudd pr. haubits pr. 5 minutter ble offentliggjort ?

Basert på erfaringene fra Bolæme om flyangrep etter ild åpning, er det tvilsomt om betjeningene på haubitsene ville ha fatt arbeids ro i 5 minutter til å klargjøre hylseladningene for nytt skudd. Hvordan skulle en innskytning, for ikke å nevne virkningsskytning, mot et mål på 12 – 14 000 meter ha blitt utført under slike forhold ?

Enhver artillerist vil si at det ville bli lite effektivt.

Offentliggjøring av dette bedrøvelige faktum kunne ha stoppet den opphissede avisdebatten som gikk i lang tid. I debatten ble det bl.a. satt fram beskyldninger om landsforræderi. Saken ble etter hvert så betent at det måtte tas opp krigsforhør av involvert personell. Deretter ble hele saken vurdert av den militære påtalemyndigheten.

Saken ble avsluttet ved kgl.res. av 18.03.49 hvor avgjørelsen fra MUK 46 ble stadfestet, men fortsatt uten at offentligheten fikk vite at fortet bare hadde mulighet til å skyte to skudd, og ved noe flaks, ett eller to skudd 5-7 minutter senere.

Senere på dagen den 11. april skjedde det ikke noe av betydning på Måkerøy eller Håøya fort. Det samme kan stort sett sies om fortene for 12. og 13. april. Styrken på Håøya fort ble etter hvert økt til 300 mann. Dette viser at soldatene møte frem til tjeneste for å gjøre sin plikt.

Kl, 1145 den 13. april fikk kommandanten melding om at Tønsberg var besatt av fienden, men at han trakk seg ut igjen kort tid etter. YOSAs stab var da flyttet til Skien.

På søndag 14. april var det tåke og regn. Ved 10 – tiden ble det et oppgløtt og fra Måkerøy ble det observert en større transportflåte. Fartøyene hadde eskorte og gikk inn Oslofjorden. Avstanden var 13-14 000 m. Haubitsbatteriet ble gjort klart til ildgivning, men været tyknet til og fartøyene kunne ikke lenger sees.

Kl, 1100 fikk kommandanten melding om at Infanteriregiment # 3 på Heistadmoen ved Kongsberg hadde overgitt seg. Festningen hadde ikke lenger noen ryggdekning.

Ca. kl, 1400 meldte politimesteren i Tønsberg at byen var besatt av fienden. Kommandanten ble også kontaktet med krav fra tyskerne om overgivelse. Kravene ble fulgt av den vanlige tyske trusselen om terrorbombing av sivile mål, i dette tilfellet Tønsberg by og Nøtterøy. Festningen var helt avskåret og overlatt til seg selv. Kommandanten fant det derfor håpløst å fortsette kampen og overga festningen ved forhandlinger med fienden i Tønsberg. Overgivelsen fant sted kl, 1630 på betingelse av at alt personell fikk dra hjem uten avgivelse av æresord. Dette skjedde utover kvelden og natten etter at militært utstyr var innlevert.

Okkupasjonen og tysk oppbygging av forsvaret.

Generaloberst Nicolaus von Falkenhorst ble tidlig klar over at det var nødvendig med er sterkt forsvar av innfallsportene til vår lange kyst. Han prioriterte derfor forsvaret av kystsonen høyt. Ganske snart viste det seg at den tyske Kriegsmarine – som Kystartilleriet sorterte under – ikke hadde kapasitet til den ønskede utbygging av kystforsvaret i Norge.

Den tyske marine hadde overtatt og bemannet de tidligere norske kystfort. I tillegg startet de en storstilt utbygging av forsvarsanlegg ved de viktigste områder på kysten vår, så som i Oslofjorden, ved Kristiansand, i Bergensområdet, i Trondheimsfjorden, i Vestfjorden og Harstad samt på Finnmarkskysten.

Utbyggingen trakk store tekniske og materielle ressurser. Man konsentrerte seg om utbygging av batterier med 12,7 cm, 15 cm, 17 cm, 28 cm, 38 cm og 40,6 cm kanoner. Disse kanoner var i utgangspunktet konstruert for bruk om bord i fartøyer, men de fikk bygget om affutasjene, slik at kanonene kunne monteres i batterier på land.

Mens Hærens kystartilleri oppsetninger – i følge von Falkenhorst – ble bygget ut med ”en fot i bakken”, og med høy ild beredskap i hele byggeperioden, ble Marinens anlegg bygget av innleide entreprenører og først overtatt og bemannet etter full ferdig stillelse. Marinens anlegg manglet, etter det von Falkenhorst mente, mye hva angikk kamuflasje og utbygging av nær­forsvar stillinger.

Marinens utbygging av batteristillinger var imidlertid ikke tilstrekkelig for å oppfylle de fire hovedoppgaver von Falkenhorst ga kystforsvaret.

Disse oppgavene var:

Beskyttelse av skipsfarten langs kysten.

Bekjempelse av fiendtlige sjøstridskrefter på stor avstand hvis de nærmet seg kysten. Avverge landgangsforsøk.

Gripe inn mot og medvirke i strid i kystområdet etter en suksessfull fiendtlig landing.

Disse oppgaver var stort sett bakgrunnen for den tyske fordeling av styrker til kystforsvaret samt delvis fordeling av Wehrmachts divisjoner i Norge.

Hitler beordret vinteren 1940 / 41 OKH (Oberkommando des Heeres) å stille 160 batterier – skyts og personell – til rådighet for forsvaret av kysten her i Norge. Materiellet var erobret feltskyts og personellet var eldre årganger samt de artillerioppsetninger fra tyskernes Westwallstilling som var blitt overflødige etter Frankrikes fall.

Utbyggingen startet for fullt våren 1941. Det sees av dokumentene i FD’s oppgjørsarkiv at de tyske beslag startet våren 1941 (mars – mai). Blant annet var det engelskmennenes raid mot Svolvær i mars 1941 som satte fart i den tyske satsing på et sterkt forsvar av kystområdet. Hvordan dette forsvar skulle organiseres, var det ikke full enighet om på tysk side.

Hitlers ordre gikk ut på at Hærens kystartilleri operativt skulle underlegges Marinen. Marinen skulle også bestemme batterienes plassering, samt avgjøre når og hvor ild skulle avgis. Etter en faktisk landgang skulle batterienes operative ledelse tilbakeføres til Hæren, selv om det fortsatt var mål å bekjempe på sjøen.

Det ansvar den tyske hær satt igjen med til daglig var utdanningsansvaret og

øvingsvirksomheten foruten de disiplinære forhold. Hærens kystartilleriregimenter ble satt under operativ kontroll av de enkelte marinestaber (Seekommandanten) i området. Regimentsjefen ble innlemmet den sjømilitære stab.

Von Falkenhorst anså utdannelse av kystartilleripersonellet meget viktig. En artillerigeneral – generalløytnant Goettke – ble stillet til rådighet for å samordne og lede utdannelsen. Generalen skulle rådføre seg med den tyske marines overkommando i Oslo vedrørende utdanningsspørsmål,

Genltn. Goettke opprettet etter kort tid en kystartilleriskole i Stavern, hvor offiserer og underoffiserer gjennomgikk kurs i kystartilleridisipliner. Kursene var av flere ukers varighet. Et nærliggende kystbatteri, Rakke, ble brukt som øvingsbatteri under eksersis og skyteøvelser. I en viss utstrekning ble også Vesterøen (Folehavna) batteri utenfor Sandefjord brukt som øvingsbatteri for kystartilleriskolen.

Den organisasjon som Hitlers direktiv foreskrev, var lite heldig. Det var mange uklarheter i organisasjonen, særlig var kommandoforholdene og fordeling av forsvarsoppgavene uklare. Disse forhold forårsaket mange ergrelser og meningsforskjeller mellom Hæren og Kriegsmarinen. Dette var ikke tilfelle i Norge; samme vanskeligheter hadde feltmarskalk von Rundstedt i Frankrike.

Problemet bunnet i første rekke i den store forskjell i Hærens og Kriegsmarinens utdannelse av sine artillerioffiserer, særlig hva angikk spørsmål om ledelse av artilleriet (innsetting og angivelse).

Åpne eller overdekkede batteristillinger, kamuflering av objektene, dekningstiltak, hinderarbeider, kringvem osv, var spørsmål som marinens artillerioffiserer ikke, eller svært dårlig, behersket. De nevnte forhold var ikke aktuelle problemer om bord, og

marineoffiserene var derfor ikke utdannet på disse felt.

De Heereskustenartillerie Regimenten (HKAR) som ble stillet til rådighet var inndelt i Heereskustenartillerie Abteilungen d.v.s. bataljoner (HKAA) og Heereskustenartillerie Batterien (HKB). Organiseringen av avdelingene i hærkystartilleriet var den samme som ved de vanlige feltartilleriavdelingene. I løpet av 1941 var de fleste av de batterier som kom til Norge, satt opp i Tyskland, og deretter overført til Norge.

Kvaliteten på HKB’ene som sjøfrontbatteri var dårlig, særlig til å begynne med. Batteriene var satt opp med feltkanoner, ofte av eldre modell, eller av skyts som var erobret fra andre nasjoner under felttogene 1939 – 1942.

For å bedre muligheten til å rette kanonen i side, og derved kunne følge et mål med sideforflytning, ble kanonene satt på en dreieskive og festet til denne med wire og strekkfisker. Ved å bakse lavettsvansen i side kunne kanonen grovrettes i side.

Fininnstillingen fikk man ved kanonens sideretning i lavetten.

I den første tiden var den vanligste måte å bekjempe et sjømål på, å skyte sperreild slik man kjente det fra vanlig landmålsskytning. Etter hvert bedret de artilleritekniske forhold seg.

Dette var bl.a. et resultat av kystartilleriskolens virke i Stavern, samt at batteriene etter hvert fikk tilført bedre materiell.

Tidlig i 1944 (februar / mars) ble det levert ca. 210 sokkelaffutasjer fra Tyskland. Sokkelaffutasjene var laget for 10,5 cm fransk feltkanon M 1913. Affutasjene ble fordelt til de batterier som hadde denne kanontype. I Vestfold var dette batteriene på Oddane ved

Nevlunghavn og Bolæme. Vaktbatteriet i Horten, som hadde en mer moderne fransk feltkanon M 1936, fikk sokkellavett 2-3 måneder senere.

For å øke tempoet i utbyggingen av kystforsvaret i Norge ga Hitler ut et eget direktiv om dette den 14. desember 1941. Etter direktivet skulle Hæren være ansvarlig for utbyggingen, mens Marinen som før skulle bestemme beliggenheten av batteriene.

Dette resulterte stort sett i at batteriene ble plassert i åpne stillinger i strandkanten. Dette var von Falkenhorst uenig i, han ville besette selve kystlinjen med svake styrker og ha en sterk reserve noe tilbaketrukket. Et slikt forsvarskonsept ble forbudt av Hitler. Alle stridskrefter skulle være fordelt i selve kystområdet.

Krangelen mellom Hæren og Marinen om ledelse og gruppering av styrker i kystsonen varte ved.

Den 23. mars 1942 grep Hitler personlig inn i striden ved å sende ut det senere omstridte ”Direktiv # 40”. Direktivet var ikke særlig klargjørende. Det laget like mange nye problemer som det løste gamle. Den gamle uenighet mellom Hæren og Marinen angående forsvaret av kystsonen, vedvarte helt til krigens slutt.

Organiseringen av forsvaret av Oslofjordområdet.

Den tyske «Kommandierender Admiral Norwegen” og hans stab «Marineoberkommando Norwegen” opprettet sitt stabskvarter i Oslo. Norges kyst ble delt i 5 kommandoer. Osloljordområdet (Østlandet) under «Kommandant der Seeverteidigung Oslofjord” med stabskvarter i Horten.

Etter den tyske inndelingen omfattet Osloljordområdet kysten fra den norsk / svenske grense til og med Langesundområdet.

Den tyske «Seekommandant” i Horten var ansvarlig for kontroll med farvannet og forsvar av Osloljordområdet mot angrep ført fram over sjøen. For å løse oppdraget hadde han underlagt seg følgende operative ledd :

Egen operativ stab i Horten.

”Hafenschutzflottille Osloljord” Horten.

Havnekapteiner i Fredrikstad, Oslo, Horten, Larvik og Brevik. Marineartilleribattaljon (MAA) 501, MAA 501’s stab ble flyttet fra Horten til Torød på Nøtterøy i oktober 1940, og flyttet videre til Måkerøy på Tjøme på slutten av krigen.

Radarstasjoner.

Marineetterretningsavdeling Oslo, overført til Horten i juni 1944.

I tillegg var HKAR 980 operativt underlagt ”Seekommandant Oslofjord”. Regimentsjefen, oberstløytnant Sprockhoff, inngikk i Marinens stab i Horten.

Den operative stab i Horten ledet de underlagte avdelingers virksomhet. Havneforsvarsflotilljen overvåket og kontrollerte skipstrafikken i hele Oslofjordsområdet, samme oppdrag hadde de forskjellige havnekapteiner innen den havn han tjenestegjorde ved.

MAA 501, Art.gr. Maakerø under ledelse av Korvettenkapitån Wegener, hadde under seg sju kanonbatterier og ett torpedobatteri. Av disse lå ett i Østfold (Rauøy) og to batterier og ett torpedobatteri i Akershus (Oscarsborg), de resterende fire lå i Vestfold.

For fjemvarsling på»sjøen hadde ”Seekommandant Oslofjord” en varslingsradarstasjon underlagt seg, foruten to ild lednings radarer. De to sistnevnte kunne også brukes til fjemvarsling i de perioder stasjonene ikke var opptatt med hovedoppdraget. Varslingsradarstasjonen ble bygget i 1942 / 43 og var en såkalt ”Seetakt” ( Seetaktisch) – stasjon. De to ild lednings settene var fordelt med ett sett på hver side av Oslofjorden.

Tysk forkortet betegnelse på radar var FuMo, dette var forkortelse av FunkMessortungsgeråt.

(Tilsvaende : radar er forkortelse for Radio Detection and Ranging.)

Den tyske radarutvikling begynte på 1930 – tallet. Forskerne var i tvil om hvilken bølgelengde som ga best effekt, og som derfor skulle velges. Skulle cm-båndet eller dm- båndet benyttes ? Tyskerne gjorde feil valg. 1 1936 droppet de cm-båndet til fordel for dm- båndet. Først i 1943 ble tyskerne klar over sin fatale feil. Dette ble oppdaget etter nedskytning av et britisk bombefly hvor radarsettet fortsatt var så helt at det kunne bli undersøkt.

På den tid var det imidlertid for sent. Hitler hadde allerede høsten 1940 gitt ordre om at all videre utvikling av radar skulle avsluttes, dersom prosjektet ikke kunne ferdigutvikles i løpet av året.

Tyskernes radarsett var således teknisk langt underlegne de alliertes radarsett under hele krigen. Bl.a. var deres ild ledningsradar mye dårligere, både i avstandsnøyaktighet og i skilleevne (evnen til å skille mellom flere nærliggende mål)

HKAR 980 hadde opprinnelig et annet regiments nr da det ble opprettet i Mannheim i Tyskland i april 1941 og umiddelbart ble satt inn i Osloijordområdet. Regimentet var delt i to bataljoner, HKAAI / 980 som rykket inn i sitt bataljonskvarter i Larvik i april / mai 1941, og HKAAII / 980 som opprettet sitt bataljonskvarter på Rauøy i Onsøy.

HKAA I / 980 hadde opprinnelig seks batterier under seg. Dette ble senere økt til sju. Batteriene var plassert langs kystlinjen, på fastlandet eller på øyer, fra Langesund til Horten.

De enkelte kystforsvarsanlegg i Vestfold.

Ved omtale av enkeltanlegg synes det naturlig å begynne med de anlegg som lå direkte under ”Seekommandant” i Horten, nemlig varslingsradarstasjonen som ble bygget på Kjønneberget på Hvasser (på eiendommen til gartner Amt Gjertsen ).

Høsten 1942 begynte arbeidet på stasjonen på Hvasser. Foruten radarstasjonen ble det også bygget en lyskasterstilling for 150 cm lyskaster, hørende under Torås fort på stedet.

Radaren som ble montert i stillingen, var en FuMo 2-Calais, produsert av det tyske firma GEMA.

Antennen til radarsettet besto av en rektangulær ramme med mange dipolantenner. Peilingen ble tatt ved innstilling av antennen mot det største utslag av ekkoet. Peilingsnøyaktigheten var ca. 0,5 grader. Utgangseffekten var litt under 20 KW.

FuMo 214 Wurtzburg-Riese var opprinnelig produsert av Telefunken for ”Luftwaffe”, men et større antall ble overtatt av Marinen. Radarantennen, en parabolantenne med diameter ca. 7,5 meter, kunne svinges 360 grader. Foruten antennen, besto radarstasjonen av et hus hvor instrumentene var plassert. Her oppholdt også betjenningen seg når radaren var i drift. Hele radaranlegget sto på en betongsokkel. Komplett veide radarstasjonen ca. 15 tonn.

Av de to kombinerte varslings- / ild lednings radarene, type FuMo 214 Wurtzburg-Riese, var stasjonen på Rauøy den eldste.

Stasjonen på Vardås ble påbegynt i forbindelse med byggingen av Vardås batteriet i 1944, og radarstasjonen var knapt ferdig da krigen sluttet.

I varslingsrollen var rekkevidden 80 kilometer, men som ild lednings radar gikk rekkevidden ned til 55 kilometer. På større avstander enn 55 kilometer ble peilenøyaktigheten for dårlig. Avstandsnøyaktigheten var + / – 50 meter. Utgangseffekten var 7-11 KW.

Torås fort var under bygging i 1940. Nordmennene var kommet så langt at 2 av de planlagte 3 stk 15 cm Bofors kanoner

M 1919 var montert i standplassene sine, men de var ikke monteringsskutt.

Tyskerne overtok prosjektet og bygget batteriet ferdig. Batteriets kommandoplass ble bygget opp fra den høyeste toppen bak kanon # 4, pga. oppbyggingen ble kommandoplassen et bra seilingsmerke. Den tyske utbygging var ferdig i 1941, men i 1942 ble en 4. kanon overført Torås fra Rauøy. Denne kanonen ble også satt på toppen av en svær betongoppbygging litt vest for de øvrige 3 kanoner. Det var MKB 4/501 som bemannet batteriet.

  1. desember 1942 skjedde det en ulykke på fortet. Da eksploderte ca. 700 stridsvognminer. Lageret var i fjell, og hele veggen i lageret ut mot det fri ble sprengt vekk. Hvor mange som ble drept og skadet er ikke kjent.

Området rundt fortet ble beslaglagt og minelagt samt sperret av med piggtrådsperringer. Det gjorde tilgangen til beitemarken umulig for gårdbrukerne i nærheten. 1 1942 ble lyskasterstasjoner for fortet, en på Kjønneberget på Hvasser, og en på Skåefjell (under Helgerød gård) vest for Verdens ende, bygget ut og sperret med piggtråd.

Tyskerne fikk store problemer med sommerturistene på Tjøme. Ett av årene ble bl.a. campingplassen på Verdens ende stengt.

Fortet har vært i bruk av nordmennene etter krigen, men det ble nedlagt for flere år siden.

Måkerøy fort ble overtatt av tyskerne og bemannet av MKB 6/501 i 1940. fortet hadde 2 stk 30,5 cm Bofors haubits M 1916, bygget ferdig i 1938. Tyskerne demonterte batteriet i mars 1941 og sendte skytset til Lødingen i Nordland fylke, hvor det ble satt opp i et nytt batteri anlegg på Nes fort. Måkerøy ble beholdt som et marinestøttepunkt og tilført skyts av mindre kaliber og bygget ut med minefelt, piggtrådhindre og nærforsvarsstillinger. Rundt det tidligere norske fortsområdet beslagla tyskerne et relativt stort område. 8 eiere av hus og / eller jord fikk alt eller deler av sine hus / eiendommer beslaglagt.

Minefeltet ble renset i juni / juli 1945. Dette kan ikke ha blitt utført grundig nok, en hest gikk på en mine og ble drept i området til et gammelt minefelt i 1947.

Da Bolæme fort ble overgitt i kveldingen den 10. april 1940, var det for det meste infanteristyrker som kom i land. Kort tid senere bemannet MKB 3/501 fortet. Fortet hadde da et 3 kanoners 15 cm batteri og et 4 kanoners 12 cm batteri. De 4 stk gamle 12 cm ble byttet ut med andre kanoner.

Tyskerne tilførte en fjerde 15 cm kanon, tatt fra Rauøy, i 1942. På øya ble det bygget flere Mg-bunkere, løpegraver og andre nærforsvarsanlegg foruten piggtrådsperringer og minefelt.

På slutten av 1943 ble et HKA-batteri tilført Østre Bolæme. Batteriet gikk i stilling på nord vest enden av Østre Bolæme. Det kom fra Trolldalen i Bamble, Telemark.

På Mellom-Bolæmes sydøstre skråning mot Kongshavnsund og Østre Bolæme, opprettet tyskerne en krigsfangeleir for russiske krigsfanger. Fangene ble brukt som arbeidere ved den tyske utbyggingen på Bolæme. Leiren besto av 13 mindre brakker. Fangene bodde meget tett, og brakkene var dårlige. Fangene fikk lite mat, hard behandling, og var uten legetilsyn. Resultatet var høy dødelighet. I leiren var det ca. 30 fanger som døde av forskjellige årsaker. På Nøtterøy fikk tyskerne etter hvert flere anlegg i området Roppestad – Bergan.

Rett før krigsutbruddet hadde nordmennene bygget en ny festningskommandoplass på Vetan, den høyeste åsryggen på hele Nøtterøy (ca. 100 moh). Kommandoplassen var ferdig utbygget våren 1940, men ikke tatt i bruk. Tyskerne overtok anlegget og bygget det videre ut til sitt formål, bl.a. hadde de en radiostasjon på stedet. Til forsvar mot luftangrep ble det montert 3 stk 20 med mer luftvernkanoner. Området ble omgitt av piggtrådsperringer.

På Vardås startet tyskerne i april 1944 utbygging av et 38 cm kystbatteri. Batteriet skulle bestå av 3 kanoner med tilhørende kommandoplass. Batteriet ble bemannet av MKB 6 / 501. For varsling og ild ledelse ble det montert en FuMo 214, Wurtzburg-Riese. Batteriets våpen (kanon rør og vugge) var av fransk produksjon, tatt fra det franske slagskipet ”Jean Bart”, mens affutasjen var den vanlige tyske for tungt landoppstilt skyts. Ved krigens slutt var kun en kanon montert ferdig og prøveskutt. Batteriets rekkevidde var 42 000 meter. Dette batteriet, sammen med et tilsvarende batteri på Skagen i Danmark, lappet over hverandre midt i Skagerak.

Ammunisjonen til kanonene ble losset ved kommunebrygga i Nesbryggen, og dette ble bivånet og huskes av fortelleren, som den gang var liten gutt.

I til knytning til batteriet ble det bygget noen brakker og piggtrådgjerder, foruten

luftvemstillinger. For å få fram det tunge skytset ble det bygget en ny veg med betongdekke fra Skallestad til batteriområdet.

På batterianlegget arbeidet opptil 1 000 personer, både norske arbeidere og russiske krigsfanger fra den nærliggende krigsfangeleir på Bergan.

Som opplags sted for i land tatt materiell i Tønsberg hadde tyskerne beslaglagt Hovdes Autos område på Nøtterøy siden av Kanalen i Tønsberg. Rett nedenfor Hovdes Auto var det brygge hvor materiellet ble tatt i land.

1 1949 ønsket franskmennene å få tilbake sine kanon rør i bytte med tyske rør av samme kaliber. Dette ønske ble imøtekommet og utskiftningen begynte i 1949. Da kanon rørene ble fraktet fra Vardås, ble de lagt på bryggen ved Hovdes Auto, i påvente av lasting. Bryggen tålte ikke vekten, og det hele raste ut i Kanalen. Man fikk en vanskelig ekstrajobb med å få kanon rørene opp av sjøen, pusset og levert om bord på det franske lasteskipet.

For komplekset Vetan, Vardås og Bergan hadde tyskerne beslaglagt større områder, bl.a. Nøtterøys pleiehjem på Oserød, Totalt var 26 hus- og / eller grunneiere berørt.

I april 1944 beslagla tyskerne et område ved Bergan på Nøtterøy. På området ble det anlagt en krigsfangeleir for ca. 700 russiske offiserer. Krigsfangene ble benyttet til arbeider ved batteri anlegget på Vardås. Det området som ble beslaglagt berørte 7 grunneiere.

Leiren var omgitt av piggtrådgjerder samt minefelter i skogen vest for leiren, som besto av et antall brakker samt vakttårn.

I tilknytning til fangeleiren hadde tyskerne også forlegning for egne tropper, bl.a. vaktmannskapene i fangeleiren. Det området som selve fangeleiren lå på, ble frigitt høsten 1946. For de øvrige områder ble deler frigitt allerede høsten 1945, mens batteriområdet til 38 cm batteriet ble overtatt av Staten noen år etter krigen.

Rett etter tyskernes kapitulasjon 8. mai 1945 begynte rydding av piggtråd- og

minesperringene rundt de tyske anleggene. Minefeltene ble ryddet av tyske pionersoldater og kontrollert av en norsk / alliert kontrollgruppe. Det har vist seg ved flere anlegg at de tyske minekartene og oppgaver over forbrukt minemateriell ikke kan ha vært riktige, da man senere har hatt ulykker med miner som ikke har blitt fjernet.

Så også ved Bergan, den 29. september 1946 gikk en hest på en ikke Ijemet mine i skogen vest for fangeleieren. Hesten ble drept og eieren, gårdbruker Th. Tjomstøl, krevde kr 1 800 i erstatning.

Batteriene til Hærens kystartilleri i Vestfold hørte under HKAA 1 / 980, Artillerigruppe Larvik. (Bn I av 980 Art.Reg.) Hvert batteri besto av 100 underoffiserer og menige samt et fåtall offiserer. På slutten av krigen var de fleste batterier underbemannet.

Av bevæpning hadde hvert batteri som hovedskyts 4 kanoner fra 12 cm til8,8 cm, de fleste hadde 10,5 cm kanoner. I tillegg hadde man 2-3 stk 20 med mer luftvernkanoner samt 2-4 kanoner som sekundærskyts mot landfronten. Der det kunne være fare for angrep med stridsvogner hadde man 1-2 stk panservemkanoner av kaliber 25 med mer eller 47 med mer. For øvrig hadde man vanlig feltkanoner av kaliber7,5 cm – 7,65 cm.

I tillegg fikk hvert batteri en del tyngre nærforsvarsvåpen, så som 81 med mer og 50 med mer bombekastere, stasjonære flammekastere og tunge Mg / mitraljøser. Batteriene fikk ikke ekstra personell til de forskjellige våpen. Mannskapene ble derfor opplært på alle våpen batteriet rådde over, og fordelt på disse, avhengig av den taktiske situasjon.

På Langesundtangen i Telemark bemannet HKB 1 / 980 et 4 kanoners batteri. I tillegg hadde fortet noe skyts til luftvern og mot landfronten. Det beslaglagte området tilhørte daværende Langesund kommune.

På Oddane ved Nevlunghavn lå det vesentligste av de tyske kystbatterier i Vestfold. Batteriets oppgave var å forsvare innløpet til Skiens ljorden samt Larviks område. Batteriområdet ble beslaglagt fra april 1941. 5 grunneiere / hus- og hytteeiere ble fratatt sine eiendommer og måtte avstå bruk av sine eiendommer for resten av krigen.

Oddane ble bemannet av HKB 2 / 980. Det tyske navn på fortet var Nevlunghavn. Fortet ble bygget etter hvert, og besto i 1945 av et hovedbatteri med kommandoplass og 4 kanoner i sokkellavett. Av disse var 2 kanoner satt inn i kasematt. 1 1943 fikk fortet forsterkning med 2 stk ex-russiske 8,8 cm luftvernkanoner.

I tillegg hadde fortet 2 stk 20 med mer luftvernkanoner, 1 stk 25 med mer panservemkanon, 2 stk 7,5 cm ex-norske feltkanoner, 2 stk lyskastere, 1 stk 60 cm lyskaster, 1 stk 81 med mer bombekaster, 1 stk 50 med mer bombekaster og et antall stasjonære flammekastere, foruten Mg / mitraljøser. Fortet ble beholdt av nordmennene etter krigen, men er nå under nedlegging.

Rakke fort i Brunlanes. Et mindre område på stedet ble leid av Lufivemregimentet som skyte plass for luftvernartilleri allerede i 1934. Tyskerne etablerte et batteri på Rakke i april / mai 1941. De beslagla da et større område, fra eiendommen Grevle alene ca. 440 dekar. I tillegg ble et par hytter med tomt beslaglagt. Rakke fort ble bemannet av HKB 3 / 980. På området ble det anlagt to batterier, ett med engelske 9,4 cm luftvernkanoner og noe senere 4 stk 12 cm belgiske kanoner M 1931 på feltlavett og dreieskive.

Batteriet hadde i tillegg luftvernkanoner og kanoner i nærforsvaret, foruten nærforsvarsvåpen og piggtråd- og minesperringer. Fortets oppgave var å forsvare innløpet til Larvik samt kunne ta under ild mulige landgangssteder i vestfold innenfor kanonenes rekkevidde.

Tyskerne bygget i alt 14 forlegnings / forpleiningsbrakker på Rakke. Batteriet ble i stor utstrekning brukt som øvelsesbatteri for Kystartilleriskolen på Fredriksvem (Stavern).

Etter krigen ble det meste av området frigitt og igjen overtatt av Luftvernartilleriet som skyte plass.

I det gamle ærverdige Fredriksvem opprettet tyskerne ”Heereskttsten-Lehr-Batterie Stavern” direkte underlagt staben til HKAA 1 / 980.1 januar 1943 ble skolen tilført to 15,5 cm franske felt haubitser for utdannelsesformål, men var ved kapitulasjonen bestykket med 4 engelske 8,38 cm feltkanoner som et rent skolebatteri. På Fredriksvem bygde tyskerne 6

forlegningsbrakker samt et stort «Soldatenheim”. Denne «Soldatenheim” ble i 1945 hovedkvarteret for Mil.org. i Larviks område.

Malmøya fort i Larviks- fjorden, Tjølling. Hele øya er på ca. 1 330 dekar. Tyskerne rekvirerte hele øya fra 1. juni 1942, men forpakteren ble gitt tillatelse til å fortsette å bli boende i forpakterboligen på øya. Eier av Malmøya er godseier Treschow. Det var HKB 4 / 980 som bemannet fortet. Hovedskytset var 4 stk ex-russiske 8,8 cm luftvernkanoner, brukt som sjømålskanoner. To 20 med mer luftvernkanoner ble satt opp i to tårn, bygget av treverk og så høye at kanonene kom over trekronene. For øvrig var fortet utstyrt med lyskastere og nærforsvarsvåpen, minefelt og piggtrådsperringer. Fortets oppgave var, sammen med batteriet på Rakke, å forsvare innløpet til Larvik. På fortet bygde tyskerne 11 brakker og et større for- pleiningsbygg. Fortet har vært i bruk av nordmennene etter krigen, men er nå under nedleggelse.

Vesterøen fort (Folehavna) anla tyskerne på syd spissen av Vesterøya utenfor Sandefjord. Området ble beslaglagt i april 1941 og bestykket med 4 stk 12 cm belgiske kanoner M 1931. Området var eid av A/S Folehavna, et aksjeselskap som var stiftet av skipsrederfamilien Klavenes. Det var HKB 5 / 980 som bemannet batteriet, og dette forsvarte innløpene til Sandefjord samt vestre innløp til Tønsberg.

Foruten hovedskytset ble Vesterøen tilført 2 stk ex-russiske 8,8 cm luftvernkanoner våren 1943.1 tillegg hadde fortet de vanlige to 20 mm luftvernkanoner, kanoner i nærforsvaret, bombekastere og flammekastere. Den ene av 20 mm luftvernkanonene, som sto på høyden nord for selve batteriet, hadde forsvinningsaffutasje, dvs. kanonen sto på en plattform som kunne senkes ned i en vertikal sjakt når den ikke skulle benyttes.

På landsiden, det vil si nordsiden, hadde fortet en kraftig piggtrådsperring, ca. 5 meter bred.

I tilknytning til denne, minefelter som dekket hele fronten og godt utbygget nærforsvarsstillinger. Før Kystartilleriskolen i Stavern fikk sitt eget skolebatteri, var Vesterøen brukt som skolebatteri sammen med batteriet på Rakke.

På Folehavna bygget tyskerne i alt 19 mindre brakker samt et stort forpleiningsbygg. I tillegg brukte tyskerne de sommerhus som sto på stedet. Fortet ble opprettholdt etter krigen, men er nå nedlagt.

Batteriet Kongshavn, Bolæme. Da tyskerne i november 1943 la ned sitt batteri i Trolldalen, Bamble, ble personellet overført til et nyanlagt 10,5 cm batteri på nord enden av Østre Bolæme. Dette batteriet var først klart i juni 1944, og fikk betegnelsen HKB 8 / 980.

På Bolæme bygget tyskerne i alt (for både HKB 8 / 980 og MKB 3 / 501) 16 brakker av forskjellig størrelse. Det store antall brakker ble nødvendig å bygge pga. at mange hus var bombet og ødelagt under kampene 9.-10. april 1940. Batteriet ble nedlagt kort tid etter tyskernes kapitulasjon.

Alarmbatteriet Horten hadde 3 stk 10,5 cm franske kanoner. Batteriet skulle bare bemannes i spesielle tilfeller, og da med personell fra HKAAI / 980. Skytset kom fra det nedlagte batteri i Trolldalen, Bamble. Batteriet ble plassert på syd spissen av Karljohansvem og var klart i mars 1944. Batteriet ble nedlagt med en gang etter kapitulasjonen.

Epilog i år 2007. De fleste av kystfortene er i dag nedlagt, bare noen få er tilbake og da som museum med minner om en svunnen tid. Kystartilleriet med mange stasjonære kystfort, slik vi kjenner det, har utspilt sin rolle og forsvinner som egen Forsvarsgren ved en seremoni 17. juni 2007.

Da fires flagget for siste gang.

En ny æra er innledet med anskaffelse av sjømobile lette missilbatterier basert på spesielle strids båter etter svensk mønster. Høsten 1995 ble det bestilt 36 stk Stridsbåt 90N fra Dockstadvarvet i Sverige. Fram til 1997 foregikk all trening av mannskaper og evaluering av utstyr som var lånt fra Sverige. Dette materiellet ble levert tilbake i 1997, ettersom leveransene av det norske utstyret startet. Den første prøveskytingen med de nye Hellfire- missiler mot bevegelige mål ble gjennomført ved Grøtavær utenfor Harstad i juni 1997 med godt resultat.

Utfordringen for framtidens Kystartilleri blir å kjempe med andre enheter om vernepliktige som det vil stilles strengere fysiske krav til enn det en stasjonær struktur hadde behov for.

Da Beatrice Gundersen gikk nazistene imot.

Da Beatrice Gundersen gikk nazistene imot.

Ufrivillig valgt inn som medlem i krigstidens nazioppnevnte formann¬skap, forsøkte Høyres første kvinnelige repre¬sentant på Nøtterøy å opponere mot den dikta¬toriske ordføreren.
Det skulle ha vært kommu¬nevalg høsten 1940. men med Quislings maktovertagelse ble det kommunale selvstyret erstattet med kommunal for¬valtning etter «førerprinsippet». Ordfører og varaordfø¬rer ble oppnevnt av Innen¬riksdepartementet og «for¬mennene», som medlemmene i herredstinget ble kalt. av fylkesmannen. Ordføreren kunne lytte til formennene, men ellers bestemme egenrå¬dig. Fra 1. januar 1941 het det kort og godt i kommunene at «ordføreren besluttet».
Nå hadde nazistpartiet Nasjonal Samling likevel en stor hodepine her i distriktet.
som ellers i landet: Partiet hadde ikke nok folk til å fylle alle posisjonene de hadde sikret seg: Derfor ble en rek¬ke personer uten sympati for «den nye tid» oppnevnt i ut¬valg og råd uten å bli spurt. For mange av disse var dette en lite hyggelig situasjon å komme opp i. En episode fra et møte i Nøtterøy herred- sting like før jul 1942 illustre¬rer situasjonen for Beatrice Gundersen, som ble valgt inn i Nøtterøy herredstyre som Høires første kvinnelige re-presentant i 1937 og opp¬nevnt som den eneste kvinne¬lige formann i herredstinget fra januar 1941.
Vi gjengir fra avisreferatet:
«Ordfører Jønland uttalte at han hadde under overveielse å bevilge 1000 kroner til utde¬ling til de trengende til jul, og at han vildc stille beløpet til disposisjon for Nasjonal Samlings Hjelpeorganisasjon – NSH. Beatrice Gundersen
var ikke enig i ordførerens forslag. Hun var enig i at det ble bevilget et beløp til de trengende, men var ikke enig at pengene ble fordelt av en politisk organisasjon som Nasjonal Samlings Hjelpe¬organisasjon. Hennes forslag gikk ut på at beløpet ble ut¬delt av Menighetspleien, som i tidligere år. I tilfelle ordføre¬ren fastholdt sitt forslag måt¬te taleren forlange sin protest tilført protokollen. Frøken Gundersens protest ble til¬føyd protokollen».
(Fra Tønsbergs Blad 12. de¬sember 1942)
Året etter kom saken om be¬vilgning til de fattige til jul igjen opp i herredstinget.
Når var verken ordfører Jønland eller Beatrice Gun¬dersen med i tinget. Slik står det i avisreferatet:
«I Nøtterøy herredtings møte forleden uttalte ordfører Frich at det gjennom forman¬
nen i forsorgsstyret, forsorgs- forstander og ordfører er ret¬tet såvel muntlige som skrift-lige forespørsler til Menig- hetspleiens formann. De muntlige henstillinger er av¬vist, de skriftlige ikke engang besvart. Etter dette gikk ord¬føreren ut fra at Menighets¬pleien ikke vilde ha noe med kommunen å bestille, og be¬sluttet at etter dette blir det på inneværende års budgett bevilgede beløp 2000 kroner å utdele til de trengende etter ordførerens bestemmelse, idet det neppe kan være rik¬tig at den stilling Menighets- pleiens formann har valgt å innta skal gå ut over dem som Menighetspleien burde arbeide til beste for».
Denne gangen, i 1943, var det ingen i herredstinget som for¬langte protokolltilførsel i sak om fordeling av midler til de trengende på Nøtterøy.
Kjartan Dala

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 225

Fiske nyheter Tjøme

Gave til ungdomsskolen

TB 25/3-1988

HELGE-C. BJERKE

BORGHEIM: Tjøme og Nøtterøy Fiskerlag kan iår feire 70-års jubileum, og i den forbindelse går laget i disse dager ut til ungdomsskolene på Nøtterøy og Tjøme med en bokgave, som forteller litt om hva et fiskerlag er opptatt av.

— Ja, vi kan vel si det er en slags presentasjon av oss selv, sier formannen i Tjøme og Nøtterøy Fiskerlag, Bjørn Børre Johansen til Tønsbergs Blad. — Først og fremst er det boken «Skagerak — fiskerens historie» vi gir til Lindhøy, Teigar og Borgheim Ungdomsskoler. Det er etter vår mening et storslått verk, så å si _

direkte hentet fra vår egen skjærgård, som vi tror både lærere og elever vil ha utbytte av å lese.

Men Johansen kom ikke bare med en bokgave, da vi møtte ham på Borgheim Ungdomsskole forleden. Med seg hadde han også 12 flotte plansjer med bilder og lærestoff om de mest vanlige fiskeslagene i Oslofjorden og i Skagerrak, samt brosjyremateriell som sikkert vil kunne være til hjelp i undervisningen. — Det kan jeg trygt si at det vil, bekreftet rektor ved Borgheim Ungdomsskole, Gunnar Vinje. — Vi setter umåtelig stor pris på at fiskerla-get husker oss i en slik sammenheng, uten at vi dermed kan love å skaffe nye «rekrutter» til den

næring medlemmene i Tjøme og Nøtterøy Fiskerlag driver, sa Vinje.

Tjømeog Nøtterøy Fiskerlag har idag~51 medlemmer; ikke så~ mange fler enn på stiftelsesdagen 11. august 1918. Da var nemlig 33 fiskere samlet ute hos Julius Hansen på Engø og valgte Maren-sius Kristiansen til den første formann i Tjøme Fiskerforening. Den gang var foreningen tilsluttet Østlandske Fiskeriselskap, idag er det Noregs Fiskarlag som er «moderforeningen».

Hva er så målet for henvendelsen til ungdomsskolene, formann Bjørn Børre Johansen? — Vel, som rektor Vinje var inne på, så ønsker vi naturligvis å få flere

medlemmer. Med tanke på fremtiden er ungdomsskolealderen «midt i blinken», og i aile fall gjennom «Skagerak — fiskerens historie», burde elevene få et visst innblikk i hva vi har drevet med og hva som foregår idag. Vel 400 fiskere er forresten registrert som «aktive» rundt Oslofjorden nå, det tallet håper vi skal øke. Rekefisket og makrellfisket om våren kan vi vel si er det fiske som drives i litt større omfang, avslutter Bjørn Børre Johansen, som selv har en sønn som driver fiske på heltid ut fra Hvasser.

Om jubilanten lykkes med sin nye satsning, gjenstår å se!

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 225

 

Hvasser-fiskere med Kystdirektoratet på laget mot Tjøme
Øyene 5/6-2002

«Vekk med nøter og fiskebruk på kaia og la folk få bruke 25 meter kaifront i sommermånedene». Det var noe av budskapet fra Tjøme kommune til nytt havne-reglement i Sandøsund. Nå slår Kystverket tilbake.

Kystverket 1. distrikt er langt fra tilfreds med Tjøme kommunes endringsforslag til nytt havnereglement for Krukehavn. I teknisk hovedutvalg i april ble blant annet to særlig vesentlig punkter for fiskernes del ble vedtatt endret: At det ikke skal være tillatt å lagre nøter, fiskebruk og lignende på kaiene eller moloen og at det i den mest hektiske sommerperioden skal avsettes 25 meter kaifront sydover fra «Den Blå Brygge» til allmennheten.

Kystverket anbefaler nå Kystdirektoratet å se bort fra disse endringsforslagene når endelig havnereglement skal fastsettes. Selv om Kystverket ikke tror et nytt havnereglement alene vil løse alle interessekonfliktene i Sandøsund, er etaten krystallklar på et punkt: Fiskerinæringen må ha et visst fortrinn foran de øvrige havneaktvitetene til bruken av kaia så lenge Krukehavn skal være en aktiv fiskerihavn!

Kystverket tror også det etter hvert vil bli mindre press på Krukehavn når nok en statlig fiskerihavn etableres i kommunen på Grepan. «Men inntil videre har de lokale fiskerne behov for såvel kaiplass og lagringsplass til

NYE REGLER: Kystverket 1. distrikt tilrår Kystdirektoratet å se bort fra Tjøme kommunes endringer i forslaget til nytt havnereglement for Krukehavn.

redskap i Krukehavn, og dette behovet er også til stede i sommermånedene», skriver Kystverket i sin vurdering i saken.

Fiskerikaia eies av Kystverket, mens det er Tjøme kommune som forvalter den daglige driften gjennom et havnereglement. Fiskerne ved Oslofjordens Fiskerlag/ Tjøme og Nøtterøy Fiskerlag mener imidlertid dagens havnereglement ikke tilfredsstiller fiskernes behov for kaiplass og plass for nødvendig håndtering av fiskeredskaper på kai. Dette er bakgrunnen for at det nå skal utarbeides nye havnere-gler. Fiskernes syn har i flere møter blitt lagt frem for Tjøme kommune og Kystverket, og sommeren -99 ble det enighet om å evaluere gjeldende reglement. Et forslag til nytt havnereglement ble deretter utarbeidet av Tjøme kommune og justert og akseptert av de berørte parter etter høring, før forslaget gikk til politisk behandling.

An-Mafliitt Larsen

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 226

 

Dykkere bøtelegges

■ Plukket hummer utenfor Hvasser ■ Må betale 3.000 – 6.000 kroner

Hvasser: To dykkere fra Drammensdistriktet vil sannsynligvis få bøter i størrelsesorden 3.000 til 6.000 kroner for å ha fanget hummer i sjøen utenfor Hvasser i helgen. De ble tatt med tre hummere, som alle veide under en kilo.

Politijurist Christofer Arnø ved Tønsberg politistasjon sier til Tønsbergs Blad at han ennå ikke har tatt stilling til størrelsen på bøtene.

Ikke beslagleggelse

– Jeg har ennå ikke rukket å gå gjennom saken i detalj, men jeg kan nok allerede nå antyde at det her blir snakk om bøter fra 3.000 til 6.000 kroner.

–              Kan det blir aktuelt å beslaglegge dykkerutstyret?

–              Hvis det er første gang

disse dykkerne er blitt tatt for å ta hummer ulovlig, er ikke det aktuelt, sier Christoffer Arnø til Tønsbergs Blad.

Reagerte

Dykkerne som ble tatt med hummer på Hvasser i helgen, dykket i privat regi. De drev ikke med dykking i regi av noen dykkerklubb. Det var lensmannsførstebetjent Bjørn Boge ved Tjøme lensmannskontor som rykket ut etter at politiet hadde fått melding om at dykkere var observert med hummer, som de tydeligvis hadde fanget i

sjøen under dykking tidligere på dagen.

– Da vi kom til Hvasser, hadde dykkerne allerede rukket å koke hummerne, og pakket dem ned. De ble observert da de holdt på med dette ute i en have ved en hytte på Hvasser. Det var enkelte som ble så provosert av dette at de ringte til oss. Drammen-dykkerne innrømmet at de hadde fanget hummerne mens de dykket utenfor Hvasser tidligere på dagen, sier Bjørn Boge til Tønsbergs Blad.

Hummerfiske

■             Der er kun lov å fiske hummer i tidsrommet 1. oktober (fra klokken 08.00) til 31. desember.

■             Det er kun lov til å fiske hummer med teiner.

■             Det er ikke lov til å trekke/sette hummerteiner på søndager.

■             Minstemålet 24 centimeter

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 227

 

Fikk mine i trålen ved Færder
TB 14/12-2002

■ Skal undersøkes av eksperter ■ Ligger nå på grunt vann ved Sandø.
Hvasser: Fisker Geir Dokken fra Hvasser ble svært forskrekket da han torsdag ettermiddag trakk opp krepsetrålen. Her lå det nemlig en stor, avlang mine. Denne skal undersøkes av eksperter mandag.

Terje Wilhelmsen

Geir Dokken forteller til Tønsbergs Blad at han først merket at han hadde fatt et fremmedelement i trålen.

– Trålen oppførte seg ikke som den skulle i vannet. Dette er noe som skjer fra tid til annen når vi tråler etter reker og kreps. Da har vi som regel fått en større stein i trålposen. Jeg trodde at det også var tilfelle denne gangen. Men det var det altså ikke. Jeg innrømmer at jeg skvatt litt da jeg så at jeg hadde fått en mine i trålen. Jeg vet jo ikke om den er armert eller ikke. Eller om det er fare for at den kan eksplodere. Derfor behandlet jeg den med stor varsomhet, forteller Dokken. Geir Dokken tok umiddelbart kontakt med Forsvaret da han hadde trukket trålen inn til båten.

Ligge i fred

– Tilbakemeldingen jeg fikk var at jeg skulle vært ytterst forsiktig når jeg håndterte minen. Jeg ble bedt om å legge den forsiktig fra meg på grunt vann. Det har jeg gjort. Nå ligger den i trålen på fem favners dyp øst for Sandø.

–              Og der skal den ligge i fred?

–              Helt klart. Oppfordringen fra Forsvarets ekspert som jeg snakket med er at jeg og alle andre må holde oss langt unna minen inntil den er undersøkt av eksperter. Det vil, etter hva jeg har fått opplyst, skje manvets bunn øst/or sanaø.

Geir Dokken forteller at han og de andre fiskerne i ytre Oslofjord fisket mye i akkurat det

området der minen kom i trålen.

– Dette stedet ligger midt inne i et felt der det tråles mye

etter både reker og kreps. Det er merkelig at minen, hvis den har ligget der en stund, ikke er kommet inn i en trål tidligere.

Nå skal det bli spennende å se hva slags mine det er snakk om, og om det er sprengstoff i den, sier Geir Dokken.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 228

 

Nei til oppdrett utenfor Vestfold

TB 21/3-2003

■ Terje Wilhelmsen

TJØME: Det skal bli forbudt å etablere oppdrettsanlegg for laksefisk langs store deler av Vestfold-kysten. Dette for å bevare laksebestanden i Numedalslågen. Det har Miljøverndepartementet foreslått i en proposisjon som skal behandles i Stortinget til uken.

Forbudet skal gjelde fra sør-spissen av Sandø utenfor Hvasser til sørspissen av Jomfruland og inn til Strømtangen sør for Kragerø. Dette er en kyststrekning på rundt 6o kilometer. På denne kyststrekningen skal det, ifølge proposisjonen fra Miljøverndepartementet, ikke tillates etablering av oppdrettsanlegg for laksefisk. Miljøvernminister Børge Brende henviser til denne proposisjonen i uttalelsen han i går kom med om den fylkeskommunale kystsoneplanen i Vestfold. Brende henviser også til Norges forpliktelser i forbindelse med de såkalte Nordsjødeklarasjonene, der det er fastsatt kvoter for maksimale årlige utslipp av nitrogen og fosfor fra oppdrett øst for Lindesnes.

«Dette setter rammer for videre utvikling av oppdrett i området fra Lindesnes til svenskegrensen, og vil dermed også ha betydning for muligheten for fremtidig utvikling av oppdrett i Vestfold», heter det i miljøvernministerens uttalelse til kystsoneplanen.

I proposisjonen, som skal behandles av Stortinget i neste uke, åpnes det for oppdrett av marine arter og skjell.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 229

 

Fraværende fiskerioppsyn i Vestfold TB 19/8-2003

Hvasser: Fisker du ulovlig langs Vest-foldkysten er sjansen for å bli tatt svært liten. Fiskerioppsynet er så godt som helt fraværende.

■ Terje Wilhelmsen

I forrige uke kunne Tønsbergs Blad avsløre store hull i lovverket for garnfiske, og at dette lovverket er vanskelig å forstå. Men det betyr lite. Uansett hva du gjør, er faren for å bli avslørt helt minimal.

Det er Fiskeridirektoratets «Munin» som har ansvaret for oppsynet i Oslofjorden. Men båten er svært sjelden her i Vestfold. Den skal nemlig dekke hele kyststrekningen fra svenskegrensen til Ånasira på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder. Da er hele Oslofjorden inkludert. Akkurat nå befinner båten seg på spesial-oppdrag for Fiskeridirektoratet på Vestlandet. Det bekrefter førstekonsulent Hans Henrik Grundtvig i Fiskeridirektoratet overfor Tønsbergs Blad.

For dårlig

Grundtvig vedgår overfor Tønsbergs Blad at oppsynet i Oslofjorden og store deler av kysten er altfor dårlig.

– Enkelte steder har vi lokale oppsynsmenn. Det gjelder blant annet i Hvaler kommune, i Langesund og i Kragerø. I Vestfold og i Oslofjorden forøvrig er det mannskapet «Munin» som skal passe på at alle, så vel fritidsfiskere som yrkes-fiskere, holder seg til reglene.

Men det er ikke så ofte båten har tid til å være i dette farvannet.

–              Hva er årsaken til dette?

–              Det har med penger å gjøre. Det er ikke satt av for ressurser til fiskerioppsyn. Derfor blir det slik. I tillegg til å drive med fiskerioppsyn langs Skagerakkysten må «Munin» også ta spesialoppdrag for Fiskeridirektoratet. Akkurat nå driver båten med kontroll av havbruk på Vestlandet, sier Grundtvig.

Lokalt oppsyn

Hans Henrik Grundtvig skulle gjerne hatt tilbake ordningen med lokale oppsynsmenn i hver kommune.

–              Yrkesfiskernes organisasjoner har i mange år tatt til orde for å få tilbake ordningen med lokale oppsynsmenn i kommunene langs kysten.

Tidligere var det ofte pensjonerte fiskere som drev slikt oppsyn, og det var effektivt. Men dette er det ikke lenger penger til. Derfor er det kun noen få utvalgte steder som har lokalt oppsyn. Vestfold er ikke blant disse stedene. Her er man prisgitt mannskapet på «Munin». Men de har sjelden tid til å være i dette farvannet.

–              Men også politiet skal drive fiskeroppsyn?

–              Fiskerioppsyn er også noe politiet kan og skal gjøre. Men dette fungerer dårlig. Mitt inntrykk er at man i politiet har liten kunnskap om fiskerireglene. Dessuten har jeg følelsen av at dette med fiskerioppsyn ikke er særlig prioritert av politiet. Også her er det snakk om rå å få ressursene til å strekke til, sier Hans Henrik Grundtvig til Tønsbergs Blad.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 230

 

Satser på fisk og skalldyr

TB 29/4-2003
■ Terje Wilhelmsen

Hvasser: Roger Torgersen fra Tjøme satser på fisk og skalldyr. Han har overtatt ansvaret for fiskemottaket på Hvasser.

Torgersen overtok etter Øivind Sandsland i. april. Han leier lokalene av Brødrene Berggren, som igjen leier av Skagerakfisk, som eier fiskemottaket på Hvasser. Etter overtagelsen i. april er det foretatt en betydelig renovering og opprydding på eiendommen. Blant annet er det støpt nytt gulv inne i fiskehallen. Roger Torgersen skal i tillegg til fiskemottaket også drive fiskebutikken og uteserveringen.

–              Dette blir et familieforetagende. Selv skal jeg ha ansvaret for selve fiskemottaket. Kona skal drive uteserveringen og svigermor skal ha ansvaret i fiskebutikken. Vi må dele på oppgavene, smiler Torgersen.

Roger Torgersen har stor faglig tyngde når det gjelder håndtering av fisk og skalldyr. Han er utdannet kokk og har jobbet i en fiskerestaurant. Han har også jobbet i tre år ved Fiskebrygga i Tønsberg, og han har vært ferskvaresjefi Hakon-gruppen. Nå satser han på egen hånd.

Torgersen opplyser at utserveringen åpner i. mai og at fiskebutikken åpner dørene 7. mai.

–              I første omgang er det meningen å ha butikken åpen ut august. Men hvis det viser seg å være behov for å holde åpent lenger, gjør vi selvsagt det, sier den sympatiske tjømlingen. Han satser på å bygge opp et hyggelig miljø på brygga i Sandøsund.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 231

 

ST.PETER gikk i garnet ved Færder

Tjøme: Dette er den sjeldne og velsmakende sankt-peterfisken.

TB 15/9-2005
Terje Wilhelmsen

Håkon Kristensen fra Hvasser fikk den spesielle fisken i garnet tirsdag morgen.

Sanktpeterfisk er en fiskeart som til vanlig svømmer rundt i langt sørligere havområder enn Skagerrak og ytre Oslofjord. Det opplyser forsker Kjell Midling ved Fiskeriforskning i Tromsø til Tønsbergs Blad.

Fisken regnes som en delikatesse, og omsettes til høye priser. Sjelden

– Det er ikke ofte vi far melding om at denne fisken blir fanget langs norskekysten. Det skjer kanskje et par ganger i løpet av ett år. Sist vi fikk melding om at en sanktpeterfisk var fanget i Norge, var for noen uker siden, sier forskeren.

Det skjedde på Vestlandet, nærmere bestemt utenfor Bergen. Her ble en fisk av dette slaget tatt levende. Det vakte så stor oppsikt at fangsten ble behørig omtalt på riksdekkende TV. Fisken ble brakt til akvariet i Bergen, hvor den nå blir tatt hånd om, sier Midling.

Fiskeforskeren forteller videre at man de senere årene har sett en tendens til at fiskearter som vanligvis holder til i sørligere og langt varmere havområder, kommer til norskekysten. Blant annet

havabbor, som etter hvert er blitt forholdsvis vanlig her i landet.

Kjell Midling vet ikke hvorfor fisken, som Håkon Kristensen fikk ved Færder, har fått navnet sanktpeterfisk.

– Men det sies at det brune merket midt på fisken skal være St. Peters fingeravtrykk, sier Midling.

Måtte undersøke

Håkon Kristensen fra Hvasser visste ikke hva slags fisk han hadde fått i garnet ved Færder tirsdag morgen. Han har ikke sett maken til fisk tidligere. Han skjønte med en gang at det dreide seg om sjelden fangst. Han tok den med til land for å undersøke nærmere hva slags fisk dette er.

– Etter å ha sett på fiskeplansjer og i bøker, hadde jeg en mistanke om at det kunne være en sanktpeterfisk. Dette fikk jeg bekreftet da jeg tok kontakt med Kjell Midling ved Fiskeriforskning i Tromsø, sier Håkon Kristensen til Tønsbergs Blad.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 234

 

– Like mye fisk som i fjor

TB 6/4-2006
Vidar Langestrand

TJØME: Fisker Knut Semb sier at det ifølge ferske rapporter blir levert like mye fisk fra Oslofjorden i år som forrige vinter.

–              Det er mulig at torsken er noe mindre, men antall kilo er omtrent likt. Det var mye fisk sist høst. Semb fisker reker med tråleren «Flo». Fisket har hittil foregått på 70-80 meters dyp, men nå har reka gytt fra seg og går ned på 150-200 meter.

–              Da er den på sletta, som vi sier. Der er det sølebunn. Når den er på 70-80 meter, er den på mye fjell.

–              Fangsten har vært bra. I et par dager dro vi i is, men været har ellers vært gunstig. Med trallen følger det en del fisk, og det er her vi kan sammenligne fangsten fra tidligere år. Den har holdt seg ganske konstant. Det er en myte at vi tar med oss så mye småfisk. Det gjelder også brislingfiskerne. Jeg har vært med på det fisket ett år. Men det er klart at når brislingen forsvinner, blir en del av livsgrunnlaget for annen fisk borte.

–              Noen har foreslått at yrkes-

GOD FANGST: Knut Semb er fornøyd med fangsten og med sesongen som helhet.

Fiskerne burde slutte å fiske, og at fisket burde overlates til hobbyfiskerne…

– Man kan vel ikke mene at et fiske som har foregått i manns-aldrer i Oslofjorden skal stoppe? Vi er ikke mer enn sju-åtte båter som driver her i fjorden, sier Knut Semb.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 235

 

Hvasser: Det er krise for torsken i Ytre Oslofjord.

Fisk overén kiloer omtrent helt borte.

TB 29/11-2004
Terje Wilhelmsen

Det viser undersøkelser som forskere ved Havforskningsinstituttets stasjon i Flødevigen gjorde i farvannet øst for Tjøme og Hvasser i forrige uke.

Alarmerende

De var på tokt med forskningsski-pet «Dannevig». Forsker Jacob Gjøsæther, som leder toktet i Ytre Oslofjord, er bekymret for situasjonen i dette farvannet.

–              Vi har sett en liten oppgang nar det gjelder torsk i Ytre Oslofjord de senere årene, og vi var svært optimistiske før årets prøvefiske utenfor Tjøme og Hvasser. Men dessverre ser vi igjen en tilbakegang sammenlignet med fangstene vi fikk i fjor, sier Gjøsæther.

Jacob Gjøsæther sier at fangstene man får i Ytre Oslofjord er langt dårligere enn det man far andre steder langs kysten hvor man driver prøvefiske.

–              Sammenlignet med kysten utenfor Arendal står det svært dårlig til i Ytre Oslofjord. Mens vi får 6,5 kilo torsk pr. garn ved Arendal, er fangsten på godt under en kilo pr. garn utenfor Tjøme og Hvasser. Det siste er svært lite, sier Gjøsæther. Rekruttering

Seniorforskeren fra Flødevigen forteller at det står bra til med rekrutteringen av torsk i Oslofjorden.

–              Prøver vi har tok i det samme farvannet tidligere i høst har viste at

j det er bra med yngel. Under fisket

denne uken har vi fått en del torsk under en halv kilo, men det var svært få fisker over denne størrelsen. Den største tosken vi har fått er på i,4 kilo. Det er ikke mye å skryte av når vi daglig fisker med rundt 50 gam som er tre meter høye og 27,5 meter lange.

– Hva kommer det av at torsk over en viss størrelse nærmest er helt borte her i denne delen av Oslofjorden, mens det er bra med større torsk andre steder langs Skager-rak-kysten?

Leter

– De er et spørsmål vi også stiller oss selv. En forklaring er nok at det er forholdsvis mye skarv og sel i dette området. De forsyner seg nokså grovt med småtorsk og torskeyngel. I tillegg er det høy beskatning av torsk. Det er nok hovedårsakene til at det er så dårlige fangster å få utenfor Tjøme og Hvasser. Vi har også fundert på om forurensning kan være en mulig årsak, men kan ikke se noen mulig kilde til det i dette farvannet, sier Jacob Gjøsæther til Tønsbergs Blad.

Samme inntrykk

HORTEN: Lederen i Oslofjorden Fiskarlag, Jørn Mikkelsen fra Horten, er ikke overrasket over resultatet av prøvefisket som havforskerne har gjort i Ytre Oslofjord.

– Vi har akkurat det samme inntrykket. Det er bra med rekruttering av torsk. Det vil si fisk under en halv kilo. Men den forsvinner og blir nesten helt borte når den blir større Hvor og hvorfor den forsvinner er ikke godt å si, sier Mikkelsen.

Han forteller videre at situasjo nen innover i Oslofjorden er den samme som utenfor Tjøme og Hvasser.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 236

 

Tønsberg: Tom Sollie, formann i Småfiskern, fikk ingen hummer under årets første teinetrekk.

Andre har fått bra fangster.

TB 3/10-2007

Terje Wilhelmsen

Sollie tilbakeviser på det sterkeste at hummer-bestanden er liten i dette farvannet.

–              Jeg er helt overbevist om at det er fiskeren og ikke hummerbestanden det er noe galt med, slår han fast.

Dårlige erfaringer

Tønsbergs Blad var med Tom Sollie ut fra Val-lø. Vi hadde vært med ut og satt hans sju teiner dagen før. Spenningen var stor da vi tøffet ut mot Torgersøya og Teinebåene. Mens vi var svært optimistiske, var Tom Sollie mer nøktern i sine vurderinger om mulighetene til å få hummer.

–              Det er klart at jeg er optimistisk. Hvis ikke hadde det ikke vært noe vits i å holde på med dette. Men jeg har dårlig erfaringer fra tidligere år når det gjelder det første teinetrekket. Da pleier jeg ikke å få stort, sa han.

Tomt

Og fiskerformannen fikk helt rett. En etter en ble teinene trukket opp. Og en etter en var de

like tomme. Bortsett fra noen få krabber og en stor sjøstjerne, var det helt tomt i Tom Sollies teiner. Han hadde følgende forklaring: °

– Jeg må bruke de første dagene til å prøve meg fram. Blant annet når det gjelder hvor dypt teinene skal stå. Jeg er sikker på at jeg skal få hummer i år også. Det er hummer nok både til meg og andre som holder på med dette fisket, sier han.

Variable fangster

Tom Sollie var ikke alene om å fa lite hummer ved Teinebåene. Her traff vi også Roar Anton Bruun fra Tønsberg. Han hadde trukket 14 teiner og bare fått én hummer.

Lenger ute i fjorden, blant annet øst for Tjøme og Hvasser, meldes det om langt bedre bedre fangster. Arild Einang på Grimestad forteller at han fikk 15 hummer i sine 20 teiner.

En annen fisker Tønsbergs Blad har vært i kontakt med, har fått fire hummer i seks teiner i det samme farvannet. Men også her er det noen som har bommet på teinesettingen. En fisker Tønsbergs Blad har snakket med, har kun fått én hummer i totalt 20 teiner.

I farvannet utenfor Hvasser, nærmere bestemt mellom Sandø og Store Færder, er det tydeligvis bra med hummer. Her har en fisker fått åtte hummer i tolv teiner, mens en annen har fått 12 hummer i 20 teiner.

AOCR Svein-Åge Wærhaug-Mathisen

AOCR 237